Звіт директора про роботу школи у 2017-2018 н.р.

Posted by admin on 28.09.2018 in Архів новин |

ЗМІСТ

 1. Коротка характеристика школи.
 2. Завдання і проблеми, над якими працював педагогічний колектив школи у 2017/2018 н.р.:
 3. Обов’язкове здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Контроль за обліком відвідування учнями навчальних занять. Режим роботи. Організація роботи Школи повного дня.
 4. Особливості робочого навчального плану.
 5. Науково-методичне забезпечення роботи школи.
 6. Звіт про роботу початкової школи.

6.1. Інформаційна довідка

6.2. Аналіз навчально-виховного процесу

 1. Організація виховної роботи.
 2. Діяльність батьківського комітету.
 3. Співпраця з навчальними закладами та ВУЗами.
 4. Звіт про роботу соціально-психологічної служби школи.
 5. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками.
 6. Організація харчування та медичного забезпечення учнів.
 7. Внутрішньошкільний контроль за виконанням навчального плану, програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.

13.1 Контроль за виконанням навчальних програм, записів в журналах.

13.2 Аналіз навчально-виховного процесу.

 1. Охорона праці та безпека життєдіяльності.
 2. Фінансово-господарська діяльність.

Виразною ознакою розвитку національної системи освіти є розбудова її на компетентнісно зорієнтованій основі, що зумовлено кількома причинами.

      По-перше, переходом світової спільноти до інформаційного суспільства, де пріоритетним вважається не просте накопичення знань, умінь і навичок, а й формування уміння вчитися, оволодіння навичками пошуку інформації, здатності до самонавчання упродовж життя.

     Друга причина суголосна першій. Модель особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу передбачає визнання учня суб’єктом цього процесу,  носієм двох груп якостей – уміння навчатися та бажання вчитися, що можливе за умови, з одного боку, оволодіння продуктивними (загальнонавчальними) уміннями і навичками та розгорнутою рефлексією, а з іншого – сформованості позитивного емоційно-ціннісного ставлення як до процесу діяльності, так і до її результату.

      По-третє, виходячи з того, що до основних тенденцій сучасного світу відносять глобалізацію всіх сфер життєдіяльності особистості і суспільства, актуалізується проблема надання молодій людині елементарних можливостей інтегруватися в різні соціуми, самовизначатися в житті, активно діяти, бути конкурентоспроможною на світовому ринку праці. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності.

Тому педагогічний колектив школи у 2017-2018 навчальному році відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», інших основоположних освітянських документів забезпечував всебічний розвиток особистості, формування ключових життєвих компетентностей учнів шляхом навчання та виховання, які грунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

2017-2018 навчальний рік для столичної спеціалізованої школи №24 Шевченківського району став роком продовження реалізації головної мети педагогічного колективу – створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, безперервний процес підвищення ефективності навчально – виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально – виховного процесу. 


 1. Коротка характеристика школи.

Склад педагогічного колективу станом на 01.10. 2017 року – 66 чол.

З них:

 • бакалавр – 1 чол. -1,5%
 • молодший спеціаліст – 5 чол.-7,5%
 • спеціаліст – 12 чол.-18,2%
 • ІІ категорія – 11 чол.-16,7%
 • І категорія – 7 чол.-10,6%
 • вища категорія – 30 чол.-45,5%
 • старший учитель – 16 чол.- 24 %
 • учитель-методист – 13 чол. – 20 %
 • Відмінник освіти України – 4 чол. – 6 %
 • Заслужений вчитель України – 1 чол.- 1,5%

Контингент учнів школи станом на 05.09.2017 р.:

1 – 4 класи –353 чол.

5 – 9 класи – 319 чол.

10-11 класи – 65  чол.

Всього класів: 30

Всього учнів: 737 чол.

На 31.05.2018 р. контингент школи становив 731 учень, з яких учнів:

1-4-х класів – 354 чол.,

5-9-х класів – 314 чол.,

10-11-х класів  – 63 чол.

Закінчили школу:

І ступеня  –  72 учні ,

ІІ ступеня  –  51 учень,

ІІІ ступеня – 33 учні.

Нагороджено:

золотою медаллю  – 3 учні

свідоцтвом з відзнакою – 3 учні

похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні окремих предметів 12  учнів 11-х класів;

похвальними листами – 78 учнів 2-8,10-х класів.

За 2017-2018 н.р. було оцінено 627 учнів  2-11-х класів, з яких мають:  високий рівень – 85 учнів (13,6%); достатній – 325 учнів (51,8%); середній – 204 учні (32,5%); початковий – 13 учнів (2,1%), з них: тільки з одного предмету – 6 учнів, з двох предметів – 4 учні, з трьох та більше предметів – 3 учні.

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів школи виявив, що у порівнянні з результатами минулого року відбулось покращення показників , а саме: успішність учнів залишилась на рівні  97,9 %,  а якість підвищилась на 4 % , і складає 65 %.

Найвищі показники якості навчальних досягнень мають учні  2-А, 2-Б,   2-Г, 3-А, 3-В, 4-А  4-В, 5-Б, 11-Б класів (75% – 100%). Найнижчі результати показали учні:  7-В класу – 21 % ( класний керівник Кияшко Т.В.), 8-Б класу – 23% (класний керівник Бірюкова Л.М.), 9-Б класу – 25% (класний керівник Вдовиченко М.І.).

У порівнянні з минулим роком значно покращили рівень навчальних досягнень учні 11-А класу – на 18 % (кл. керівник Можаровська Г.І.), 11-Б класу – на 17 % (кл. керівник  Ковальчук С.Р.), 4-В класу – на 13 % ( кл. керівник  Гусєва С.М.), 8-А класу – на 7 % (кл. керівник  Ісупова В.П.), 9-Б класу – на 6 % ( кл. керівник Вдовиченко М.І.).

Значне зниження рівня навчальних досягнень (від 10 % до 26%) у порівнянні з минулим навчальним роком  відбулось у 9  класах (30 %  класів школи):

 • у початковій школі : у 3-Б – на 11%( кл. керівник Гуліда В.В.),, 3-В класі – на 12% (кл. керівник  Мартиненко І.В.);
 • у основній школі: у 5-В – на 18% (Костинюк Н.А.), 6-А- на 15% (Аркуша Н.П.), 6-Б- на 10% (Галабурда Ю.В.), 6-В – на 14% (Сарнавська І.В.), 7-А – на 18% (Барковська О.Я.),7-Б – на 12 % (Білоочко Г.О.),7-В – на 26 % (Кияшко Т.В.).

Причинами такого спаду є:

 • складний адаптаційний період , особливо для учнів 5-В класу;
 • зміна контингенту учнів протягом року (вибуло -25, прибуло-19 учнів);
 • суб’єктивні причини, пов’язані з перехідним віком учнів середньої ланки;
 • велика кількість пропусків учнями цих класів навчальних занять з різних причин. 

Якість навчальних досягнень учнів школи за 2017-2018  н.р.
В середньому –
65 %


2. Завдання і проблеми, над якими працював педагогічний колектив школи у 2017-2018 н.р.: 

Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів до особистості учня, його потреб та інтересів. Метою навчання має бути не тільки отримання знань як сукупності фактів, теорій тощо, але й удосконалення особистості учня внаслідок уміння самостійно навчатися. Завдання школи-надати можливості для розвитку, саморозвитку особистості, сприяти пошуку власної індивідуальності, самореалізації. Спираючись на Національну доктрину розвитку освіти в Україні ХХІ століття, яка одним із важливих напрямків визначила модернізацію управління освітою і передбачає ефективну організацію педагогічної діяльності, педагогічний колектив школи дійшов висновку про забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти. Педагогічний колектив школи завжди прагнув до поліпшення якості освітнього процесу, підвищення фахової майстерності кожного працівника, удосконалення роботи з батьками. Один із шляхів досягнення цього – інноваційні перетворення. Для того, щоб ця робота була ефективною і по-справжньому результативною, наголошуємо на двох основних складниках інноваційної діяльності: ознайомлення і упровадження саме освітніх інновацій та реалізація інновацій у різноманітних напрямках навчально-виховного процесу. Реалізація нововведень ставить перед нами ряд завдань на найближчі роки:

 • навчати учнів способам мислення, вчити «як думати», а не що «думати»;
 • надати учням рівні можливості у виборі форм і змісту навчання;
 • мотивувати дітей до навчання упродовж усього життя, а не прагнути навчити на все життя;
 • створювати умови для опанування і самостійного продукування ще не існуючих знань, а не змушувати заучувати «вчорашні знання»;
 • сприяти формуванню суспільно-індивідуального світогляду, який убезпечує особистість від руйнівних маніпуляцій них впливів;
 • сприяти становленню інформаційної культури особистості, здатної до активного управління інформацією, а не культивує пасивне некритичне сприйняття інформації;
 • розвивати життєві компетенції та втілювати в життя модель компетентного випускника школи.
 1. Забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що включає розвиток дитини як особливості, її нахилів, інтересів, здібностей, саморозвиток, самореалізацію з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі через здійснення переходу школи на впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти,  поглиблене вивчення іноземних мов. Підвищення показника високого та достатнього рівня навчальних досягнень учнів школи до 63%.
 2. Забезпечення профільності навчання в 10-11-х класах:
Клас Напрям Профіль
10-А філологічний та  суспільно-гуманітарний українська філологія та  економічний
11-А філологічний українська філологія
 11-Б суспільно-гуманітарний економічний

 

 1. Удосконалення навчального процесу на основі внесення змін у традиційний зміст діяльності. 1-Б, 2-Б, 2-В, 3-В класи працювали за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
 2. Робота школи в режимі повного дня.
 1. Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до спеціалізації школи за програмами та підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а саме:

1-3-і класи – з поглибленим вивченням англійської мови,

4-9-і класи  – з вивченням російської мови та двох іноземних мов,

10-11-і класи – профільні (української філології та економічного профілю) з вивченням російської мови.

 1. Оновлення змісту та технологій навчання іноземної мови в розрізі зміни спеціалізації закладу  з поглибленим вивченням іноземних мов. Здійснення переходу на єдиний науково-методичний комплекс викладання англійської мови в 1-11-х класах, дотримуючись принципів наступності і системності.

Введення другої іноземної мови:

польської мови  з 5 класу, 6-8-і класи  продовжують її вивчення,

німецької мови в  1-А,1-В,1-Г, 2-А, 2-Г класах.

 1. Враховуючи спеціалізацію школи, побажання батьків та наступність вивчення предметів із варіативної складової виділено додаткові години на:

українську мову – в  9-х,

російську мову – в 1-А,1-В,1-Г,2-А,2-Г, 3-А,3-Б, 5-8-х, 10-11-х класах.

 1. Аналіз результатів цілеспрямованої роботи щодо поліпшення вивчення української мови в умовах роботи школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Забезпечення сприятливих умов для  викладання державної мови.
 2. Реалізація Перспективної програми роботи школи над єдиною науково-методичною проблемною темою «Розвиток життєвої компетентності та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» (ІІІ етап – практично-діялісний, творчий етап).
 1. Поглиблення теоретичної та методичної компетентності вчителів. Відпрацювання та впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Узагальнення досвіду в тематичних матеріалах. Оновлення форм організації методичної роботи.
 1. Забезпечення підтримки обдарованих дітей, розвиток в них інноваційного типу культури, мислення й готовності до інноваційного типу дій.
 1. Підпорядкування виховної роботи вирішенню проблем вихованості і дисциплінованості учнів на уроках і в позаурочний час, меті виховання в учнів особистісного типу, які вміють самостійно мислити, спонукати до дій в ім’я істини, добра, краси.
 1. Оновлення матеріально-технічної бази школи з метою створення сучасного навчального дизайну.
 1. Розширення напрямів партнерства з педагогічними та учнівськими колективами шкіл м. Львова, Польщі, Туреччини.
 1. Забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату у педагогічному та учнівському колективах. Організації психологічної служби школи.

 1. Обов’язкове здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Контроль за обліком відвідування учнями навчальних занять.

Режим роботи. Організація роботи Школи повного дня.

Обов’язкове здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти здійснюється через робочий  навчальний план для учнів 1-11-х класів, складений на основі Типових навчальних планів, рекомендованих Міністерством освіти і науки  України (07.06.2017р. №1/9-315“ Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ”).

Класними керівниками та учителями – предметниками здійснювався постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, вчасно відбувався щоденний  і поурочний облік наявності учнів у  класному журналі та книзі обліку відвідування учнями школи. Класні керівники систематично проводили бесіди з батьками з приводу відсутності їх дітей у школі, збирали і зберігали всі довідки, заяви та своєчасно складали акти відносно тимчасової відсутності  учня понад 10 днів у школі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684  « Про затвердження  Порядку  ведення обліку дітей шкільного віку та учнів».

Виявлено, що протягом  2017-2018  н. р. учнями школи було пропущено 18009  навчальних дні, 106496 уроків  ( в середньому 24,5 дні або 145 уроків на кожного учня), що на 18 % менше, ніж минулого року :

 • з поважних причин 17996 навчальних  дні, з них:

за хворобою – 7488 днів  ( 41,6 %),

за сімейними обставинами та заявами батьків – 10508 днів (58,3 %);

 • без поважних причин —13 днів (87 уроків) – 0,1% (учнем 10-А класу), згідно з наказом школи від 10. 2017 р. № 325 «Про результати оперативного контролю  обліку відвідування учнями навчальних  занять «Буква Н  в класному журналі».

Кількість пропущених днів на одного учня за рік в середньому  складає:

 • в 1-4-х класах – 20;
 • в 5-9-х класах – 27;
 • в 10-11-х – 36;
 • в середньому по школі – 24,5 дні.

Найбільше днів, з різних причин, пропустили учні таких класів:

у початковій школі :

1-Г – 33 днів на одного учня (класний керівник  Горбаченко Т.М.),

2-А – 29 днів на одного учня (класний керівник  Маринич Л.С.),

1-В – 25 днів на одного учня (класний керівник  Шелудько В.М.),

у основній школі:

11-А – 38,2 днів на одного учня (класний керівник  Можаровська Г.І.).

10-А –37,7 днів на одного учня (класний керівник  Бойко Н.В.),

9-Б – 35,6 днів на одного учня (класний керівник  Вдовиченко М.І.),

11-Б – 32,3 днів на одного учня (класний керівник  Ковальчук С.Р.).

Аналіз відвідування учнями навчальних занять  свідчить про те, що  основними причинами пропусків уроків є: хвороба (особливо складна епідемічна ситуація в грудні ), сімейні обставини, а причинами спізнень на перші уроки є: неправильний розрахунок часу на шлях до школи, непередбачувані ситуації на транспорті, безвідповідальність батьків.

Адміністрація школи тримає під постійним контролем своєчасність і правильність  ведення обліку відвідування  в класних журналах класними керівниками та вчителями – предметниками, стан ведення алфавітної книги,  книги щоденного обліку дітей у школі, книги руху учнів,  наявність медичних довідок та письмові пояснення батьків про причини пропусків учнями занять.

Здійснення оперативного контролю адміністрацією за станом відвідування закладу освіти здобувачами освіти протягом  2017-2018 н.р. :

 • Наказ від 21.08.2017 № 203 «Про участь у Всеукраїнському профілактичному заході «Урок».
 • Наказ від 10.2017 № 325 «Буква Н в класному журналі».
 • Наказ від 28.12.2018 № 377 «Про результати навчальних досягнень та стан відвідування учнями школи за І семестр 2017-2018 н.р.».
 • Спільне засідання педради та ради школи протоколи № 12 /4  від 06.11.2017; № 1/5 від 18.01.2018; № 4/ 9 від 02.04.2018.
 • Наради при директорі: від 18.09.17 (протокол № 2), від 20.11.2017 (протокол № 4), від 29.12.2017 (протокол № 5), від 26.03.2018 (протокол № 8).
 • Перевірено явку учнів до школи та повідомлено управління освіти про учнів, які не приступили до навчання без поважних причин станом на 05.09.2017р.
 • Написано листи про незадовільний стан відвідування закладу освіти батькам.
 • Питання стану відвідування учнями навчальних занять, необхідності суворого дотримання дітьми Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку систематично розглядалось на всіх батьківських зборах у 1-11 класах.

Школа має свій мікрорайон:

 • вул. О. Теліги, 13/14, 15, 17, 17а, 17б;
 • вул. Дорогожицька, 13, 14а, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18 (вся);
 • вул. Грекова, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3а, 5, 10, 12, 12а, 12б, 14/9 (від вул. Ризької до вул.Щусєва всі будинки);
 • вул. Щусєва, 2/19, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 15А, 17/8 (від.вул.О.Теліги до вул. М.Берлінського).

Усі випускники 9-х класів 2017 року випуску працевлаштовані, про що свідчать довідки з місць навчання.

У 2017-2018 навчальному році  СШ № 24 функціонує в режимі Школи повного дня з 8.30 до 19.10 з п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальні заняття починаються в школі о 8.30 год. і закінчуються о 15.00 год. Режим роботи школи регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  відповідно до Закону України „ Про загальну середню освіту ”:  у 1-х класах – 35 хвилин;  у 2-4-х класах – 40 хвилин;  у 5-11 класах – 45 хвилин.

     Проведення  навчальних екскурсій та навчальної практики передбачено протягом навчального року (рішення педагогічної ради від 15.05.2017р.  протокол  № 4).

Режим роботи школи повного дня регламентується єдиним розкладом  навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01 та затверджується наказом по школі.

Додаткова освіта учнів здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо).  Учень може брати участь у кількох об’єднаннях, що визначені варіативною складовою навчального плану в межах санітарно-гігієнічних норм за наступними напрямками: науково – дослідницький, художньо – естетичний, спортивно – оздоровчий.

Всього для організації гуртків в режимі повного дня передбачено 108 годин Зарахування дітей до класів-груп і відрахування з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Позакласна робота та формування груп (гуртків, секцій, факультативів тощо) в режимі роботи школи повного дня організовується відповідно до наказу по школі на підставі заяв батьків. За результатами анкетування  (березень 2017р.) 69 % учнів школи та їх батьків виявили бажання скористатись у 2017-2018 н.р. видами послуг, що надаються школою в позаурочний час, а саме:

 • ГПД (1-6 класи) – 40 % учнів;
 • відвідування гуртків та секцій (1-11 кл.) – 65 % учнів;
 • відвідування факультативів, індивідуальних консультацій – 47 % учнів.

Додаткова освіта учнів здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України


 1. Особливості робочого навчального плану у 2017-2018 н.р.:

 Робочий навчальний  план  СШ № 24 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення циклу профільних предметів,  збільшення часу на вивчення предметів інваріантної складової, проведення факультативів, курсів за вибором, індивідуальних консультацій і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

У 2015 році відбулась зміна спеціалізації школи: зі спеціалізованої школи з поглибленим вивченням російської мови та літератури на спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземних мов (рішення Київської міської ради від 23.07.2015 №780/1644 «Про зміну найменування спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням російської мови та літератури Шевченківського району м. Києва», наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2015 № 522 «Про зміни в обліку мережі навчальних закладів міста Києва у 2015-2016 навчальному році»).

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до спеціалізації школи за програмами та підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а саме:

1-3-і класи – з поглибленим вивченням англійської мови,

4-9-і класи  – з вивченням російської мови та двох іноземних мов,

10-11-і класи – профільні (української філології та економічного профілю) з вивченням російської мови.

1-Б, 2-Б, 2-В, 3-В класи працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»  (наказ МОН України від 04.12.2014 № 1439), продовження впровадження якого погоджено на спільному засіданні педагогічної ради та ради СШ № 24  (від 15.05.2017 протокол № 4/8), з урахуванням освітніх запитів батьків.

Згідно з заявами батьків, освітніми запитами учнів, фаховою підготовкою педагогічних кадрів, матеріально-технічним забезпеченням школи сформовано різнопрофільний  10-А клас ( української філології та економічного профілю).

Враховуючи освітні запити батьків, спеціалізацію школи та її міжнародну співпрацю з польськими освітніми закладами з метою широкої загальноосвітньої філологічної підготовки учнів у 5-х класах введено, а в  6-8-х класах продовжено вивчення другої іноземної мови – польської.

Цикл профільних предметів сформований із дотриманням гранично допустимого навчального навантаження (години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів) та загальної кількості годин у межах, встановлених Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, рекомендованими для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів (додатки №1, №23), затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 із змінами згідно з наказом МОН України від 29.05.2014  №657.

 

Клас Напрям Профіль
10-А філологічний та  суспільно-гуманітарний українська філологія та  економічний
11-А філологічний українська філологія
 11-Б суспільно-гуманітарний економічний

 

Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному з трьох рівнів: Стандарт –С,  Академічний –А,  Профільний –П :

Навчальні предмети Класи / рівні змісту освіти
10-А 11-А 11-Б
українська філологія економічний
Українська мова П С П А
Українська література П С П С
Зарубіжна література П С П С
Англійська мова С С С С
Російська мова С С С С
Алгебра С А С А
Геометрія С А С А
Історія України А А А А
Всесвітня історія С С С С
Правознавство С С
Економіка П С П
Людина і світ С С
Біологія С С С С
Географія С П П
Фізика С С С С
Хімія С С С С
Інформатика С С С С
Технології С С С С
Захист Вітчизни С С С С
Астрономія С С
Екологія С С
Художня культура С С С С
Фізична культура С С С С

 

Згідно з наказом  МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014  № 657 та листа МОН України від 30.09.2016 р. № 1/9-514 « Про особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» при вивченні математики облік відвідування та оцінювання навчальних досягнень учнів 10-А (група філологічного профілю) та 11-А класів у класних журналах буде здійснюватись на окремих  сторінках: «Математика. Алгебра», «Математика. Геометрія». Семестрова оцінка з математики для цих учнів виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з алгебри та геометрії і виставляється на сторінку з алгебри з надписом «І семестр. Математика». Річна оцінка з математики виставляється на сторінку з алгебри в стовпчик з написом «Річна. Математика», а на сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів  – у стовпчик «Математика». Облік відвідування та оцінювання навчальних досягнень учнів 10-А (група економічного профілю) та 11-Б класів у класних журналах буде здійснюватись на окремих  сторінках: «Алгебра», «Геометрія» за окремими предметами.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням спеціалізації школи, освітніх запитів  учнів і їхніх батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріально-технічного забезпечення школи та погоджена на спільному засіданні педагогічної ради та ради СШ № 24 (від 15.05.2017 протокол № 4/8). Зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних журналах. Зміст навчальних занять, облік відвідування та навчальні досягнення учнів із курсів за вибором здійснюються у класних журналах та оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти  ( в 1-3-х класах – вербально), а з факультативів та індивідуальних консультацій – у журналах факультативних, додаткових занять та консультацій та не оцінюються.

Враховуючи спеціалізацію школи, побажання батьків та наступність вивчення предметів із варіативної складової виділяються додаткові години на:

німецьку мову – в 1-А,1-В,1-Г, 2-А, 2-Г

українську мову – в  9-х ,

російську мову – в 1-А,1-В,1-Г,2-А,2-Г, 3-А,3-Б, 5-8-х, 10-11-х класах.

Для свідомого і обгрунтованого професійного самовизначення та правової культури учнів  за рахунок годин варіативної складової запроваджено факультативні курси у 8-х класах «Моя майбутня професія: правила вибору» та «Живи за правилами», в  9-х класах – «Фінансова грамотність» .

Відповідно до наказів ГУОН м. Києва від 12.04.2005 № 119 «Про внесення змін до наказу від 05.09.2001 № 192 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ» та управління освіти Шевченківського району від 28.04.2005 № 109 «Про вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ» в загальноосвітніх навчальних закладах» за рахунок варіативної складової передбачено вивчення даного курсу у 5-х класах факультативно.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014         № 460 „ Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 № 572”  назва шкільного навчального предмету «Сходинки до інформатики» в 2-4-х класах змінена на  «Інформатику».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», згідно з листом  МОН України від 24.05.2013 № 1/9 – 368;   в  6-му  класі – інтегрований курс  „ Всесвітня історія. Історія України ” згідно з наказом  МОН молодьспорт  України від 03.04.2012   № 409,  зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551.

Згідно з побажаннями батьків курс «Етика» буде вивчатись у 5-6-х класах за рахунок варіативної складової (лист МОН України від 16.05.2013 № 1/9-324).

Згідно з наказами МОН України від 10.06.2011 № 572 та від 29.05.2014 №664 освітня галузь “Мистецтво” реалізується навчальними  предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво” окремими  курсами.

В 1-2-х класах 1 година з фізичної культури використовується на вивчення хореографії, згідно з листом  МОН України від  22.05.2015р. №1/9-253.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від  30.03.2017 р. № 6 ) обрано варіативні модулі:

 • для вивчення предмета «Фізична культура»:
Модулі Класи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Формування культури рухів з елементами гімнастики + + + +
Оволодіння навичками пересувань + + + +
Опанування навичками володіння м’ячем + + + +
Стрибкові вправи + + + +
Ігри для активного відпочинку + + + +
Розвиток  фізичних якостей + + + +
Формування правильної постави і профілактика плоскостопості + + + +
Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей + + + +
Баскетбол + + + + + + +
Волейбол + + + + + + +
Футбол + + + + + + +
Гімнастика + + + + + + +
Легка атлетика + + + + + + +
Настільний теніс + +
Гандбол + + +
Туризм + +

 

 • для вивчення ппредмета « Трудове навчання»:
Модулі Класи
5 6 7 8 9 10 11
Технологія виготовлення народної ляльки. +
Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною  аплікацією. +
Технологія виготовлення вишитих виробів. +
Технологія виготовлення м’якої іграшки. +
Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. +
Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом). +  

 

Основи  технологїі української народної вишивки +
Технологія ручного розпису тканин (батик). +
Технологія декупажу. +

 

В 11-Б класі, враховуючи освітні запити батьків та згідно з наказом  МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014  № 657 та листа МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315, години між навчальними предметами перерозподіляються в межах 15% наступним чином:  географія – 4 год., українська мова – 2 год.

Розподіл годин варіативної складової на 2017-2018 н.р.

 

Варіативна складова (предмет) Класи /Навчальні години
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

11

А

11

Б

Час на вивчення навчальних предметів  
Російська мова 1 2 2 2 1 1 0,5
Історія України 0,5 0,5
Математика 0,5
Етика 1 1
Музичне мистецтво 0,5
Образотворче мистецтво 0,5
Курси за вибором, факультативи
Російська мова 0,5  1

 

2
Німецька мова 0,5  1

 

Мій Київ 0,5
Міфологія 0,5 0,5
Фінансова грамотність 1
Історія України 2 1
Правознавство 0,5
Моя майбутня професія 0,5
Живи за правилами 1
Індивідуальні консультації  
Математика 0,5
Українська мова 0,5

 

Особливості розподілу навчальних годин по семестрах у 2017-2018 н.р.:

 

Клас Предмет Кількість годин Кількість уроків
І семестр ІІ семестр
1 Музичне мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
1 Образотворче мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
1-Б Трудове навчання 0,5 1 год. через тиждень
1-Б Основи здоров’я 0,5 1 год. через тиждень
2–4 Українська мова 3,5 4 год. 3 год.
2 Музичне мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
2 Образотворче мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
2-Б, В Трудове навчання 0,5 1 год. через тиждень
2-Б, В Основи здоров’я 0,5 1 год. через тиждень
3 Музичне мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
3 Образотворче мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
3-В Трудове навчання 0,5 1 год. через тиждень
3-В Основи здоров’я 0,5 1 год. через тиждень
5 Українська мова 3,5 3 год. 4 год.
6 Українська мова 3,5 3 год. 4 год.
 7 Історія України 1,5 1 год.,2 год. через тиждень
7 Хімія 1,5 2 год. ,1 год. через тиждень
7 Українська мова 2,5 2 год. 3 год.
8 Історія України 1,5 1 год. 2 год.
8 Музичне мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
8 Образотворче мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
9 Історія України 1,5 2 год. ,1 год. через тиждень із географією
9 Географія 1,5 1 год.,2 год. через тиждень із історією
9 Музичне мистецтво 0,5 1 год. через тиждень із образотворчим мистецтвом
9 Образотворче мистецтво 0,5 1 год. через тиждень із

музичним мистецтвом

10-А Захист Вітчизни 1,5 1 год. 2 год.
10-А Художня культура 0,5 1 год. через тиждень із біологією
10-А Біологія 1,5 1 год.,2 год. через тиждень із художньою культурою
10-А Історія України 1,5 1 год.,2 год. через тиждень із географією
10-А Географія 1,5 1 год.,2 год. через тиждень із історією України
11-А Художня культура 0,5 1 год. через тиждень із захистом Вітчизни
11-А Біологія 1,5 1 год.,2 год. через тиждень з екологією
11-А Екологія 0,5 1 год. через тиждень з біологією
11-А Астрономія 0,5 1 год. через тиждень з математикою
11-А Математика 3,5 4 год.,3 год. з астрономією
11-А Людина і світ 0,5 1 год. через тиждень з історією
11-А Історія України 1,5 1 год.,2 год. через тиждень
11-А Захист Вітчизни 1,5 1 год.,2 год. із художньою культурою
11-Б Історія України 1,5 1 год.,2 год. через тиждень
11-Б Людина і світ 0,5 1 год. через тиждень з історією
11-Б Художня культура 0,5 1 год. через тиждень із захистом Вітчизни
11-Б Астрономія 0,5 1 год. через тиждень з російською мовою
11-Б Біологія 1,5 1 год.,2 год. через тиждень з екологією
11-Б Екологія 0,5 1 год. через тиждень із біологією
11-Б Російська мова 0,5 1 год. через тиждень з астрономією
11-Б Захист Вітчизни 1,5 1 год.,2 год. через тиждень із художньою культурою

 


5. Науково-методичне забезпечення роботи школи.

Методична робота в 2017-2018 н.р. здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,  відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12. 2008р. №1119, наказу РУО  від 29.08.2017 року №350 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами навчальних закладів Шевченківського району в 2017-2018 н.р.», шкільного наказу від 30.08.2017р. №234 «Про організацію, зміст та структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в 2017-2018н.р.»,  модернізації змісту роботи з педагогічними кадрами з урахуванням концептуальних змін у системі загальної середньої освіти, відповідно до річного плану роботи школи, Програми розвитку школи (перспективне прогнозування розвитку навчально-виховного процесу, кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази спеціалізованої школи на  2016–2020 роки),  та з метою глибокого вивчення новітніх технологій, програм і курсів підвищення педагогічної майстерності вчителів, їх своєчасного ознайомлення з кращим педагогічним досвідом та для формування  інноваційної культури професійної діяльності педагогів, підвищення ефективності методичної роботи, вдосконалення її структури і змісту, розвитку творчого потенціалу педагогічних кадрів.

Методична робота будувалася відповідно завдань, визначених у наказі по школі від 30.08.2017р. №234, проводилася  за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, що враховувала інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників методичних об’єднань.

Згідно з шкільним наказом (від 30.08.2017р. №234) роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток життєвої компетентності та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» (ІІІ етап – практично-діялісний – творчий етап), яка була  затверджена на засіданні педагогічної ради (від 26.08.2016р. протокол №9). Робота над цією проблемою темою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

Педагогічний колектив школи працював над  виробленням в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику технології схемо-знакових моделей, кращого педагогічного досвіду

Методична робота з педагогічними кадрами у школі була спрямована на вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, основними завданнями якої були:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально – виховного процесу;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою  неперервного  підвищення  своєї  кваліфікації  та  вдосконалення  педагогічної  майстерності;
 • розвиток творчих здібностей педагогів, зацікавленості сучасними науковими ідеями;
 • поліпшення  методичної  підготовки  вчителів;
 • стимулювання  ініціативи  і  творчості  членів  педколективу;
 • забезпечення  теоретичної,  психологічної,  методичної  підтримки  вчителів;
 • проведення  системних  методичних  заходів,  спрямованих  на розвиток  творчих можливостей   педагогів;
 • виявлення  педагогічного  досвіду  та  участь  в  його  вивченні, узагальненні  та  впроваджені.

У 2017-2018н.р. методична робота здійснювалася за основними організаційними формами:

 • індивідуальною (самоосвіта вчителів, творчі звіти, атестація, наставництво);
 • груповою (шкільні методичні об’єднання, творча група, школа педагогічної майстерності, школа молодого вчителя);
 • колективною (засідання педагогічної, методичної рад, інструктивно-методичні наради, брейнстормінги, семінари, предметні та тематичні тижні, майстер-класи тощо).

У контексті роботи над науково-методичною проблемою було проведено:

 • засідання педагогічних рад:
 • Шляхи реалізації Концепції Нової української школи: формуваня ключових та предметних компетентностей учнів. (протокол №9 від 28.08.2017р.).
 • Превентивна освіта та виховання: рефлексія проблем, досвіду, перспектив. Орієнтація виховної роботи на соціально – психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної та ризикованої поведінки підлітків (протокол №10 від 06.11.2017р.).
 • Самоосвіта вчителів як складова системи внутрішньо шкільної методичної роботи. Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності (протокол №1 від 18.01.2018р.).
 • Профільне навчання: складові вибору (протокол №5 від 02.04.2018р.).
 • Школа повного дня як фактор розвитку учня спеціалізованої школи. Підсумки роботи школи в режимі повного  дня. (протокол №9 від 31.05.2018р.).
 • Інклюзивна школа: особливості організації (протокол №1 від 18.01.2018р.).
 • засідання методичних рад:
 • Акмеологічний аспект розвитку особистості вчителя та учня в сучасних умовах (протокол №2 від 20.09.2017р.).
 • Застосування проблемно-пошукових методів роботи на уроках української мови та літератури (протокол №3 від 09.10.2017р.).
 • Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності. (протокол №3 від 09.10.2017р.).
 • Самоосвіта вчителів як складова системи внутрішньо шкльної методичної роботи. (протокол №4 від 19.01.2018р.).
 • Розвиток навчально-пізнавальних компетентностей учнів в акмеологічному просторі школи (протокол №4 від 19.01.2018р.).
 • Акмеологічний підхід до професійно-особистісного зростання вчителя-словесника (протокол №4 від 09.01.2018р.).
 • Про інтерактивні вправи на уроках інформатики. Впровадження педагогічної психотерапії для зміцнення і відновлення психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу (протокол №5 від 27.03.2018р.).
 • Шляхи удосконалення сучасного уроку (протокол №5 від 27.03.2018р.).

підсумки та результативність підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період. (протокол №6 від 29.05.2018р.).

 • Застосування акмеологічних освітніх технологій до вивчення математики в старшій школі (протокол №6 від 29.05.2018р.).
 • Результати роботи бібліотеки (протокол №6 від 29.05.2018р.).
 • Робота шкільних факультативів, додаткових індивідуальних занять, школи повного дня (протокол №6 від 29.05.2018р.).
 • Педагогічні майстерні:
 • Акмеотехнології у процесі навчання основним видам мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови у початковій школі (березень – вчитель МО іноземних мов)
 • Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти. (березень – вчителі початкової школи).
 • Майстер-клас:
 • Психологічні засоби стимулювання учнів до самореалізації
 • Ігрові форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетенції
 • Інструктивно-методичні наради:
 • Ведення шкільної документації
 • Про хід реалізації Державного стандарту повної загальної середньої освіти
 • Про результати участі учнів у І, ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських та київських міських учнівських олімпіад з навчальних предметів, МАНу, конкурсах
 • Про стан роботи школи в другій половині дня (Школа повного дня)

Школа сьогодні потребє  вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадженя перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання. Творча група вчителів кожного МО, поставила перед собою мету формування готовності педагогів до використання нових інформаційних технологій у освітньому процесі; сприяти усвідомленню методики використання ІКТ в навчанні; психологічне, організаційне, наукове-методичне і матеріально-технічне забезпечення умов вивчення; використання та вдосконалення технології опорних схем і схемо-знакових моделей. Повчальним та цікавим у роботі творчих груп стали практикуми, квест-семінар, майстер-класи, проекти, круглі столи. Вчителі творчих груп провели  панораму творчих знахідок. Обмін досвідом в контексті  реалізації проблемного питання. Робота творчих груп висвітлювалась на сайті  школи.

Забезпечити розвиток творчої особистості вчителя, сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, накопичення власного досвіду з проведення уроків через проблему школи, оволодіння різними видами педагогічних технологій, здійснення презентацій результатів роботи та поширення досвіду роботи серед вчителів школи проходив через впровадження  в цьому році методично-педагогічного брейнстормінгу, нестандартна форма методичної роботи, яка дає можливість виявити загальну ерудицію вчителів, являє собою різновид дискусії, це змагання різних методичних ідей реалізації однієї і тієї самої проблеми а саме:

 • Індивідуалізація та диференціація роботи з учнями на основі теоретичних і практичних досягнень сучасної зарубіжної і вітчизняної педагогічної та соціально-психологічної науки і практики (січень семінар-практикум, МО фізичної культури)
 • Використання ігрових технологій на уроках природничого циклу предметів квест-семінар листопад, МО природничого циклу предметів)
 • Упровадження технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення на заняттях суспільствознавчих предметів. Вивчаємо історію по новому (семінар-практикум грудень, МО історії та права)
 • Створення та редагування блогів, сайтів, Web-сайтів (майстер-клас січень, МО математичного циклу предметів)
 • Використання технологій «SmartKids» у початковій школі» (нові форми роботи з учнями початкових класів) (майстер-клас лютий МО початкових класів)
 • Українська мова: вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі (семінар-практикум березень, МО української мови та л-ри)
 • Створення буктрейлерів за творами зарубіжних авторів, класиків майстер-клас березень, МО російської філології)

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створена методична рада. Методична робота проводилась планово із застосуванням інтерактивних форм проведення засідань методичних рад, методичних об’єднань, творчих груп. Члени методичної ради брали активну участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. Методична рада школи впродовж  навчального року координувала діяльність усіх методичних структур з метою урахування результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі. Протягом року відбулися 6 засідань методичної ради.

У цьому навчальному році у школі працювали 8 методичних об’єднань вчителів, які систематично ознайомлювали педколектив з новою педагогічною інформацією, кращим педагогічним досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес. Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми.

У своїй роботі методичні об’єднання керувалися Положенням про методичні об’єднання, в якому  визначено основні напрямки діяльності та  форми роботи цього підрозділу методичної служби,  а також використовували такі форми роботи, як взаємовідвідування уроків, відкриті уроки, огляд методичної літератури, виставки методичних напрацювань, творчі звіти,  консультації , моніторинг якості знань учнів. На засіданнях методичних об’єднань протягом року обговорювались і аналізувались:

 • результати ЗНО 2017р.;
 • результати навчально-виховної роботи;
 • динаміка зростання чи спаду успішності учнів;
 • результати зрізових контрольних робіт;
 • діяльність членів методичних об’єднань щодо розвитку творчого потенціал учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
 • аналіз стану викладання предметів;
 • стан виконання навчальних планів і програм;
 • робота факультативів, гуртків, секцій;
 • стан позакласної роботи вчителів з предметів;
 • система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
 • результати участі учнів в олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН та різного роду конкурсах.

На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Кожен учитель брав участь не лише у роботі шкільних МО, але й у роботі районних, міських МО. Сприяли підвищенню науково – методичного рівня учителів  та створенню іміджу школи наступні заходи, які проходили на базі школи.  Засідання районних МО:

 • учителів української мови та літератури;
 • учителів образотворчого мистецтва;
 • учителів фізичної культури;
 • Школи молодого вчителя.

Міський семінар-практикум «Формування компетентностей природничих наук та технологій в умовах роботи за проектом «Інтелект України»

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими, малодосвідченими та новоприбулими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих та малодосвідчених спеціалістів.

Важливе місце у всій методичній роботі займають внутрішкільний контроль, педагогічний моніторинг, аналіз ефективності роботи всіх методичних підрозділів.

Розроблені графік контролю, критерії оцінювання, схеми аналізу. Здійснюючи контроль за методичною роботою, ставиться за мету не лише моніторинг і діагностування реального стану, а й підтримка її стабільності, надання необхідної допомоги, нагромадження кращого досвіду, подальшу модернізацію форм її організації, підвищення результативності. Такий підхід стимулює добросовісну, результативну працю педагогів, їх інтелектуальну ініціативу, пробуджує у них інтерес до творчості, прагнення досягти кращих результатів, отримати визнання у колективі. Вчасно були проведені директорські контрольні зрізи з навчальних предметів, по яких був проведений моніторинг навчальних досягнень учнів.

Удосконаленню рівня професійної майстерності вчителів, виявлення утруднень при викладанні, прогалин у роботі сприяє також ґрунтовне вивчення стану викладання того чи іншого предмету. У 2017-2018 н.р. було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з 16 предметів. Результати вивчення розглянуті на засіданнях педагогічних, методичних рад та узагальнені наказами по школі, зауваження та пропозиції виконані та взяті до уваги.

Вивчення стану викладання предметів:

 • Українська мова 9 кл. (наказ по школі від 16.04.2018р. №92)
 • Російська мова 9 кл. (наказ по школі від 12.06.2018р. №146)
 • Етика (наказ по школі від 16.04.2018р. №93)
 • Історія України 9 кл. (наказ по школі від 05.03.2018р. №57)
 • Всесвітня історія 9 кл. (наказ по школі від 05.03.2018р. №58)
 • Фізична культура 8 кл. (наказ по школі від 17.10.2017р. №313)
 • Математика 9 кл. (наказ по школі від 04.04.2018р. №75)
 • Інформатика 9 кл. (наказ по школі від 04.04.2018р. №74)
 • Біологія 9 кл. (наказ по школі від 28.03.2018р. №65)
 • Хімія 7-9 кл. (наказ по школі від 29.03.2018р. №68)
 • Захист Вітчизни 10-11кл. (наказ школи від 03.10.2017р. №422)
 • Географія 10 кл. (наказ наказ школи від 28.03.2018р. №66)
 • Технології, трудове навчання (наказ наказ школи від 19.10.2017р. №316)
 • Про ефективність роботи гуртків та спортивних секцій  (наказ по школі від 11.06.2018р. №143)
 • Іноземні мови 1-3 кл. (наказ по школі від 31.05.2018р. №133)
 • Початкова школа (математика) (наказ по школі від 19.10.2017р. №159)

У школі активно застосовуються нетрадиційні форми методичної роботи (ділова гра, семінар з елементами тренінгу, розгляд теоретичного питання на педагогічній раді з елементами інтерактивних вправ тощо), які сприяють залученню педагогів до пошукової роботи; розвитку вмінню спілкуватися з колегами, учнями, батьками; формують професійні компетенції вчителів.

Так, в рамках реалізації науково-методичної теми (ІІІ етап), у грудні було проведено ділову гру «Самоосвіта як необхідна умова професійної діяльності педагога», метою якої було залучити педколектив до широкого обговорення питань, пов’язаних з самоосвітою; актуалізувати знання щодо самоосвітньої роботи вчителя; сприяти позитивному ставленню до освітніх реформ, усвідомлення ролі вчителя та значущості його діяльності у реалізації місії освіти; посилити мотивацію педагогів до самоосвітньої діяльності. Ділова гра дала можливість чкісно та плідно попрацювати на січневій педраді по темі «Самоосвіта вчителів як складова системи внутрішньошкільної методичної роботи. Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності».

У лютому, педагоги школи взяли участь у психолого-педагогічному семінарі «Акмеологічна школа-школа майбутнього». Учителі узагальнили свої знання щодо методів, форм і прийомів організації процесу цілеспрямованої взаємодії (діяльності і спілкування) вчителів і учнів під час уроку, вели пошук ефективного вирішення завдань освіти.

У березні був проведений майстер-клас «Шляхи удосконалення сучасного уроку».

У квітні місяці пройшов методичний семінар на тему «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища в умовах школи».

Виступи учасників вирізнялись оригінальністю, науковістю, учителі розкривали  власний    педагогічний досвід, пропагували нові інноваційні форми і методи навчання.

У 2017-2018 н.р. успішно пройшла атестація педагогічних працівників, що має на меті стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності вчителя за результати своєї роботи, забезпечення їх соціального статусу. У цьому навчальному році атестацію проходили 17 педагогічних працівників. У ході атестації атестаційна комісія провела копітку аналітичну роботу, здійснила моніторингові дослідження, забезпечила психологічний супровід. За результатами атестації 6 учителів підвищили свої кваліфікаційні категорії, 11 пройшли атестацію на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, 13 учителів пройшли курсову перепідготовку  (накази по школі від 28.08.2017 №228,  від 30.08.2017 №239, від 04.10.2017 №301, від 27.03.2018 №62, від 05.04.2018 №106).

Якісний склад педагогічного колективу за результатами атестації наступний:

 • Усього: 63 учителів.

–      студент – 1 чол.

–       бакалавр – 2 чол.

–      молодший спеціаліст – 3 чол.

–      спеціаліст – 18 чол.

–      ІІ категорія – 8 чол.

–      І категорія – 7 чол.

–      вища категорія – 29 чол.

–      старший учитель – 14 чол.

–      учитель-методист – 13 чол.

–      Відмінник освіти України – 4 чол.

–      Заслужений вчитель України – 1 чол.

З боку дирекції  школи, голів ШМО  надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.

Один із напрямків методичної роботи – узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. Досвід учителів, які атестувалися, узагальнено в тематичних матеріалах, представлено на виставках «Творчі знахідки», «Злети душі і розуму», «Атестаційна спадщина-2018» у методичному кабінеті, презентовано в ШРУО.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів – допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Загальні підсумки самоосвітньої роботи вчителів підведені на засіданні МО та у звітах голів шкільних методичних об’єднань. Складаючи індивідуальний план самоосвіти кожен педагог чітко визначив мету, спрямовану на глибоке та усвідомлене оволодіння знаннями з певної тематики для впровадження їх у практичну діяльність. Тема самоосвіти співпадає із загальношкільною темою та проблемою методичного об’єднання.Кожен учитель на кінець навчального року виконав план самоосвіти.

Цікавою і результативною формою методичної роботи в школі є проведення методичних і предметних тижнів. У 2017-2018 н.р. відповідно до річного плану роботи школи, шкільного наказу від 30.08.17р. №234 проведено наступні предметні та тематичні тижні:

 • тиждень (щорічний) правознавства – (07-11 грудня);
 • тиждень соціально-психологічної служби – (18-22 квітня);
 • тиждень бібліотеки – (18-22 січня).

Результати вивчалися на нарадах при директорові, засіданнях методичної ради, ШМО, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі (№159 від 23.06.2018р., презентацій). У рамках тижнів проводилися різноманітні конкурси, масові вечори, літературно – музичні композиції, відкриті уроки, позакласні заходи тощо.   Кожен тиждень був проведений на належному методичному рівні. Складений план проведення тижня, розроблені заходи, написаний звіт по тижню і все узагальнено в тематичній папці.           Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяв підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

Цього року кращі результати дала робота з обдарованими дітьми (наказ №240 від 30.08.2017р., №302 від 04.10.2017р., №347 від 21.11.2017р., №329 від 30.10.2017р., №297 від 29.09.2017р., №337 від 30.10.2017р., №314 від 19.10.2017р., №309 від 10.10.2017р., №21 від 18.01.2018р., №13 від 10.01.2018р.). Задовільними є здобутки учнів на Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Найвагоміші – це участь у ІІІ етапі. У 2017-2018 н.р. у ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад взяли участь 5 учнів школи.

Аналіз участі у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад показав, що вчителі – предметники пожвавили роботу із здібними та обдарованими учнями, більше уваги приділяють індивідуальний та позакласній роботі. Результативною в 2017-2018 навчальному році була   робота щодо залучення учнів школи до науково-дослідницької діяльності. З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку в школі було організовано роботу МАН «Знання PLUS».

Робота клубу велася згідно із затвердженим планом роботи (наказ №240 від 30.08.2017р.). Протягом І семестру 2017-2018 навчального року було визначено основні напрямки науково-дослідницької діяльності учнів, опрацьовано Положення про МАН, здійснено підбір тематики науково-дослідницьких робіт, проводились заняття загально розвиваючого змісту, заслуховувались початкові звіти членів МАН з теми науково-дослідницької роботи, проведено шкільний етап конкурсу-захисту робіт.

Учнями школи під керівництвом учителів було підготовлено 4 роботи, 3 із яких стали призерами І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (наказ №21 від 18.01.2018р.).

Протягом року учні школи брали активну участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, а саме:

 • I Всеукраїнська інтернет – олімпіада «На урок» з інформатики.

Всього взяли участь 179 учнів (7-11кл.) із них переможців 134:

85-дипломів, 49 – сертифікатів

Результати участі по паралелях:

7-і класи: 19 дипломів, 8 сертифікатів

8-і класи: 23 дипломи, 14 сертифікатів

9-і класи: 27 дипломів, 6 сертифікатів

10-і класи: 2 дипломи, 6 сертифікатів

11-і класи: 14 дипломів, 15 сертифікатів

 • I Всеукраїнська інтернет – олімпіада «На урок» з математики.

Всього взяли участь 3 учнів (9кл.) із них:

переможців 3:

Диплом-2; сертифікат -1

 • Всеукраїнський конкурс з української мови та л-ри «Соняшник»

Всього взяли участь 44 учня (5-9кл.) із них:

Сертифікат- 33; диплом-2

 • ХVІІІ Міжнародний конкурс з української мови ім.П.Яцика:

І м. (район), ІІІ м. (район-2 уч.), ІІ м. (місто)

 • VІІІ мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка:

ІІІ м. (район), ІІм. (район)

 • Всеукраїнський конкурс «Колосок» (початкова школа)

Всього взяли участь 171 учень  із них:

Сертифікат- 91; диплом-59

 • Всеукраїнський конкурс «Кенгуру» (початкова школа)

Всього взяли участь 111 ученів  із них:

Сертифікат- 20; диплом-2

 • Всеукраїнський конкурс із зарубіжної л-ри «Sunflower» (5-8 кл.)

Всього взяли участь 43 ученя  із них:

Сертифікат- 41; диплом-2

Підсумки олімпіад і конкурсів узагальнені відповідними наказами по школі, матеріали розглянуті на засіданні педагогічної та методичної радах, методичних об’єднань.

Проте в роботі з обдарованим школярами виявлено певні недоліки. Мало школярів і педагогів займається науково-дослідницькою діяльністю, слабо використовуються можливості інформаційно-бібліотечного центру. Потребує удосконалення система творчих зв’язків із вузами та науково-методичними центрами. У зв’язку з цим з метою залучення обдарованих  дітей до безперервного  процесу самовдосконалення через збільшення  операційного  поля учнів, з метою  удосконалення  навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми, озброєння їх практичним розумінням основ наук, розвитку здібностей, творчої активності, системного  використання різних видів урочної та позаурочної діяльності педагогам необхідно чітко продумувати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з окремих предметів навчального плану, враховуючи результати виступу учнів школи на Всеукраїнських олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи. Заступникам директора Євтодьєвій Т.М., Узик І.Л. слід посилити контроль за позакласною роботою вчителів та особисту відповідальність за її стан.

Упродовж 2017-2018 н.р. ШМО, творчим групам учителів необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — результативність освітнього процесу.

Реалізація основних напрямів методичної роботи (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підвищила якість освіти (аналіз результатів навчальних досягнень учнів школи виявив, що у порівнянні з результатами минулого року відбулось покращення показників, а саме: успішність учнів залишилась на рівні 97,9 %, а якість підвищилась на 4%, і складає 65%.  (якість: 2015/2016н.р.- 59%; 2016/2017н.р.- 61%; 2017/2018н.р.- 61%).

Загальний якісний показник навчальних досягнень учнів школи за 2017-2018 н.р. складає 65%.

54% (2011-2012н.р.); 59% (2012-2013н.р.); 60% (2013-2014н.р.); 60% (2014-2015н.р.); 59% (2015-2016н.р.)., 61% (2016-2017 н.р.).

Успішність – 98,4% (2014-2015н.р.); 98% (2015-2016н.р.), 97,8% (2016-2017),  97,8% (2017-2018).

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує злободенні питання життя школи, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

При підготовці до засідань педагогічної ради видавався наказ по школі, визначалась робоча група. Це давало змогу ґрунтовно висвітлити питання.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими, малодосвідченими та новоприбулими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих та малодосвідчених спеціалістів.

З метою підвищення рівня психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки молодих та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему наставництва над молодими колегами (наказ по школі №272 від 04.09.2017р.).

Адміністрацією школи був розроблений навчально-тематичний план, який складався з лекційних, семінарських та практичних занять. Протягом навчального року було заплановано та проведено 7 засідань  «Школи молодого вчителя».

Щорічно в серпні уточнюються списки молодих, малодосвідчених та новоприбулих спеціалістів, розробляється план роботи з ними, а для кожного вчителя готуються індивідуальні завдання з урахуванням його теоретичної та методичної підготовки, яка визначається при співбесіді (анкетування, діагностика).

Згідно з наказом по школі «Про організацію роботи «Школи молодого вчителя», новопризначених вчителів в 2017-2018 н.р.» (№ 272 від 04.09.2017 р.):

 • створена рада наставників зі складу досвідчених вчителів, учителів-методистів;
 • призначені кваліфіковані вчителі-наставники;
 • затверджено план роботи на поточний навчальний рік.

Треба зазначити, що план роботи з молодими педагогами щороку коригується відповідно до кількісного і якісного складу молодих спеціалістів, їх підготовки, фаху, стажу роботи, результатів анкетування та діагностики, а також результатів роботи в попередньому навчальному році.

Виходячи з організації інтерактивної методичної підтримки молодих спеціалістів, роботу Школи молодого вчителя спланували так, що на засіданнях було здійснено моделювання ситуацій, які можуть виникнути на уроках, використовувались рольові ігри, які сприяють формуванню навичок і вмінь навчати дітей, тобто створювалась атмосфера співробітництва та взаємодії. Під час таких занять молоді вчителі вчились бути демократичними в спілкуванні з адміністрацією й колегами, критично мислити, приймати продумані рішення. Крім запланованих засідань Школи молодого вчителя здійснювалась робота між засіданнями, яка передбачала самостійне ознайомлення молодих вчителів з нормативними документами, методичною літературою, опрацювання тем самоосвіти. При цьому молоді вчителі мали змогу відвідати класні батьківські збори у наставників, познайомитися з методикою проведення класних виховних годин, позакласних заходів; з методикою здійснення самоаналізу уроку. Також молоді педагоги активно залучались до роботи круглого столу «Педагогічний пошук», до підготовки та проведення педагогічних рад, читань, семінарів. Особливої уваги заслуговує участь молодих педагогів у підготовці та проведенні предметних тижнів, районних семінарів, прийомів делегацій, де вони мали змогу проявити свою творчість, захоплення, вміння не тільки вчителя-предметника, а й організатора. Молоді вчителі залучались до роботи шкільного відділення МАН «Знання PLUS», до різноманітних конкурсів, творчих вечорів.

Адміністрація школи згідно з графіком внутрішньошкільного контролю відвідувала уроки, позакласні заходи, батьківські збори молодих, малодосвідчених та новоприбулих спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків, позакласних заходів, батьківських зборів.

Інформатизація школи включає технічне оснащення педагогічної та управлінської діяльності, створення інформаційного середовища, впровадження нових інформаційних технологій у освітній процес. Повністю автоматизований процес управління школою. База даних як елемент системи управління містить у собі відомості про вчителів, учнів, їх навчальні досягнення, відвідування ними занять, роботу з обдарованими учнями. Школа приєднана до мережі Інтернет й оснащена ліцензійними копіями операційної системи Microsoft Windows та прикладного пакету Microsoft Office. Створено мультимедійні кабінети, обладнані сенсорною дошкою, проектором, комп’ютером з виходом в Інтернет, ноутбуками. Персональними комп’ютерами та ноутбуками, об’єднаними в локальну мережу й під’єднаними до Інтернету, обладнані робочі місця адміністрації, голів МО, учителів школи. Основу практичної діяльності вчителів школи складає конструювання уроків з використання інформаційно-комунікаційних засобів, відпрацювання оптимальних моделей медіа уроку.

Протягом року активно працювали блоги та віртуальні кабінети шкільних методичних об’єднань. Розробки уроків, звіти МО, відвідування семінарів, відкриті уроки – це зернини досвіду, з якими знайомлять вчителі школи мережу інтернета.

Навчальні кабінети школи обладнані сучасними технічними засобами навчання: комп’ютерами, телевізорами, мультимедійними проекторами, відеомагнітофонами. У навчальному процесі застосовуються електронні програмні підручники та посібники з грифом Міністерства освіти і науки та створені учителями й учнями.

Нормативну підтримку для організації роботи вчителів з даного питання забезпечують закони України «Про інноваційну діяльність», Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності».

1.Впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у освітній процес.

2.Враховуючи інтеграцію вітчизняної освіти до світового освітнього простору, побажання батьків, спеціалізацію школи та її міжнародну співпрацю з польськими освітніми закладами (укладені угоди між СШ №24 та Ліцейно – гімназичним комплексом шкіл м. Гловно та Комплексом Загальноосвітніх Шкіл № 8 м.Лодзь), Славістичним університетом м.Києва, з метою широкої загальноосвітньої філологічної підготовки учнів у 5-7-х класах введено вивчення польської мови – 2 год. на тиждень із варіативної складової навчального плану.

 1. Для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності відповідно до спеціалізації школи із варіативної складової виділяються додаткові години при вивченні: української мови – в 8-9-х класах; англійської мови – в 8-9-х, класах, російської мови.
 2. У 8-9-х класах проводиться допрофільна підготовка з наступних предметів: українська мова, англійська мова, математика за рахунок збільшення годин інваріантної складової та введення факультативів.
 3. У школі активно реалізовуються та працюють Програми та Проекти, а саме:
 • Програма роботи над єдиною науково – методичною проблемною темою «Розвиток життєвої компетентності  та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» на 2015-2020р.р.
 • Проект «Школа сприяння здоров’ю» на 2013-2018рр.
 • Програма «Обдарована дитина»
 • Програма «Від комп’ютерної грамотності до медіаосвіти»
 • Проект «На крилах моєї душі» (Вшанування пам’яті видатного діяча української культури  О.І.Білаша )
 • Проект «Однодумці: батьки, вчителі, учні»
 • Проекту «Увімкни бібліотеку»

6.Впровадження сучасних педагогічних технологій ( інтегрований урок, урок-дидактична гра, урок-лекція, інтерактивний урок). Розробка методичних рекомендацій, планів-конспектів уроків, проведення вернісажу відповідних типів уроків (щорічно).

7.Поширення кращого педагогічного досвіду вчителів-методистів.

Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково-методичного рівня шляхом участі у міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах. Впродовж року вчителі відвідували районні, міські семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем (Додаток 1).

Так, у лютому місяці був проведений науково-методичних семінар для керівників та заступників керівників навчальних закладів міста на тему «Формування компетентностей природничих наук та технологій в умовах роботи за проектом «Інтелект України»   (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/11-2458 та Програми розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на 2016-2022 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України», листа Департамента освіти і науки, молоді та спорту від 03.04.2017р. № 063-2945).

Вчителя МО іноземних мов тісно співпрацюють з методично – освітнім центром «Pearson». На базі школи було здійснено пілотування нового автентичного підручника для 10 -11 класів «Focus» видавництва «Pearson» вчителем Кияшко Т.В. Вчителі є постійними відвідувачами семінарів та тренінгів.

Протягом року вчителі школи узагальнювали власний досвід у фахових журналах, а саме:

 • Ковальська О.П. «Населення України та світу» видавництво «Шкільний світ»
 • Доній Л.В. «Стаття з досвіду роботи Доній Л.В.» видавництво «Шкільний світ»
 • Учительський журнал онлайн – «Інтегрований квест з хімії, біології та географії» (Білоочко Г.О., Доній Л.В., Ковальська О.П.)
 • Войтко О.О.   «Учительському журналі он-лайн». Виховний захід  для 6-8 класів «Від екології природи до екології душі».   «Урок з біології. 6 клас. Вегетативне розмноження рослин. Регенерація у рослин»
 • Постернак А. С . Вкладка газети  «Шкільний світ» листопад, грудень 2017. «Ініціали. Індивідуальний,  творчий  підхід до декоративної переробки літер», «Біоника».

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Заступник директора з навчально-виховної роботи Піскарьова Т.М. є дійсним членом комісії з дослідно-експериментальної роботи у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Вчитель російської мови та літератури Барковська О.Я. була учасником в установчому засіданні робочої групи з доопрацювання навчальної програми з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською та російською мовами.

У жовтні місяці на базі школи був підготовлений та проведений районний семінар молодих спеціалістів та їх наставників «Школа молодого вчителя» на тему «Поєднання досвіду та інноваційних методів викладання-шлях до досягнення успіху».

Адміністрація школи регулярно проводила виробничі наради, наради при директору, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями з питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України, що дало змогу оптимально організувати навчально-виховний процес.

Протягом року відбувалася тісна співпраця з Інститутом педагогіки НАПН України, Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, з вищим приватним навчальним закладом «Європейський університет», з Київським славістичним університетом.

Координаційним центром всієї методичної роботи є методичний кабінет, у якому зібрано методичну літературу, оформлено стенди, виставки, зберігаються матеріали педагогічних читань, психолого-педагогічних семінарів. Також в учительській оформлено стенди, які висвітлюють окремі питання дидактики. Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками уроків учителів, розробками уроків з використання інформаційно-комунікативних технологій «Сучасний урок – ІКТ супровід», доповідями на засіданнях педагогічних рад, методичної ради, засіданнях МО, методичними посібниками, мультимедійними презентаціями з досвіду роботи вчителів, презентаціями з окремих предметів, презентаціями з окремих тем навчальних предметів.

Сучасне обладнання шкільної бібліотеки, наявність художньої та науково-популярної літератури, підручників, періодичних видань сприяють організації бібліотечно-інформаційного та культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, кращим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Основним джерелом інформаційного забезпечення впродовж навчального року була мережа Інтернет. Уся діяльність школи висвітлювалась на шкільному сайті.

У процесі вивчення стану мотивації роботи вчителів у школі встановлено, що посадові обов’язки вчителів відповідають рівню їхніх знань і вмінь; у педагогів сформовано почуття відповідальності за результати власної праці; вони ініціативні й самостійні.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що робота над реалізацією науково-методичної теми в цілому була успішною, хоча є низка питань, які потребують уваги й розв’язання. Колектив школи творчо працював над модернізацією науково-методичної роботи, її вдосконаленням на інноваційній основі. Впровадження нетрадиційних форм методичної роботи (семінарів, нестандартних уроків, педагогічних консиліумів, круглих столів) дало можливість творчо працюючим педагогам продемонструвати знайдені ними методичні прийоми, проводити різноманітні методичні пошуки під час розв’язання проблем навчання та виховання творчої особистості дитини, а саме:

 • Здійснюється перехід від управління людьми до управлінням процесом змін, який передбачає підвищення рівня кваліфікації педагогічного персоналу школи.
 • Застосовуються сучасні методики, моделюється освітнє   середовище   школи, що забезпечує широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, сприяє створенню атмосфери творчості й емоційного комфорту.
 • Проводиться внутрішньошкільний моніториг   якості   роботи   школи   на   основі щорічного комплексного аналізу її функціонування й динаміки розвитку. Створення та успішна апробація системи відстеження результативності роботи дозволяє вчителям і учням школи реалізувати ідею – змагатися не один з одним, а сам із собою.

Вивчається особистість кожного школяра, здійснюється моніторинг його розвитку, що дає змогу перетворити традиційний навчальний процес на дослідницьку науково обгрунтовану діяльність, яка дозволяє учневі реалізувати свої здібності.

 • Створюється система психолого-педагогічної   підтримки   учнів, яка   сприяє   їх особистісному зростанню, розвитку життєвої компетентності.
 • Створюється і накопичується банк різноманітних дидактичних матеріалів, цікавих ідей, методичних знахідок.
 • Розробляються активні форми проведення занять (проблемних уроків, дискусій, рольових чи ділових ігор тощо).
 • Робота з обдарованими дітьми. Олімпіади. МАН.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що  зростає рівень  фахової майстерності педагогів, педагогічний колектив школи в процесі свої діяльності реалізовує мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

Адміністрація школи регулярно проводила виробничі наради, наради при директору, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями з питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України, що дало змогу оптимально організувати навчально-виховний процес. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, кращим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Підсумовуючи стан роботи з підвищення педагогічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників школи, слід зазначити, що всі заходи науково-методичного спрямування, передбачувані планом роботи школи на 2016-20І7 н.p., виконано в повному обсязі, загальношкільні проблемні питання педагогічним колективом реалізовані. У процесі вивчення стану мотивації роботи вчителів у школі встановлено, що посадові обов’язки вчителів відповідають рівню їхніх знань і вмінь; у педагогів сформовано почуття відповідальності за результати власної праці; вони ініціативні й самостійні.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки:

 • окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями ;
 • педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
 • членам методичної ради необхідно пожвавити видавничу діяльність;
 • керівники МО не достатню увагу приділяють оформленню протоколів засідань, які часто містять схематичний характер;
 • керівниками МО не налагоджено роботу по випуску методичних рекомендацій;
 • психологічна служба недостатньо працює з обдарованими дітьми;
 • потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у районному конкурсі «Учитель року».

Отже, у наступному навчальному році перед педагогічним колективом стоїть ряд завдань, на розв’язання яких спрямовані зусилля науково-методичної служби школи. Зокрема: створення єдиного інформаційного простору, програмно-методичного та наукового забезпечення освітньо-виховного процесу, вивчення цінного досвіду досягнень в освітній практиці тощо.  Необхідно модернізувати методи роботи з обдарованими учнями. Всім педагогам проводити належну роботу з підвищення інтересу учнів до вивчення шкільних предметів, урізноманітнювати позакласну і позашкільну роботу. Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань вчителів, поліпшення співпраці з позашкільними навчальними закладами, ВНЗ.

Упродовж 2018-2019 н.р. ШМО, творчим групам необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.


 1. Звіт про роботу початкової школи

          Навчально-виховний процес в початковій школі базується на принципах особистісно-орієнтованого навчання, створення сприятливої освітньої середи для учнів, розвитку творчості, успіху, збереження життя та здоров’я дітей.

Протягом 2017 – 2018 н.р. робота вчителів була спрямована на розвиток життєвої компетентності та успіху учнів та підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу.

У 2017-2018 навчальному році перед вчителями початкової школи стояла мета:

 • продовжити роботу з підвищення якості навчання;
 • виявляти та розвивати творчі здібності учнів;
 • формувати духовно багату та фізично здорову особистість.

За для досягнення цієї мети вирішувались наступні завдання:

 1. Розпочати підготовку до роботи за Державним стандартом Нової української школи.
 2. Підвищувати якісні показники навчальних досягнень учнів.
 3. Вдосконалювати роботу з обдарованими та слабовстигаючими учнями.
 4. Активно використовувати інформаційні комп’ютерні технологій в освітньому процесі.
 5. Вивчати нові нормативні документи та дотримуватись їх під час організації навчально-виховного процесу та ведення шкільної документації.
 6. Розвивати творчій потенціал вчителів, підтримувати ініціативи, розвивати та вдосконалювати різноманітні форми методичної діяльності.
 7. Продовжувати роботу над впровадженням науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
 8. Впроваджувати здоров’язбережувальні технології.
 9. Продовжувати просвітницьку роботу з батьками з питань навчання та виховання дітей, систематично ознайомлювати їх з результатами навчальних досягнень учнів.
 10. Продовжити роботу з реалізації принципу індивідуального підходу.

6.1. Інформаційна довідка

        У початковій школі на 1 вересня 2017р. розпочали навчання 335 учнів. Було відкрито 14 класів початкової школи, 10 груп продовженого дня. Завдання, поставлені на 2017-2018 навчальний рік, вирішував педагогічний колектив у складі 14 вчителів-класоводів, 5 вихователів ГПД та вчителів-предметників.

Колектив вчителів початкових класів складається з досвідчених педагогів та з молодих колег.  71% вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічний стаж більше 20 років. В цьому навчальному році колектив початкової школи прийняв 1 нового вчителя та 2-х нових вихователів. Колектив вчителів постійно підвищує рівень своєї професійної майстерності. Вчителі Горлатова Н.В., Пелешук Л.М., Микиша В.І. та вихователі Проценко С.П., Приходько О.П. проходили планову атестацію. Приходько О.П. підвищила кваліфікаційну категорію з «другої» на «першу». Решта вчителів підтвердили раніше присвоєну вищу категорію та наявні звання. Вчителі Андрущенко Т.В., Гусєва С.М., Марченко Т.П. проходять курсову підготовку для роботи за програмою Нової української школи.

6.2. Аналіз навчально-виховного процесу

У 2017-2018 навчальному році вчителі початкових класів продовжили роботу над методичною проблемою «Формування творчого мислення учнів початкових класів шляхом використання акмеологічних і комунікаційних технологій».

З цією метою вирішувались наступні завдання:

 1. Вивчали та оволодівали новими технологічними можливостями та інноваційними технологіями сучасного уроку для вдосконалення навчально-виховного процесу.
 2. Поновлювали банк педагогічного досвіду учителів за рахунок відвідування уроків вчителів.
 3. Вдосконалювали роботу з обдарованими учнями.

4.Сприяли вихованню творчо розвинутої соціально-орієнтованої особистості через реалізацію програми виховної роботи у школі.

Робота вчителів початкової школи та вихователів ГПД спрямована на створення комфортної атмосфери для отримання знань та всебічного розвитку дитини як особистості та рішення поставлених завдань. 

Підсумки навчальних досягнень за 2017-2018 н.р. представлені у таблиці:

Клас ПІБ учителя Кіл-ть

учнів

Високий рівень Достатній рівень Якість знань % Середній рівень Початковий рівень Успішність %
1-А

Салайда С.М.

27  

Вербальне оцінювання

1-Б

Чернозубова А.Є.

25
1-В

Шелудько В.М.

29
1-Г

Горбченко Т.М.

23
2-А

Маринич Л.С.

25 7 17 96% 1 100%
2-Б

Бутакова М. В.

27 7 16 85% 4 100%
2-В

Микиша В.І.

23 2 15 74% 6 100%
2-Г

Пелешук Л.М.

25 2 19 84% 4 100%
3-А

Горлатова Н.В.

26 3 20 88% 3 100%
3-Б

Гуліда В.В.

27 8 10 67% 8 1 96 %
3-В

Мартиненко І.В.

25 9 13 88% 3 100%
4-А

Марченко Т.П.

25 7 13 80% 5 100%
4-Б

Андрущенко Т.В.

27 8 12 74% 4 3 89%
4-В

Гусєва С.М.

20 5 10 75% 5 100%

 усього

  354

 (2-4 кл:

250)

58 145  

 

81%

43 4  

 

98,5%

 

               Показники якості навчальних досягнень учнів початкових класів

                                              у 2017-2018 н.р.

Назва предмету 2 клас 3 клас 4 клас загальний %
% % %
Українська мова 94% 88,4% 80,5 88,4
Українське читання 97% 100% 94,4 97,2
Математика 93 85,8 80,5 87,2
Англійська мова 90 91,0 84,7 88,8

 

Порівняно з попередніми роками спостерігається незначне підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів. У порівнянні з 2016-2017 н.р. якість знань збільшилась  на 2 %. Відсоток успішності знизився на 0,5% через наявність учнів із початковим рівнем знань у 3-Б, 4-Б класах. Педагогічному колективу необхідно проаналізувати результати навчальної діяльності учнів, забезпечити більш ефективну, цілеспрямовану методичну діяльність, посилити індивідуальну роботу з учнями.

Порівняння якісного показника навчальних досягнень учнів 2-4  класів за 2011-2017 н.р.
Навчальні роки % якості
2011-2012 н.р. 73
2012-2013 н.р. 79
2013-2014 н.р. 81
2014-2015 н.р. 79
2015-2016 н.р. 75
2016-2017 н.р. 79
2017-2018 н.р. 81

 

Головний показник творчої роботи вчителів – якість знань учнів. З метою встановлення співвідношення знань учнів з вимогами навчальних програм протягом року проводились поточні контрольні роботи, перевірка викладання математики (наказ по школі від 29.12.2017р. №382) та іноземних мов (наказ від 31.05.2018р. №133). В 4-их класах 15 та 17 травня 2018 р. проходила Державна підсумкова атестація (наказ від 31.05.2018р.№ 132).

Протягом року вчителі 3-4 класів проводили активну підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах, організовували індивідуальні та групові консультації. Результати участі у II (районному) етапі олімпіад викладені у наказах: від 27.11.2017 р. №353, від 19.12.2016р. №371.

Представлений аналіз діяльності, результати внутрішньошкільного контролю дозволяють визначити ряд питань, що потребують вирішення:

– підвищити ефективність роботи вчителів з номативними документами;

– вдосконалювати роботу з підготовки учнів до участі в предметних конкурсах, олімпіадах;

– підвищувати рівень володіння вчителями комп’ютерними технологіями та можливість їх використання  в учбовому процесі.

Вчителі початкових класів успішно реалізують виховні завдання на уроках та в позаурочний час. Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно учителями, батьками і дітьми, що допомагає згуртовувати дитячі колективи.

Було проведено багато свят, усних журналів, екскурсій  за шкільним календарем та за планами виховної роботи вчителів, зокрема:

Свято Знань;

– Свято «День Учителя»;

– День Святого Миколая;

– Свято до дня матері «Мамо, мамо – вічна і кохана» (Микиша В.І., Пелешук Л.М.);

– Свято «Прощавай, Букварику!» (Салайда С.М., Шелудько В.М., Горбаченко Т.М.);

– Спортивні свята  (1-3 класи, вчитель Ковальова О.М., 4-і класи – Степанюк С.М.)

– «Прощавай, початкова школо! (вчителі Андрущенко Т.В., Гусєва С.М., Марченко Т.П.)

Виходячи із вищезазначених фактів, мета роботи у 2018-2019 навчальному році – продовжити роботу по забезпеченню якості навчання та виховання учнів, розпочати навчання учнів за Концепцією розвитку нової української школи.  Завдання:

 1. Оволодівати сучасними технологіями та методиками навчання та виховання, які необхідні для роботи за прграмою НУШ.
 2. Продовжувати роботу над впровадженням науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
 3. Активно впроваджувати інформаційні комп’ютерні технології в освітньому процесі.
 4. Підвищувати науково-методичний рівень професійних знань, умінь та навичок вчителів початкової школи різними формами (семінари, очні та on-lain курси тощо)
 5. Систематично вивчати досвід колег, презентувати власний досвід роботи.
 6. Організувати взаємодію батьків зі школою.
 7. Скоординувати роботу всіх учасників освітнього процесу за для досягнення поставленої мети.
 8. Дотримуватись у роботі принципу дитиноцентризма. 

 1. Організація виховної роботи.

Керуючись Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», наказами МОНУ від 31.10.2011  № 1234 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів України», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Листами  МОНУ від 27.07.2017 № 1/9 – 413  «Про деякі питання  щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та іншими нормативно-правовими документами протягом  2017/2018 н. р. виховна робота була  спрямована на виконання завдань і реалізацію завдань державної політики в галузі освіти і виховання.

Одним із провідних напрямів освітньої реформи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників освітнього процесу, який має ґрунтуватися на дотриманні принципу єдності їх інтересів.

Виховна робота педагогічного колективу школи підпорядкована проблемній темі: «Створення умов для формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь як основи для виховання сучасної молоді» (засідання МО класних керівників, протокол від 30.08.2016р. № 1).

Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.

Впровадження інновацій у шкільну практику передбачає організацію виховної роботи на основі класифікації інноваційних технологій:

 • Технологія виховання успішної особистості (персоніфіковане виховання)
 • Технологія інтегрованого виховання: проектна, ігрова
 • Технологія саморозвитку особистості
 • Технологія КТД
 • Технологія на основі системного підходу
 • Технологія педагогічної підтримки
 • Технологія «Створення успіху»

Організацію виховної роботи на основі аналітичної інформації про стан професійної компетенції педпрацівників та їх потреб, результатів педагогічної діяльності й оцінювання ефективності виховної роботи.

Саме результати діагностування й анкетування зумовили вибір виховної проблеми школи.

При її виборі брали до уваги:

– завдання, поставлені перед школою, учителями, державою;

– результати діагностичного вивчення особистості;

– традиції, накопичений досвід;

– порівняльну ефективність різних форм виховної роботи;

– педагогічний досвід, наукові рекомендації щодо організації виховної роботи.

Саме на засіданнях МО було розглянуто теоретичну базу проблемного питання, проаналізовано матеріали сучасної педагогіки, представлено тезаурус ключових понять, які стосуються інновацій, ознайомлено із новітніми технологіями та методикою їх упровадження, визначено актуальність і необхідність модернізації та реформування сучасної освіти, обговорювалися питання реалізації проблеми.

У результаті діяльності колективу було здійснено теоретичне вивчення педагогами даної проблеми; обрано теми, над якими працюють класні керівники (зазначено у планах роботи класних керівників).

Важливу роль для ефективної  роботи над виховною  проблемою відіграла творча група «Створення умов для вільного вибору світоглядних позицій з орієнтацією на загальнолюдські цінності» у складі (Сарнавська І.С., Галабурда Ю.В., Гузь Д.С., Бойко Н.В., Костинюк Н.А., Ковальська О.П.) Діяльність її зумовлена тим, що всьому педагогічному колективу школи відразу складно перебудувати свою роботу в напрямі трансформування у практику досягнень педагогічної науки, інноваційних технологій.

Роль творчої групи полягала в тому, щоб усвідомити суть інноваційних технологій в особистому досвіді, здійснити експериментальну перевірку розроблених проектів, моделей, схем, рекомендацій, проаналізувати отримані результати.

Тобто члени творчої групи стали своєрідними методистами, експертами з досліджуваного проблемного питання щодо впровадження інноваційних технологій.

Саме діяльність цих методичних осередків значно сприяла реалізації проблемного питання.

Педагогічний колектив спрямував свої зусилля на пошук нових форм і методів роботи. Вибір проблеми передбачало виокремлення ідей, цілей, завдань, положень, висновків наукового дослідження.

Головне завдання полягало у створенні системи виховної роботи з метою формування згуртованого учнівського колективу, турботи про фізичне і духовне здоров’я кожного учня, виховання громадянина, патріота України, іноватора, (згідно Концепції Нової української школи), формування і закріплення традицій українського народу.

У відповідності до  річного плану школи питання з виховної роботи систематично розглядались на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради та ради,  актуальні та поточні проблеми регламентувались наказами директора школи.

Упродовж  2017 – 2018 н. р. було видано ряд організаційних та аналітичних наказів з питань виховної роботи.

Актуальні питання  виховної роботи розглядались на педагогічних радах, на нарадах при директорові, методоб’єднанні класних керівників:

 • на нараді при директорові: Про організацію роботи щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму в школі у 2017-2018 н.р.; про підготовку до Дня знань (протокол №1 від 28.08.2017р.). Про організацію роботи школи в режимі повного дня; Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму. Підсумки місячника «Увага, діти на дорозі!»; Про організацію роботи з ЦЗ (протокол № 2 від 18.09.2017р.). Про роботу ГПД; Про організацію та проведення осінніх канікул; Про організацію роботи з допризивної підготовки юнаків (протокол № від 30.10.2017р..). Про стан роботи школи у 2 половині дня (протокол №4 від 20.11.2017р.). Про проведення загальношкільних батьківських зборівпро підготовку до Нового року. Дотримання протипожежної безпеки (протокол №5 від 29.12.2017р.). Про коригування режиму роботу школи у 2 семестрі; Про організацію роботи з ЦЗ (протокол № 6 від 09.01.2018р.). Про стан допризивної підготовки (протокол №7 від 15.02.2018р.). Про організацію роботи під час весняних канікул; Підготовка до проведення Дня ЦЗ; Про стан національно-патріотичного виховання (протокол №8 від 26.03.2018р.). Про підготовку свята Останнього дзвоника; Про аналіз роботи школи в режимі повного дня; Про організацію літнього відпочинку учнів; Про діяльність органів учнівського самоврядування (протокол №10 від 15.05.2018р.). Про результати роботи з батьками (протокол від №12 від 08.06.2018р.)
 • на педагогічних радах: «Про Нову українську школу» (протокол № 10 від 29.08.2017р.), «Про превентивну освіту та виховання: рефлексія проблем, досвіду, перспектив. Орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної та ризикованої поведінки підлітків» (протокол № 12 від 06.11.2017р.), Про підготовку до літнього оздоровлення школярів (протокол № 10 від 08.06.2018р.).

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом року здійснювалися за основними напрямками:

 • Традиції школи
 • Національно-патріотичне
 • Громадсько-правове
 • Естетичне виховання
 • Фізичне виховання та здоровий спосіб життя
 • Еколого-натуралістичне
 • Допризивна підготовка юнаків та військово-патріотична робота
 • Профорієнтаційна робота та до профільна підготовка

Громадянсько-правове виховання – це складна динамічна система, що поєднує: правові знання, на основі яких формуються уявлення про організацію життя громадян в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному середовищі демократичної держави.

Серед запланованого та згідно плану виховної роботи реалізовано:

 • Всеукраїнська акцій «16 днів проти насильства» (наказ від 14.11.2017р. № 343 «Про організацію та проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»»);
 • Тиждень правознавства (наказ від 09.10.2017р. № 342 «Про організацію та проведення тижня права»);
 • Участь у конкурсі «Вивчення історії методом усної народної творчості» (наказ від 06.11.2017р. № 338)
 • Лекції з фінансової грамотності;
 • Співпраця з представниками Національної поліції – «Шкільний поліцейський»;
 • Лекції від інспектора відділу ювенальної превенції управління поліції метрополітену: «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх. Особливості скоєння правопорушень на території метрополітену»;
 • Участь в інтелектуально-правовій грі «Інтелект-турнір»
 • Участь у районному етапі інтелектуальної гри «Юніор-2017»
 • Участь у турнірі юних правознавців (наказ від 02.11.2017р. № 335)
 • Тренінг «Розуміємо права людини» в рамках проекту Міністерства юстиції «Я маю право» (на базі бібліотеки ім. І. Котляревського);
 • Дискусія «Україно-НАТО: формула безпеки» (на базі бібліотеки ім. І.Коляревського).

Правовиховна робота в закладі проводиться у двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному. Значну роль відіграє спільна діяльність школи та правоохоронних органів. Під час  проведення тижня правової освіти для учнів були організовані зустрічі з працівниками правоохоронних органів, медичними працівниками.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління.

У рамках національно – патріотичного виховання в школі проводяться виховні години (згідно календаря пам’ятних дат України), бесіди, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо.

Протягом року було проведено ряд загальношкільних заходів, тематичних виставок:

 • «Посвята в козачата учнів 5-х класів» (наказ від 30.10.2017р. № 327);
 • Місячник військово-патріотичної роботи (наказ від 03.10.2017р. № 299);
 • Круглий стіл активу шкільного парламенту «Спектр» щодо вшанування жертв Голодомору ;
 • Години спілкування для учнів 5-11-х класів до Дня Гідності та Свободи України;
 • Акція пам’яті «Тетяна Маркус – без терміну давності» ;
 • Жива хода до історико-меморіального комплексу «Бабин яр»; (9-ті кл.)
 • Відзначення Дня захисника України – «Напиши листа бійцю»;
 • «Козацькі розваги» (6-ті кл.);
 • Участь у соціальному проеті «Школа героїв»;
 • Відзначення Дня Європи (5-ті кл.)
 • День української мови та писемності;
 • Тематичні фото та прес-колаж

Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи.

Художньо-естетичне виховання  в школі здійснюється  перш за все  через проведення позакласних  виховних заходів, що сприяють розвитку смаків, художніх уподобань дітей.

Більшість справ школи підпорядковані саме художньо-естетичній діяльності:

 • Свято Першого дзвоника (наказ від 25.08.2016р. № 209 «Про організоване проведення свята Першого дзвоника»)
 • Концерт до Дня учителя;
 • «Віват, академіст» – нагородження переможців 11 етапу Київських олімпіад;
 • Новорічна «Ліга сміху» для учнів 9-11-х класів;
 • Новорічні ранки для учнів 1-4-х класів ;
 • Фестиваль «Мистецька зима» (наказ від 21.11.2017р. № 351);
 • Художньо-тематична виставка «Пори року»;
 • Хеллоувін (5-7-мі кл.);
 • «Літературний фонтан» – зустрічі з сучасними дитячими письменниками (1-5-ті кл.);
 • День батьківського самоврядування (наказ від 23.10.2107р. № 322);
 • Весняний концерт для батьків;
 • Концерт народної музики за участі викладачів та студентів Університетського коледжу Київського університету ім. Б. Грінченка;
 • Концерт за участі КДШМ № 5 ім. Л.Ревуцького, КДМШ № 26 «Перлини світової та української класичної музики»;
 • Літературно-музичної програма, присвячена пам’яті лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка композитора і поета О. Білаша «Заповідаю вам любов…» за участі КДШМ № 8;
 • Концерт «Різдвіний вертеп» за участі Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро»;
 • День Матері (6-Б, 9-А кл.)

Основними завданнями екологічного виховання є забезпечення безперервності і наступності освітньо-виховної роботи, створення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей учнів у процесі пізнавально-творчої діяльності в гуртках, секціях в школі було систематизація та використання екологічних знань, виховання любові до природи, бажання берегти і примножувати її, формування вмінь і навичок діяльності в природі:

 • Акція «Збережи дерево – збери макулатуру» (вересень, квітень):
 • Уроки доброти від товариства «Щаслива лапа»;
 • Участь у конференції «Рух екосейверів. Екопартнерство» (на базі СШ № 138);
 • Участь у тренінгу «SMART-city» (КМДА) (10-А кл.);
 • Участь у проекті «STEM»: професії майбутнього (мотиваційний ролик);
 • Участь у проекті за програмою «Healthy Schools» заради здорових та радісних школярів.

Для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя дітей та учнівської молоді, проведені заходи:

 • Лекції від громадської організації «Охорона здоров’я» (для учнів 8-9-х кл.);
 • Лекції від Центру соціальної служби для сімї і дітей та молоді Шевченківського рн;
 • Лекції від Київського товариства тверезості та здоров’я (9-10-ті кл.);
 • Олімпійський урок з Ю.Чижем;
 • Змагання за програмою «Дитяча легка атлетика» (наказ від 05.03.2018р № 275);
 • Участь у фізкультурно-оздоровчому фестивалі «Козацький гарт» (наказ від 06.04.2018р. № 78 «Про участь у фізкультурно-оздоровчому патріотичному фестивалі «Козацький гарт» серед учнів 5-10-х класів»);
 • Виступ агітбригади «Ми-проти СНІДу»;
 • Виступ агітбригади «Світлофорики» (5-ті кл.);
 • Створено загони ДЮП (наказ від 01.09.2017р. № 269) та ЮІР (наказ від 01.09.2017р. № 268);
 • Участь у спортивно-масовому заході для учнів 5-х класів «Олімпійське лелеченя» (наказ від 06.11.2017р. №336 «Про організацію та проведення спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» серед учнів 5-6-х класів»);
 • Районні змагання з футболу (наказ від 18.09.2017р. № 291 «Про організацію та проведення змагань з футболу серед учнів 3-х, 4-х класів»);
 • Кубку голови з футболу «Динамо Family Fest» для учнів 1-3-х класів (наказ № 113 від 11.05.2018р.);
 • Дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») (наказ від 12.04.2018 № 87);
 • Баскетбол ШБЛ 3х3 (наказ від 21.11.2017р. № 349);
 • Місячник безпеки дорожнього руху „Увага! Діти – на дорозі!” (наказ від 04.08.2017р. № 195 «Про проведення профілактичних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на дорозі!» в школі»);
 • Години спілкування, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом;
 • Шкільні спортивні змагання для 1-3 класів «Джунглі звуть»;
 • Шкільний шаховий турнір та участь у Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева тура».

Аналіз участі школярів  у  районних спортивних змаганнях висвітлено в наказі по школі від 18.09.2017р. № 290.

Профорієнтаційна робота (профільна підготовка) побудована на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами міста та Шевченківським районним центром зайнятості.

Профорієнтаційна робота з учнями проводилася за участі таких представників ВУЗів:

 • Інженерно-хімічний факультет;
 • Військовий ліцей ім. Богуна;
 • Університет економіки та права «Крок»;
 • Київський інститут культури та мистецтв;
 • Київський університет ім. Б. Грінченка;
 • Київський славістичний університет;
 • Національний авіаційний університет;
 • КНУБ

Для 9-11-х класів було проведено лекції з профорієнтаційної роботи «Профорієнтація на практиці».

Екскурсійний процес в школі організовано  відповідно до листів МОНУ від 06.02.2008 року № 1/9-61 «Про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», від 27.04.2010 року № 1/9-289 «Щодо організації екскурсійних поїздок», Інструкції  «Щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю» (наказ МОНУ від 02.10.2014 року № 1124), наказу по школі від 30.08.2017р. № 244 «Про організацію та проведення екскурсій».

У рамках районного проекту «Культурний пакет» екскурсійною діяльністю охоплені учні з 1по 11 класи. Учнівські колективи відвідали достатню кількість закладів культури: Національну бібліотеку для дітей, бібліотеку ім. Котляревського, Національний цирк України, Національний заповідник «Софія Київська», Національний академічний театр оперети, Національний спортивний комплекс «Олімпійський», Державний дендрологічний парк «Олександрія», Національний історико-культурний заповідник «Києво-Печерська Лавра», Національний музей історії України, Національний музей мистецтв ім. Богдана і Варвари Хоненків, хлібзавод «Кулиничі», Конституаційний Суд України, Національний музей «Чорнобиль», Державний музей авіації України та ін.

Організація дитячого самоврядування  у 2017-2018 н.р. проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах: Законів України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Конвенціїї про права дитини, Положенням про учнівське самоврядування, згідно з планом роботи навчального закладу.

За цей навчальний рік  учнівським самоврядуванням було проведено велику роботу по залученню учнів до активного громадського шкільного життя, по виявленню і розвитку в учнів здібностей до різних видів позаурочної діяльності.
До роботи в органах учнівського самоврядування залученні учні 5-11-х класів.

Виконавчим органом є парламент та 8 підпорядкованих центрів: правопорядку, культури і і дозвілля, спортивний, освітній, інформаційний, художній, екологічний, волонтерський.

Кожен сектор має свої завдання згідно Плану роботи учнівського самоврядування на навчальний рік. Засідання Ради учнівського самоврядування проходить 4 рази на рік та уразі необхідності (протокол № 1 від 12.09.2017,  протокол № 2 від 30.10.2017,  протокол № 3 від 04.12.2017, протокол № 4 від 18.12.2017, протокол № 5 від 15. 01.2018, протокол № 6 від 21.05.2018р.).

Засідання Парламенту проводиться щомісяця, лідерів класів 5-11-х – щотижня. На зазначених засіданнях члени визначають перспективні напрямки роботи учнівського колективу, висловлюють пропозиції щодо організації та проведення загальношкільних заходів, приймають відповідні рішення і доносять їх до відома членів своїх секторів, заслуховують звіти, ведуть протоколи засідань учнівського активу.

Учнівський комітет розробив ряд документів, які служать основою у роботі шкільного самоврядування:

– Статут ДО «Спектр»;
– план роботи Ради учнівського самоврядування;
– план роботи секторів;

– графіки засідань Ради учнівського самоврядування;
– пам’ятки чергових класів, журнал передачі чергування по школі;
– анкета щодо визначення ефективності діяльності органу учнівського самоврядування.

Питання діяльності органів учнівського самоврядування розглядались на засіданнях МО класних керівників (протокол № 2 від 03.11.2017р.)

Лідер учнівського самоврядування Маргарита Філіпенко, учениця 10-А класу, входить до Районної ради старшокласників «Шарм».

Члени дитячої організації «Спектр» взяли участь у районних заходах, організованих за сприяння ради «Шарм» : проекти «Сучасна вишиванка»,«Happy point».

Протягом поточного року школа функціонувала  в режимі повного дня.

З метою створення додаткових умов для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, сприяння професійній орієнтації, формування моральних якостей у дітей та підлітків, розвитку творчих здібностей, виявлення та підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного дозвілля  здійснено заходи щодо  охоплення позашкільною освітою кожного учня школи.

Організація роботи школи в режимі повного дня здійснювалась на підставі таких регламентуючих документів: «Положення про школу повного дня» (наказ ГУО від 05.09.2008р. № 239), Положення про групи продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів (Постанова КМУ від 05.10.2000 № 1121), Лист МОНУ від 27.06.2001 р. № 1/9-245 «Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп продовженого дня», Лист МОНУ від 19.06.2001 р. № 1/9-234 «Методичні рекомендації із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів», Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів (5.5.2.0081).

Для організації навчально-виховного процесу в режимі повного дня було складено єдиний розклад навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти (накази від 31.08.2017р. № 242 «Про затвердження розкладу занять, графіку проведення контрольних робіт на 1 семестр 2017-2018 н.р.», від 30.08.2107р. № 243 «Про організацію роботи школи в режимі повного дня»); організовано 10 груп продовженого дня для учнів 1-5-х класів (наказ від 04.09.2017р. № 273 «Про організацію груп продовженого дня»), роботу гуртків та спортивних секцій, що складає 22 гуртки (наказ від 05.09.2017р. № 276 «Про організацію роботи гуртків та спортивних та спортивних секцій»); проаналізовано дотримання режиму гпд, ведення журналів обліку  (накази  від 29.12.2017р. № 338 «Про результати контролю освітнього процесу в гпд», від 31.10.2017р. № 331, від 28.12.2017р. № 375, від 28.03.2018р. № 63, від 05.06.2018 № 134, від 11.06.2108р. № 143 «Про роботу школи в режимі повного дня» ).

Одним із пріоритетних напрямів роботи школи є організація позаурочної діяльності учнів, зокрема залучення їх до занять у гуртках, спортивних секціях, осередках.

Мережа гуртків, спортивних секцій. (Організацію роботи гуртків та спортивних секцій висвітлено в наказі по школі від 05.09.2017 року  № 276, ефективність роботи гуртків та спортивних секцій проаналізовано в наказі по школі від 11.06.2018 року № 143.)

У зв’язку із зверненням батьківської громади СШ № 24 ім. О.Білаша  від 02.04.2014 № Б-9, за результатами  проведеного анкетування батьків та учнів школи,  рішенням педагогічної ради школи від 07.04.2014 (протокол № 2)  про розширення освітніх послуг шляхом введення додаткових різнопрофільних гуртків, з метою забезпечення освітніх потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу, організації цікавого дозвілля, проведення позакласної, позаурочної роботи, з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності з 2014 року в СШ № 24 ім. О.Білаша організована робота в режимі повного дня.

З напрямку роботи з батьками, на початку кожного навчального року в школі проводяться батьківські збори, на яких висвітлюється питання внутрішнього розпорядку школи. Кожен класний керівник систематично проводить батьківські збори  не менше 3-4 разів на рік за необхідністю. Регулярно ведеться індивідуальна робота з батьками.

Наказом МОНУ від 21.12.2017р. № 1649 «Про визначення такими, що втратили чинність деяких наказів» скасовано рекомендаційне Положення про батьківські комітети (наказ МОНУ від 02.06.2004р. № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради)»), яке не відповідає чинному Закону «Про освіту».

Закон “Про освіту”, який був прийнятий у минулому році, однозначно визначає наявність органу батьківського самоврядування як одного з органів управління закладом.

Рішення про створення батьківських та/або учнівських комітетів (як органів управління закладомвсе ще приймає сам заклад на загальних зборах (конференції) трудового колективу. 

Батьківський комітет школи керується у своїй роботі  планом роботи школи, рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора школи та класних керівників.

До складу батьківського комітету школи входить 30 представників – голови БК класів. Голова батьківського комітету школи – Ковальчук І.В., заступник – Тиханова О.Ф., секретар – Гончаренко О.В.

Протягом року було проведено: Загальношкільну конференцію, батьківські збори (протоколи від 29.08.2017р. № 1;  від 11.01.2018р. № 2) та з метою залучення батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу створено секцій батьківського контролю за такими напрямами: «господарська група», «організація заходів», «фінансова група», «контроль за харчуванням», «контроль безпеки».

Методичне обєднання класних керівників протягом року працювало у творчому і продуктивному форматі. Першочергові завдання і проблеми, які ставили перед собою члени МО, були , якщо не цілковито вирішені, то розглянуті і втілені у практику нагально.

Робота шкільного МО класних керівників підпорядкована загальношкільній темі «Розвиток життєвої компетентності  та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» (педрада № 8 від 28.08.2015р.) ІІ етап – організаційно-проектний та виховній темі «Використання сучасних освітньо-виховних технологій  як умови розвитку творчої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні».

Для реалізації виховних завдань у школі розроблений план роботи заступника директора з виховної роботи Валуйської Ю.Є. (наказ від 30.08.2017р. № 246), наказ про організацію виховної роботи в школі (від 30.08.2017р. № 246) та рекомендовано класним керівникам використовувати щоденники психолого-педагогічного спостереження. У своїй роботі методичне об’єднання класних керівників керується Положенням про класного керівника.

До складу МО входить: ЗДВР – Валуйська Ю.Є., голови МО 1-4 кл. – Салайда С.М., 5-8-х кл. – Сарнавська І.С., 9-11-х класів – Вдовиченко М.І.

Протягом року проведено 4 засідання МО класних керівників, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та педагогічний досвід.

На першому засіданні МО, від 30.08.2017 р., протокол № 1 розглядалося питання:

 • Аналіз виховної роботи за 2016-2017 н.р.: здобутки та недоліки.
 • Вивчення основних напрямків методичної роботи на 2017-2018 н.р. Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників.
 • Про спільну діяльність зі шкільним поліцейським.
 • Про проведення профілактичних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на дорозі!» в школі.
 • Рекомендації щодо проведення Першого уроку.
 • Система роботи в проектній діяльності: «Однодумці…», «На крилах душі…»
 • Про організацію роботи з батьками.
 • Про організацію роботи з дітьми пільгових категорій.

Засідання МО від 03.11.2017 р., протокол № 2 пройшло за темою:

 • STEM-освіта: навчання, яке готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи. Напрям в освіті: природничо-науковий компонент + інноваційні технології.
 • Розвиток учнівського самоврядування – важливий компонент співтворчості класного керівника з класом.
 • Особливості превентивного виховання. Превентивне виховання на законодавчому рівні.
 • Пропозиції щодо планування заходів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

Під час засідання МО від 04.01.2018р., протокол № 3 піднімалися питання:

 • Система роботи з обдарованими дітьми. Форми й методи.
 • Використання проектних технологій у виховній роботі.
 • Аналіз проведення виховних годин.

Засідання МО від 30.03.2018р., протокол № 4:

 • Виховання на цінностях Нової української школи.
 • Використання інноваційних виховних технологій в роботі класного керівника.

По закінченню навчального року відбулося засідання МО від 13.06.2018р. № 5:

 • Аналіз стану виховної роботи за рік (наказ від 11.06.2018р. №142 «Про підсумки виховної роботи за 2017-2018 н.р.»).
 • Підсумки роботи МО класних керівників.

Таким чином, спостерігається позитивний результат виховної діяльності в школі. У школі впроваджуються нові інтерактивні технології виховання. Розроблено модель учнівського самоврядування, визначено пріоритетні напрямки його діяльності.

Виховний процес постійного пошуку і вдосконалення триває безперервно.     Проаналізувавши систему виховної  роботи школи за 2017-2018 н.р., враховуючи завдання, поставлені на початку навчального року,  є коло питань над якими необхідно працювати:

 • використання педагогами Інтернет-сайту школи;
 • оптимізація змісту і форм виховного процесу;розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху;
 • формувати у здобувачів освіти більш критичний підхід до вибору майбутньої професії шляхом проведення систематичної профорієнтаційної діяльності;
 • попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

Під час роботи над темою було виявлено низку питань, які потребують уваги та розв’язання: активне упровадження сучасних технологій виховання, забезпечення практичної спрямованості виховання шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду. 


 1. Діяльність батьківського комітету школи. 

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Протягом 2017-20187 н.р. робота з батьками проводилась згідно плану роботи школи:

 • тематичні батьківські збори – 4 р./рік;
 • засідання БК школи –  4 р./рік.

Під час проведення піднімались ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

П`ятий рік батьківський комітет школи очолює Ковальчук Ірина Вікторівна. Шкільний батьківський комітет ефективно вирішує нагальні проблеми школи:

 • активна допомога у покращенні матеріально-технічної бази школи (проведення косметичних ремонтів приміщень загального користування, придбання лінії роздачі в їдальню, господарчого інвентарю та миючих засобів, поповнення бібліотечного фонду, участь у місячниках з благоустрою; забезпечення функціонування тривожної кнопки.)
 • участь у організації та проведенні шкільних заходів (збір макулатури, «День батьківського самоврядування», «Осіння екібана, організація новорічних свят, районні спортивні змагання «Спортивна сім’я»); урочистості з нагоди ювілейної дати композитора О. Білаша.
 • організація відвідування закладів культури міста (екскурсії).

У період між загальними зборами у школі згідно плану роботи працює Рада школи.

Рада школи скликається 4 р./рік.

Очолює її голова БК школи Ковальчук І.В.

Засідання Ради школи: здійснюються відповідно до плану роботи і сприяють впровадженню наукового управління школою.

Обов’язки Ради школи та її членів: організовувати виконання рішень конференції, затверджувати режим роботи школи; заохочувати творчі пошуки, дослідницько-експериментальну роботу педагогів; аналізувати стан роботи школи; брати участь у складанні річного плану роботи; координувати зусилля всіх керівників школи; створювати разом із директором умови для педагогічної освіти батьків; розглядати пропозиції, скарги і зауваження педагогів, учнів і батьків; заслуховувати звіти керівників школи; проводити роботу щодо виборів і призначень класних керівників, керівників гуртків, клубів, об’єднань; розглядати соціальні, житлово-побутові проблеми учнів і працівників школи; організувати громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; контролювати витрати бюджетних асигнувань, розподіляти кошти фонду всеобучу; брати участь у проведенні атестації вчителів; інформувати колектив про свою роботу; стимулювати творчість; нести відповідальність за вирішення конкретних проблем та реалізацію покладених на неї функцій,

Протягом року представники батьківського комітету школи постійно брали участь у засіданнях районної Школи свідомого батьківства «Школа батьківства» при управлінні освіти Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації. 


 1. Співпраця з навчальними закладами та ВУЗами.

 Угоди, що втратили чинність у зв’язку із закінченням терміну строкової угоди 

Назва

навчального закладу

або ВУЗу

 

Дата укладення договору про співпрацю

(термін)

Форми

співпраці

Інститут аерокосмічних систем управління Національного авіаційного університету 16.12.2010р.

(3 роки)

Профорієнтаційна робота, інформація про напрямки підготовки бакалаврів для набору на 1 курс, сприяння підвищенню рівня математичної та фізичної освіти учнів тощо.
Школа-дитячий садочок «Кияночка»

 

01.02.2009р. Організація безперервної освітньої підготовки учнів школи-дитячого садочку «Кияночка», обмін педагогічним досвідом тощо.
Київський міжнародний університет (КиМУ) 17.04.2007р.

(17.04.2012)

Спільні заходи, щодо навчально-методичної і наукової роботи, спрямовані на належну підготовку учнів до вступу у ВУЗ.
Середня загальноосвітня школа № 52 ім.

М. Лобачевського м. Львова

12.02.2010р.

(5 років)

Обмін педагогічними технологіями, методичними розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації і проведення науково-практичних педагогічних та учнівських конференцій, культурно-виховних програм.
Ліцейно-гімназичний комплекс шкіл

м Гловно (Польша)

24.05.2011р.

(5 років)

Обмін педагогічними технологіями, методичними розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації і проведення науково-практичних педагогічних та учнівських конференцій, культурно-виховних програм.
Комплекс загальноосвітніх шкіл № 8  м. Лодзь (Польша) 26.05.2011р.

(5 років)

Обмін педагогічними технологіями, методичними розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації і проведення науково-практичних педагогічних та учнівських конференцій, культурно-виховних програм.

 

Угоди, що є чинними на даний час

 

 

№ п/п

Назва

навчального закладу

або ВУЗу

 

Дата/номер

укладення договору про співпрацю

(термін)

Форми

співпраці

Прим

 

1

Середня загальноосвітня школа № 52 ім.

М. Лобачевського м. Львова

 

№ 14

26.04.2018р.

(безстрок)

Обмін педагогічними технологіями, методичними розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації і проведення науково-практичних педагогічних та учнівських конференцій, культурно-виховних програм.
2 Підрозділ кримінальної міліції у справах дітей № 11

08.10.2013

(безстрок)

Налагодження ефективної співпраці, чіткого визначення взаємних зобов»язань щодо проведення профілактичної роботи, порядку розгляду фактів правопорушень вчинених дітьми та стосовно них, створення безпечного середовища для  учасників навчально-виховного процесу у навчальному закладі
3 Київський національний торговельно-економічний університет № 15

07.05.2018

До 01.01.2023

Професійна орієнтація, пошук талановитої молоді, довузівська професійна підготовка учнів до вступу в КНТЕУ, до ЗНО

 

Угоди які потребують переукладання

 

Назва

навчального закладу

або ВУЗу

 

Дата/номер

укладення договору про співпрацю

(термін)

Причина
ДЮСШ з хокею з шайбою «Сокіл-Київ» № 6 від 23.05.2012 (безстрок)

 

Зміна спеціалізаціі СШ 24
Міжнародна асоціація дослідників фортифікації «Цитадель» № 1 від 01.10.2015 (безстрок) Зміна спеціалізаціі СШ 24
ШДС «Кияночка» № 2/2  від 01.10.2015 (безстрок) Зміна спеціалізаціі СШ 24
ВНЗ «Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну» № 5  від 02.09.2011

(безстрок)

Зміна спеціалізаціі СШ 24
ДНЗ № 155   від 01.09.2016 по 31.08.2017 Завершення терміну строкової угоди
Державний університет телекомунікацій  № 13  від 11.12.2014 по 31.12.2019 Зміна спеціалізаціі СШ 24
Інститут педагогіки НАПН України № 17  від 30.05.2014 (безстрок) Зміна спеціалізаціі СШ 24

 


10. Звіт про роботу соціально-психологічної служби школи

Діяльність соціально-психологічної служби школи у 2017-2018 н. р. була спрямована на реалізацію основних напрямів і завдань, передбачених Положенням про психологічну службу системи освіти України, Законом України від 05.09.2017р. № 2145-VIII «Про освіту», наказів МОН України від 02.07.2009р. за № 616 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.07.2009р. за № 687/16703 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», від 19.10.2001р. за № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладах», від 02.03.2017 № 334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти», від 02.03.2017 № 334 підпункту 2 пункту 1 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти», від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року», наказу УО ШРДА від 08.09.2017р. № 371 «Про затвердження Плану заходів управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо розвитку психологічної служби системи освіти району на період до 2020 року», листа МОН України від 28.07.2017р. № 1/9-414 «Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році», від 06.06.2013 р. № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти», від 28.10.2014 №1/9-557 Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей, наказів по школі від 04.05.2016р.  № 122 «Про стан роботи з дітьми пільгових категорій», від 29.08.2017р. № 229 «Про організацію роботи соціально – психологічної служби в школі на 2017/2018н.р.».

Соціально-психологічна служба школи відповідає принципам плановості, цілісності, відповідності стану розвитку школи:

 • своєчасне виконання Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року та своєчасне застосування новітніх інформаційних технологій у методичному і організаційно-правовому забезпеченні діяльності практичного психолога і соціального педагога;
 • організація діяльності соціально-психологічної служби на основі мультидисциплінарного підходу (налагодження взаємодії, обмін інформацією зі спеціалістами відповідних служб (службою у справах дітей, центрами занятості населення, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо) у забезпеченні повноцінного психологічного і соціального розвитку дітей, вирішення її потреб) та забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення належних соціально-психологічних умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів;
 • організація надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням і їх сім’ям в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО, дітям-переселенцям;
 • психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками таких дітей;
 • соціально-психологічний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, соціально-педагогічне і психологічне забезпечення превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля, суїцидальної та агресивної поведінки;
 • профілактика та подолання конфліктності в учнівському середовищі, у тому числі і засобами медіації та миро будування, що набуло нової актуальності у зв’язку із подіями на сході України і популяризацією асоціальної поведінки через ЗМІ;
 • профілактична робота щодо протидії торгівлі людьми;
 • збереження психічного здоров’я дітей, формування сприятливого психологічного клімату, розвиток позитивного досвіду, здібностей учнів;
 • аналіз тематики звернень учасників навчально-виховного процесу до працівників соціально-психологічної служби щодо протиправної поведінки серед неповнолітніх, конфліктів з батьками, однолітками, широке розповсюдження булінгу і жорстокості у тому числі й у соціальних мережах, попередження ігрової і комп’ютерної залежності та формування у них критичного мислення при сприйнятті інформації ЗМІ та мережі Інтернет;
 • наповненість новітніми методиками, методичними розробками, програмами, копіями основних нормативних документів;
 • оновлення інформації на сайті школи сторінки соціально-психологічної служби.

У 2017-2018 навчальному році практичний психолог і соціальний педагог, здійснюючи свої професійні обов’язки, вирішували актуальні завдання – психологічний супровід педагогічних інновацій, робота з обдарованими дітьми, захист психічного здоров’я учасників освітнього процесу, профілактика протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної культури учнів, батьків, учителів тощо.

Основною метою діяльності соціально-психологічної служби є соціально-психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників навчально-виховного процесу:  учнів, учителів та батьків.

Робота соціально-психологічної служби школи у 2017-2018н.р. була спрямована на реалізацію навчальної стратегії власної моделі школи з опорою на концепцію особистісно-орієнтованого навчання і виховання для самореалізації кожного учасника навчально-виховного процесу шляхом задоволення потреб у самоактуалізації, яка визначена на основі теми школи «Розвиток життєвої компетентності та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу». З цією метою були розроблені відповідні річні плани практичного психолога та соціального педагога на 2017-2018н.р., які затвердженні методистом соціально-психологічної служби управління освіти Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації Почупайлом В.М. та узгодженні директором школи Кудляк С.М. У процесі роботи спеціалісти соціально-психологічної служби дотримуються вимог методик та Етичного кодексу психолога та соціального педагога.

До складу соціально-психологічної служби школи входять:

1 – практичний психолог,

2 (по 0,5 ставки)- соціальних педагогів.

Скрипак Г.С. працює в школі з 2003 року, практичним психологом з 2004р., освіта вища педагогічна, педагогічний стаж 14 років, у 2018р. за результатами атестації було підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». У 2016-2017 н.р. практичний         психолог, Скрипак Г.С., працювала над темою «Психологічний розвиток життєвої компетентності та успіху учнів у динамічній школів світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу». В цьому навчальному році більше уваги приділялося учням 1, 5, 9 та 11 класів.

Ліснічук Т.С. працює у школі з 2012 року соціальним педагогом; освіта вища педагогічна, педагогічний стаж 34 роки, у 2015р. за результатами атестації було підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», як учителю історії та «Спеціаліст другої категорії», як соціальний педагог.      У 2017/2018 н. р. Ліснічук Т. С. працювала над темою: «Акмеологічний підхід до роботи з учнями,  які опинились  у складних життєвих обставинах (СЖО).»  В цьому навчальному році більше уваги приділялося учням 6-8 класів.

Порхун О.М. працює в школі з 2017 року соціальним педагогом; освіта вища педагогічна, педагогічний стаж 1 рік. У 2017/2018 н. р. соціальний педагог Порхун О.М., працювала над темою: «Акмеологічний підхід до роботи з учнями, щодо профілактики комп’ютерної залежності молодших підлітків». В цьому навчальному році більше уваги приділялося учням 1-5 класів

Впродовж 2017-2018 н.р. за інформацією до працівників соціально-психологічної служби надійшло 144 звернень, що становить в середньому 8 звернень на 1 працівника на місяць.

Серед питань, з якими батьки зверталися до:

 • практичного психолога, щодо проблеми стосунків дитини з однолітками та адаптація до нового колективу, готовності до навчання та труднощів у навчанні, вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини, самовдосконалення, розвитку власних здібностей і компетенцій, готовності до подолання складних життєвих ситуацій;
 • соціального педагога з питань допомоги дітям та сім’ям у СЖО, проблеми стосунків дитини з однолітками та адаптації до нового колективу, профілактики шкідливих звичок, проблем залежностей та формування навичок ЗСЖ.

Основними причинами звернень педагогів до практичних психологів є: питання, що пов’язані з асоціальними проявами у поведінці учнів, готовність до навчання та труднощі у навчанні і вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини. Основними проблемами звернень педагогів до соціальних педагогів є: питання допомоги дітям та сім’ям у СЖО, питання, які пов’язані з асоціальними проявами у поведінці учнів і психологічний клімат педагогічного колективу.

Перші позиції серед звернень учнів до практичних психологів обіймають: проблема самовдосконалення, розвитку власних здібностей і компетенцій, проблема професійного самовизначення та проблема стосунків з однолітками. Щодо звернень до соціальних педагогів, то найбільш актуальними проблемами тут є: проблема самовдосконалення, розвитку власних здібностей та компетенцій, питання допомоги дітям та сім’ям у СЖО та проблема професійного самовизначення.

Найбільш вагомими питаннями з якими звертаються до фахівців психологічної служби громадські організації та державні установи, є: питання допомоги дітям та сім’ям у СЖО, проблема професійного самовизначення, проблема самовдосконалення, розвитку здібностей та компетенцій учнів.

У 2017-2018 н.р. основна діяльність соціальних педагогів Ліснічук Т.С. та Порхун О.М., була сконцентрована на: зборі інформації та щомісячне оновлення «Банку даних дітей пільгового контингенту» та подання в соціальні установи: районне управління освіти, службу в справах дітей, опікунську раду; налагодженні зв’язків та взаємодії з сім’єю, Службою у справах дітей та спеціалістами ПМПК, кримінальної поліції.

На кінець навчального року в школі навчаються 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

А також:

 • діти – інваліди 5
 • напівсироти 8
 • діти з багатодітних сімей 41
 • чорнобильці 21
 • самотні матері 16
 • діти, батьки яких в АТО 25

Під наглядом СПС знаходяться також діти переселенці – 47 учнів.

Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування  мають «Единий квиток», безкоштовно харчуються, на початку року отримали шкільну форму. За рішенням батьківських комітетів класів діти – сироти безкоштовно відвідували всі позашкільні заходи.  Безкоштовне харчування отримували й діти, батьки яких учасники АТО. У 2018 році діти-сироти та діти, батьки яких учасники АТО мали можливість оздоровитися в шкільному таборі безкоштовно.

На початку 2017-2018 н.р. соціальними педагогами була проведена паспортизація  класів  (31 кл., 749 учнів), створено  соціальний паспорт школи що оновлювався протягом року. Відповідно до цього кожен класний керівник має соціальний паспорт класу.

Питання соціального захисту дітей пільгового контингенту заслуховувались на педрадах, нарадах при директорові та на Раді школи.

Постійно проводяться індивідуальні бесіди з дітьми, які потребують особливої уваги, їх батьками або особами, які їх замінюють та вчителями за планом роботи або за запитом; забезпечувалась участь дітей пільгових категорій у районних та міських заходах, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інваліда, новорічним святам тощо; контроль за відвідуванням дітей пільгових категорій шкільних гуртків; консультування батьків, вчителів з питань організації оздоровлення дітей пільгових категорій.

Соціальні  педагоги школи приймали активну участь у роботі шкільної Комісії з профілактики правопорушень, де заслуховувались діти, які порушували шкільну дисципліну.

Батькам та опікунам надається соціально-правова просвіта. Проводиться контроль за організацією в позаурочний час дозвілля дітей пільгового контингенту, внутрішкільного обліку  обдарованих дітей.

Для здійснення ефективної просвітницької роботи соціально-психологічної служби у вестибюлі школи діє правовий куточок,інформаційний стенд «Цікава психологія», на сайті школи надається інформація (рекомендації, поради тощо) для підвищення психолого-педагогічної культури батьків та вчителів.

У 2017-2018 н.р. під особливим контролем знаходилось питання надання соціальної допомоги учням, які опинились в складних життєвих обставинах та їх батькам.  Активизувалася робота з дітьми, які мають проблеми в психоемоційній сфері та їх батьками.

Протягом року служба надавала психологічну і соціально-педагогічну допомогу учням переселеним, біженцям, членам їх сімей, які переміщені зі зони АТО.

Впродовж вересня – жовтня оновлювалися довідки, які посвідчили соціальний статус дитини. В листопаді – грудні оформлювались відповідні документи для забезпечення дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей Новорічними подарунками та запрошеннями в районних та міських Новорічних святах.

В рамках  проекту  «Милосердя» у школі  пройшли  дві  благодійні акції на допомогу хворим дітям та дітям, які потребують особливої уваги: 19 грудня 2017р. (до Дня святого Миколая), 24-25 квітня 2018р.

Мета благодійної акції – не залишити байдужим нікого в нашій школі. Всі школярі (від першокласників до випускників), батьківський та педагогічний колективи стали учасниками цього заходу.

За рішенням оргкомітету акції допомогу отримали:

 • діти, що проходять курс лікування в онкологічному відділенні лікарні «Охматдіт» (м’які іграшки, альбоми для малювання, фарби, олівці, пазли, ласощі та фрукти);
 • Великополовецька школа-інтернат (канцтовари, миючи, дитячі речі, подарунки);
 • Матеріальна допомога на лікування випускників школи (Дубовик Вікторії та Куліковського Ярослава).

У 2017/2018 н.р. службою проводилась така робота:

 • з учнями: бесіди на теми: «Гігієна харчування», «Шкідливі звички», по правам дитини; перегляд фільмів та бесіди по ВІЛ СНІДу; зустрічі з працівниками поліції, Служби у справах дітей, Соціальної служби; анкетування на агресивність та емоційний стан учнів 6-х класів, опитування щодо комп’ютерної залежноств з учнями 5-х класів, матеріали оброблені та передані класним керівникам; анкетування на адаптацію учнів 5-х класів, матеріали оброблені та передані класним керівникам; анкетування учнів 7-11 класів на комунікативні та лідерські якості, матеріали оброблені та передів на тему стосунків в колективі; робота Комісії з профілактики правопорушень;
 • з вчителями: виступи на нараді при директорі, педагогічній раді на теми роботи з дітьми пільгових категорій, роботи з дітьми які опинились у складних життєвих обставинах (СЖО), дітьми, які мають проблеми у псіхо-емоційній сфері, подолання конфліктів (медіація); проведення тренінгового заняття з молодими вчителями «Шляхи мирного подолання конфлікту. Медіація.»; опитування класних керівників 5-6 класів щодо комп’ютерної залежності учнів,  індивідуальна робота щодо вирішення проблем дітей СЖО.
 • з батьками: індивідуальна консультація, бесіди з батьками та опікунами; повідомлення про роботу з дітьми пільгових категорій на зборах батьківського комітету та Раді школи; листи до батьків, ССД, Кримінальної поліції, ПМПК щодо виховання дітей.

У 2017-2018 н.р. основною діяльністю Скрипак Г.С., практичного психолога школи, була сконцентрована на: вивченні рівня готовності дитини до шкільного навчання, адаптації до нових умов навчання (1-й, 5-й класи); характерологічних особливостей дітей підліткового віку (7, 8 класи); підготовки до профільного навчання (8, 9класи); діагностику професійної спрямованості (9-11 класи); дослідженні особливостей розвитку особистості обдарованих дітей (1-11 класи); діагностики по виявленню учнів девіантної поведінки (1-11 класи).

Проведені соціометричні дослідження класних колективів. Разом з класними керівниками на виховних годинах проведена відповідна корекційна робота, надані рекомендації та поради.

Проведені дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих дітей. З цими учнями були проведені заняття по корекції тривожності та набуття впевненості в собі. Проведені консультації з творчою группою вчителів щодо концепції роботи з обдарованими дітьми (Програма роботи над проектом «Обдарована дитина») надані рекомендації та поради.

Вже сьомий рік практичний психолог продовжує працювати з інформаційно-освітнєю протиалкогольною програмою «Сімейна розмова», яка була впроваджена у школі з ІІ семестру 2010-2011 н.р. Проведені профілактичні заняття для учнів 7-х класів та профілактичні інтервенції для їх батьків. Учні та батьки із задоволенням приймали участь у протиалкогольній програмі «Сімейна розмова».

У 2017-2018 навчальному році впровадженно факультатив психології «Моя майбутня професія: правила вибору» для учнів 8-х класів (авт..В. Г. Панок, О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук) з метою виявлення індивідуальних нахилів та здібностей кожної дитини для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації, формування свідомого і відповідального ставлення зростаючої особистості до побудови власної освітньої і майбутньої професійної траєкторії, сприяння активізації внутрішніх механізмів самодіяльності особистості, таких як самооцінка, самопізнання і самовдосконалення.

Для учнів 9 класів проведена діагностика професійної спрямованості і відповідна профорієнтаційна робота: заняття «Моя майбутня професія», індивідуальні бесіди зі школярами за результатами анкетування. За результатами анкетування було визначено профільність навчання учнів 9-х класів на 10-й клас у 2018-2019н.р. – філологічний, суспільно-гуманітарний (два класи).

Пропагування соціально-психологічних знань дітям дало змогу багатьом старшокласникам обрати професію відповідно до своїх здібностей, в тому числі і професію психолога та соціального педагога.

У березні проводилась робота з вчителями, які атестуються. Надана коротка характеристика особистості вчителя, рівень компетентності вчителів, відношення учнів до вчителя, психологічний клімат на уроці. Надавались рекомендації вчителям, які мали проблеми у відношеннях з класним колективом.

У квітні надавалися поради щодо психологічної підготовки учнів 4, 9 та 11 класів до ДПА та 11 клас до ЗНО. Результати анкетування свідчили, що більшість учнів мають достатній рівень пізнавальної, особистісної та процессуальної готовності до ДПА та ЗНО. Аналізуючи проведену роботу, більшу увагу приділяли учням випускних класів до ДПА та ЗНО, проводились корекційні заняття, які були направлені на зняття емоційної напруги і тривожності.

У 2017-2018 навчальному році діяльність соціально-психологічної служби була спрямована на виконання заходів з реалізації наступних державних програм:

 • Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року – заняття, презентації, конкурси плакатів, малюнків;
 • Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року – заняття, презентації;
 • Концепція Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки – заняття, презентації, конкурси плакатів, малюнків;
 • Проект концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми “Формування здорового способу життя молоді України” на 2013-2017 роки – заняття, конкурси плакатів та малюнків, презентацій, тренінги, підтримка у спортивних змаганнях;
 • Закон України про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 років – заняття, презентації, конкурси плакатів, малюнків;
 • Розпорядження КМУ від 22.08.2012р. № 605-р «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року» – заняття, презентації.

Натомість діяльність соціально-психологічної служби спрямована на вирішення соціально-значущих проблем учасників освітнього процесу. У зв’язку з цим, постійно підвищується фаховий рівень спеціалістами соціально-психологічної служби, співпраця із відповідними центрами та службами щодо просвітницької роботи та участі у нарадах, спеціальних занять, семінарів, тренінгів, де надавалась інформація про нормативно-правові засади професійної діяльності служби та її роль у забезпеченні ефективності освітніх реформ.

Протягом 2017-2018н.р. спеціалістами соціально-психологічної служби проводилась просвітницька діяльність: виступи на педрадах, нарадах, батьківських зборах, виховних годинах у вигляді: доповіді, семінарів, тренінгових занять, дискусій; оновлюється у вестибюлі школи інформаційний стенд «Соціально-психологічна служба» (інформація з питань практичної психології та соціально-педагогічного супроводу, відділу освіти, інших установ та організацій, контактну інформацію організацій куди можуть звертатися учні, вчителі, батьки, тематичні буклети, рекомендації та пам’ятки); доповнюється інформація на сайті школи (рекомендації, поради тощо) учням та для підвищення психолого-педагогічної культури батькам та вчителям.

У рамках Нової української школи соціально-психологічна служба працювала на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти: максимально враховані права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму; у навчанні враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. Особлива увага була навчити дитину справлятися зі стресом та напругою, розкривати потенціал кожної дитини індивідуально або з групою.

У 2017-2018 н.р. батьки із задоволенням приймали участь у соціально-психологічних засіданнях районної Школи свідомого батьківства «Батьківська просвіта» при управлінні освіти Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації.

За активної підтримки з боку адміністрації школи та методистом соціально-психологічної служби управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації Почупайлом В.М. постійно ведеться вдосконалення кабінету соціально-психологічної служби технічними та методичними засобами. Поповнюється бібліотека практичного психолога та соціального педагога.


 1. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками. 

Метою роботи шкільної бібліотеки є сприяння в підвищенні інформаційної забезпеченості педагогів та учнів, створенні належних умов для самостійної роботи учнів та самоосвіти педагогів, удосконаленні методичної, експериментальної, наукової, профорієнтаційної роботи.

Інформаційна культура – це вміння учня правильно формулювати свої запити, вміти відбирати, оцінювати і створювати якісно нову культуру. Інформаційне вміння – це розуміння тексту, володіння логічними прийомами роботи з ними, вільне орієнтування в потоці інформації. У наш вік тотальної інформатизації, технологізації і т.д. кількість читачів традиційних книгозбірень, звісно, зменшується.

Основною ідеєю роботи бібліотекаря з учнями має стати формування в них ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації.

Не менш важливим є розуміння того, що в бібліотеці можна не тільки поповнити свої знання, а й поспілкуватися з однодумцями та опонентами, висловити найнеймовірніші погляди з упевненістю, що вони не будуть осміяні чи заборонені.  А для цього потрібно місце для спілкування. Тому потрібно  збільшувати бібліотечний простір саме для можливості спілкування як дітей, так і бібліотекаря з учнями.

Протягом року у школі продовжувалася робота по поступовій переорієнтації шкільної бібліотеки в інформаційний центр, який би повністю забезпечував навчально-виховний процес і став би основою внутрішнього інформаційного комплексу.

Поряд із традиційними бібліотечно-бібліографічними видами роботи учні в бібліотеці оволодівають комп’ютерною технікою, методик підготовки науково-аналітично, реферативної та фактографічної інформації, застосовуючи їх у своїй практичній діяльності (підготовка до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, написання творчих та наукових робіт, рефератів тощо).

Підводячи підсумки ІІ етапу роботи школи над  науково – методичною проблемною темою, де основним пріоритетом є впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечуватимуть подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку нового покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві; з огляду на це, особлива роль належить такому структурному підрозділу школи, як бібліотека, що здійснює інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як на уроках, так і в позаурочний час.

Станом   на   20   червня   2018   року   бібліотечний   фонд   школи   налічує   -27197  примірників книг, брошур, журналів. З них: підручників-17061 та методичної літератури – 1286,   фонд художньої літератури – 8850 примірників. Забезпеченість складає:

підручниками: 1-3 кл. – 100%, 4 та 7  класи -70% ; 5-6,8-9 кл. -100 %, у 10-11 кл. – 98 %;

програмовою художньою літературою -10 %;

навчально-методичною літературою -10%;

довідковою літературою – 10%. Кількість читачів становить: учнів – 690, 73 працівника школи.

У бібліотеці наявні:

приміщення для зберігання художньої, навчально-методичної та                         довідкової літератури, періодичних видань – 66м2;

приміщення для зберігання підручників -35 м2;

читальний зал – 33 м2;

інвентарні книги бібліотечних фондів – 3 шт.

Бібліотека оснащена комп’ютером, читальний зал – мультимедійною системою. Бібліотека школи продовжує формувати  спеціалізований (з урахуванням профілю школи) бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання запитам та інтересам користувачів.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2017/2018  була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

У бібліотеці школи протягом семестру велася інформаційно-бібліографічна робота.

З метою реалізації основних своїх завдань бібліотекою проводилась систематична цілеспрямована робота. Зокрема, проводилися такі заходи:

-бібліотечні уроки виховання культури читання, залучення учнів до пошуку необхідної інформації, виховання навичок самоосвіти (як правильно працювати з книгою, періодичною пресою, довідковою та енциклопедичною літературою), виховання бережливого ставлення до книги;

– рейди-перевірки по збереженню підручників учнями 1-11 класів.

-книжкові виставки, тематика яких різнопланова й охопила всі напрямки навчально-виховної роботи, зокрема: до місячника – «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя», «Україна – країна зоряної мови», Дня Свободи в Україні та Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій,  «Трагедія Бабиного Яру», , «Різдво Христове»,День Соборності України, День Героїв Небесної Сотні, « По музеях України та світу», до свята 8 Березня, до  Міжнародного деня дитячої книги. (Відзначається щороку (починаючи з 1967) 2 квітня — в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена)Міжнародний день рідної мови -«Наша мова калинова, в рідній школі – рідна мова», виставка книг та журналів до 25 роковин  Чорнобильської трагедії, виставки до Дня бібліотек,  до Дня книги та видавництва, до Дня Перемоги;

– огляди літератури : «На допомогу у вивченні шкільних предметів», «Цей чудовий світ поезії», «Україна – країна європейська», «Дитинство під захистом законів України», які сприяли формуванню читацьких інтересів, заохоченню учнів до читання;

– у школі був проведений місячник  бібліотеки – «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя».

Мета місячника шкільна бібліотека має сприяти реалізації основних пріоритетів Нової української школи, зокрема, формування в учнів уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.     Для місячника бібліотеки  було вибрано  девіз :«Бережи здоров’я з молоду».

Протягом місячника було проведено багато цікавих та змістовних заходів, уроків, конкурсів, на яких діти показали свої знання, вміння, навички та творчі здібності. А саме такі:

У рамках  Місячника бібліотеки була організовані виставки книг на тему спорту та здорового способу та профілактиці наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопалінню,

Проведено виставку малюнків учнів молодшої школи: «Моє здорове літо». Визначені та нагороджені переможці.

Протягом Місячника було проведено конкурс малюнків серед учнів 7-х класів:  «Погані звички. В здоровому тілі     – здоровий дух» . Діти мали можливість самотійно вибрати переможців, які були нагороджені книжками.

Разом з вчителем фізкультури  Степанюк С.М. для 6-7 класів  проведено  бібліотечниий  урок «Шкідливи звічки – зруйноване життя»та показана презентація «Альтернатива спорту. ПЛАСТ-Всеукраїнська скаутська  організація»

Для учнів старшої школи (9- 10 класи) були запрошені психолог з бесідою «У гармонії з собою і світом» та косметолог , яка дала поради щодо правил та способів доглядання за тілом та обличчям.

В 5-их класах проведено урок-бесіду «Здорова їжа-запорука здоров’я» разом з медсестрою Ковалик О.М.

Проведено гру-вікторіну «Країна Здоровляндія» та «Пригоди в країні Здоровляндії»,

які дуже сподобались учням 5-6 класів, що активно та професійно відповідали на запитання вікторини.

-протягом року оформлялися стенди у шкільному прес-центрі «Визначні дати письменників» з нагоди: Вільяма Фолкнера (1897—1962), Мігеля де Сервантеса (1547—1616), Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (ООН)-виставка, «Жінки в науці» до  150 річчя від дня народження Марії Складовської-Кюрі (1867—1934, Астрід Ліндгрен (1907—2002), шведської письменниці-казкаря та до 105-річчя від дня народження Андрія Малишка (1912—1970), Вільгельма Гауфа (1802—1827), німецького письменника-казкаря та до 350 років від дня народження Джонатана Свіфта (1667—1745), Григорія Сковороди (1722—1794), Миколи Куліша (1892—1942), Василя Стуса (1938-1985), 100 років бою під  Крутами. Жуля Верна (1828-1905),

– в грудні 2017 року разом з заступником директора по виховній роботі було проведено зустріч з письменниками видавництва «Фонтан казок»  для учнів 1-5 класів.

У 2018 році школа отримає нові підручники для 1,5 та 10 класів. обговорення підручників та рішення по вибору було здійснено на позачергових педагогічних радах : №2 12.02.2018р. – 5-ті класи, №6  25.04.2018р – доповнення 5 класу та підручники 10 класу, 15.15.2018 р. – вибір підручників для 1 класу.

Бібліотекарем проводиться робота по інвентаризації фонду художньої літератури у зв’язку з переходом на систему УБК.

Бібліотекар впродовж 2017\2018 н.р. брала активну участь у семінарах методоб’єднення. У 2017-2018 н.р. підвищився рівень інформаційного обслуговування читачів: продовжувалася робота по оформленню систематичного та алфавітного каталогів, по оновленню електронної бібліотеки підручників на 2017-2018н.р картотеки газетно-журнальних статей. Робота шкільної бібліотеки забезпечує сьогодні необхідні умови для одержання великого обсягу інформації з вітчизняного та світового інформаційного простору.

Важливу роль бібліотека відігравала у вдосконаленні методичної роботи з педагогічними кадрами, акцентуючи увагу педагогів на нових методичних доробках, розробках, ідеях, концепціях щодо навчання та виховання школярів з орієнтацією на формування громадянських якостей, гуманістичних ідеалів і загальнолюдських морально-етичних цінностей. Бібліотека бере активну участь у підготовці до педрад, допомагаючи в підборі інформаційного та тематичного матеріалу.

Продовжувалась робота над «Портфоліо предметних серверів» та удосконаленню ресурсного центру.

У поточному навчальному році урізноманітнилися форми та методи роботи учителів, класних керівників та класоводів. Результатом цієї співпраці була активна участь бібліотекаря в проведенні виховних годин, інтелектуальних ігор, тематичних свят.

Крім того, бібліотека своїми засобами роботи популяризувала книгу й читання, підвищувала престиж освіченості та культурності учнів.

Особлива увага приділялась упродовж навчального року збереженню, зміцненню та розширенню книжкового фонду. Активну участь у поповненні фондів бібліотеки брали батьки, учні школи.

Робота шкільної бібліотеки у 2017-2018н.р. була спрямована на допомогу учням школи   краще   оволодіти   програмовим   матеріалом,  збагачувати   знання,   розвивати культуру читання, долучати дітей до культурних і духовних надбань, традицій, звичаїв, сприяти формуванню національної свідомості. У зв’язку із зазначеним вище.

У поточному навчальному році урізноманітнилися форми та методи роботи з учителями, класними керівниками та класоводами. Результатом цієї співпраці була активна участь бібліотекаря в проведенні виховних годин, інтелектуальних ігор, тематичних тижнів. 


 1. Організація харчування та медичного забезпечення учнів. 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 14, 25 Закону України «Про освіту», статей 5, 6, 27  Закону України «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 №116 «Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість», рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року №271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.02.2016 року № 34 «Про організацію харчування в дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах, загальноосвітніх навчальних закладах, інтернатних навчальних закладах Шевченківського району м.Києва», наказу районного управління освіти від 03.01.2017 №15 «Про організацію харчування дітей у закладах освіти Шевченківського району», у 2017-2018 н.р. у школі було організовано харчування дітей.

Протягом  року в школі було охоплено всіма видами харчування 730 учнів, що становить 99%. Гарячим харчуванням охоплено 345 учня 1-4 класів, 60 учнів груп продовженого дня, 13 учнів пільгових категорій (наказ від 31.08.2017 р. №256). Створено бракеражну комісію на сиру та готову продукцію (наказ від 31.08.2017 р. №235), затверджено графік харчування учнів, графік вологого прибирання.

Питання організації раціонального харчування дітей заслуховувалось на нарадах при директорові (вересень, листопад), педагогічій раді (травень, протокол №9 від 31.05.2018 р.), батьківських зборах (грудень). Інспектором з харчування та медичною сестрою проводився щоденний контроль за станом їдальні, харчоблоку, завезених продуктів. Щомісяця відбувався контроль за обліком безкоштовних обідів, веденням бракеражних  журналів, наявністю сертифікатів на продукцію.

Співробітниками Держпродспоживслужби в м. Києві 12.04.2018 р. було проведено перевірку стану організації харчування у школі. За результатами перевірки до школи було надіслано Припис №82 від 24.04.2018 року Держпродспоживслужби про усунення порушень вимог законодавства. З метою усунення виявлених недоліків адміністрацією школи були надіслані листи начальнику РУО Яровій Є.В. та  директору КПГХ «Школяр»  Шевченківського району міста Києва Кочевенко Л.І.

З метою якості обслуговування школярів у приміщенні їдальні працює термінал.

У школі працює медичний кабінет, в якому є все необхідне для забезпечення невідкладної медичної допомоги.

Протягом року було проведено медичним персоналом школи такі організаційні заходи:

 • підготовка медичного кабінету та забезпечення всім необхідним для надання медичної допомоги дітям.
 • перевірка медичної документації та систематичне ведення її згідно з наказами МОЗ та Міністерства освіти .
 • звірення списків дітей по класам перевірка наявності Ф-063, Ф – 26.
 • розподіл дітей по диспансерним групам.
 • проведення антропометричного дослідження учнів 1-4 класів та занесення даних в листи здоров’я , перевірка парт відповідно зросту дітей.
 • ведення амбулаторного прийому дітей та надання медичної допомоги дітям по мірі звернення.
 • підготовка медичної документації для юнаків 10-11 класів для проходження медичної комісії у військкоматі.
 • організація проходження медичного огляду юнаків 10-11 класів в поліклініці та військкоматі.
 • підготовка медичної документації (Ф-063, Ф-26, Ф-086) для учнів 9 та 11 класів в кінці навчального року.
 • здійснення контролю за роботою харчоблоку, приготуванням їжі, обробкою та миттям посуду, зберіганням та реалізацією продуктів харчування.

Адміністрацією освітнього закладу систематично здійснюється медико-педагогічний контроль за уроками  фізкультури, дотриманням санітарного законодавства,  профілактика різних видів захворювань».:

Видано  відповідні накази:

 • № 241 від 30.08.17 «Про організацію уроків фізичної  культури в школі у 2017-2018 н.р.»;
 • № 242 від 30.08.17 «Про організацію роботи щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, профілактики різних видів захворювань»,
 • № 294 від 27.09.17 « Про організацію та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнів школи»,
 • № 298 від 02.10.17 ««Про зарахування учнів до груп з фізичного виховання »,
 • № 55 від 03.03.18 «Про результати  перевірки стану викладання фізичної культури  в  9-х класах».
 • № 346 від 16.11.2017 «Про організацію профілактичних заходів щодо захисту учнів та працівників школи від захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції в епідемічний період 2017-2018 років»
 • № 18 від 15.01.2018 «Про запобіжні профілактичні та протиепідемічні заходи із захворюваності на кір»
 • № 122 від 29.05.18 «Про підсумки роботи щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, профілактики різних видів захворювань».

Здійснення згідно з Положенням про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів та Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затверджених спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та  Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 та на підставі довідок про стан здоров’я дітей, учні розподілені на групи для занять фізичною культурою.

Протягом навчального року розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою корегувався відповідно до наданих медичних довідок. Всі дані занесені до Листка здоров’я, один екземпляр якого зберігається в класному журналі, а другий – у медичного працівника школи.

Інформація про проходження медоглядів учнями школи, станом на 31.05. 2018

Загальна кількість дітей К-ть дітей, які пройшли медогляд Розподіл на групи по фізкультурі
Форма 086-1/0 Форма 086-2/0 Основна Підго-товча Спеці-альна
731 731 731 608 112 11

 

Постійно контролюється процес тимчасового звільнення учнів від уроків або зміни їх групи з фізкультури: наявні довідки від лікарів про допуск до занять після перенесених травм чи захворювань та відповідні накази («Про доповнення до наказу від 02.10.2017 № 298  «Про зарахування учнів до груп  з фізичного виховання»  накази № 313 від 17.10.17, № 340 від 06.11.18, № 350 від 21.11, № 9 від 09.01.18, № 49 від 26.02.2018),

Питання про стан здійснення медико-педагогічного контролю за уроками  фізкультури розглянуто на спільних засіданнях педради та ради освітнього закладу 06.11.2018, протокол № 12  /4, 02.04.2018 протокол № 4/ 9), нарадах при директорі 30.10..2017, 29.12.2017, 26.03.2018).

Здійснюється систематичний контроль за  забезпеченням безумовного виконання Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури та позакласних спортивно-масових заходів.

Протягом року було проведено медичним персоналом школи такі профілактичні заходи:

 • Обстеження дітей молодших класів на наявність гельмінтів.
 • Проведення огляду учнів на педикульоз та коросту кожну чверть та по мірі необхідності.
 • Проведення огляду учнів та надання медичної допомоги при травматичних станах.
 • Ведення документації по аналізу травматизму.

Протягом року було проведено медичним персоналом школи такі санітарно-протиепідемічні заходи:

 • Здійснення контролю за захворюваністю дітей та ведення відповідної документації.
 • Проведення медичних оглядів дітей в карантиних класах по інфекційних захворюваннях та ізоляція хворих дітей.
 • Складено план профщеплень помісячно та на весь навчальний рік, згідно цього плану проведення профілактичних щеплень.
 • Проведення огляду дітей та вимірювання температури тіла перед проведенням профілактичних щеплень. За 2014 – 2015 навчальний рік було заплановано і зроблено  щеплень 12 з КПК, 12 з АДС, 10 з ДСМ та 40 з поліомієліту за згодою батьків учнів.
 • Здійснення систематичного контролю за санітарним станом школи, шкільних приміщень (класів), їдальні та харчоблоку, спортивної зали, санвузлів.

Протягом року було проведено медичним персоналом школи така санітарно-освітня робота:

 • Проведення бесіди з дітьми початкових класів на теми: “Чистота – запорука здоров’я”, “Гельмінти – хвороба немитих рук”, “ Школа без педикульозу ”.
 • Проведення бесіди з дітьми старших класів на теми: “Профілактичні щеплення, необхідність їх проведення”, “Профілактика простудних захворювань”, “Про шкідливість алкоголю та куріння ” та на інші теми по зміцненню здоров’я та загартовуванню.
 • Проведення лекції співробітникам педколективу на тему: “Менінгококова інфекція”, “Профілактика інфекційних захворювань” “Профілактика грипу та ГРВІ”.

 1. Внутрішньошкільний контроль за виконанням навчального плану, програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.

           Організація внутрішньошкільного контролю в 2017/2018 н.р. здійснювалася згідно річного плану роботи спеціалізованої школи № 24 за такими напрямками:

 13.1. Контроль за виконанням навчальних програм, стану оформлення та ведення шкільної документації: 

 1. Наказ № 288 від 18.09.17 р. «Про стан оформлення шкільної документації».
 2. Наказ № 331 від 31.10.17 р. «Про стан ведення класних журналів вчителями – предметниками».
 3. Наказ № 376 від 28.12.17р. «Про виконання навчальних планів і програм за І семестр 2017-2018 навчального року».
 4. Наказ № 375 від 28.12.17 р. «Про стан ведення вчителями-предметниками класних журналів, журналів факультативних занять та ГПД».
 5. Наказ № 378 від 28.12.17 р. «Про стан ведення шкільного діловодства».
 6. Наказ № 63 від 28.03.18 р. «Про стан ведення вчителями-предметниками класних журналів, журналів факультативних занять та ГПД».
 7. Наказ № 120 від  05.18 р. «Про виконання навчальних планів і програм за 2016-2017  навчальний рік».
 8. Наказ № 137 від  06.18 р. «Про стан та якість  ведення шкільної документації».

 13.2. Аналіз навчально-виховного процесу:

 Шкільні накази по вивченню стану викладання окремих предметів висвітлені в розділі №5.

 1. Наказ № 325 від 30.10.17 р. «Буква Н в класному журналі».
 2. Наказ №37 від 30.10.17р. «Про результати участі учнів школи у І (шкільному) етапі Всеукраїнських та київських міських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018н.р.».
 3. Наказ № 326 від 30.10.17 р. «Про здійснення медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури».
 4. Наказ № 377 від 28.12.17 р. «Про результати навчальних досягнень та стан відвідування учнями школи за І семестр 2017-2018 н.р.».
 5. Наказ №21 від 18.01.18р. «Про результати участі учнів школи у І (районному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Київського територіального відділення МАН України у 2017-2018 н.р.».
 6. Наказ №13 від 10.01.18р. «Про результати участі учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад у 2017-2018 н.р.».
 7. Наказ № 55 від 03.03.18 р. «Про результати  перевірки стану викладання фізичної культури  в  9-х классах»
 8. Наказ № 73 від 03.04.18 р. «Про стан відвідування учнями навчальних занять».
 9. Наказ №72 від 03.04.18 р. «Про результати медико – педагогічного контролю за уроками фізкультури».
 10. Наказ №74 від 04.04.18 р. «Про стан впровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти з інформатики в 9-х классах»
 11. Наказ №75 від 04.04.18 р. «Про результати комплексної перевірки викладання математики в 9-х класах»
 12. Наказ №118 від 24.05.18 р. Про виконання наказу від 04.04.2018 № 75 « Про результати комплексної перевірки викладання математики в 9-х класах»
 13. Наказ № 124 від 30.05.18 р. «Про результати навчальних досягнень учнів школи та стан відвідування учнями навчальних занять за 2017-2018 навчальний рік».
 14. Наказ №151 від 18.06.18 р. «Про підсумки науково-методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік».
 15. Наказ №123 від 30.05.2018р. «Про ефективність використання варіативної складової навчального плану, підсумки роботи шкільних факультативів».
 16. Наказ № 121 від 29.05.18 р. «Про підсумки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів школи».
 17. Наказ №152 від 18.06.18 р. «Про результати роботи шкільної бібліотеки за 2015-2016 навчальний рік».

Контроль організації педагогічної діяльності окремих учителів (узагальнення передового педагогічного досвіду учителів, що атестувалися в минулому році, записи в книгах обліку відвіданих уроків директора, заступників з навчально-виховної роботи).


 1. Охорона праці, безпека життєдіяльності. Пожежна безпека

 Охорона праці, безпека життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух»,  Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.12.2006 №1297/13171 та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі (ЗД з НВР Піскарьова Т.М.), створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

Видано наказів школи.

Накази з охорони праці

-№195 від 04.08.17р. «Про проведення профілактичних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на дорозі!» в школі»

-№196 від 07.08.17р. «Про попередження електротравмування у побуті та під час навчально-виховного процесу»

-№198 від 10.08.17р. «Про затвердження Плану заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.»

-№200 від 14.08.17р. «Про забезпечення негайного інформування про надзвичайні події та нещасні випадки»

 -№ 206 від 22.08.17р. «Про введення в дію інструкцій з охорони праці безпеки життєдіяльності»

-№ 210 від  22.08.17р. Про призначення комісій для перевірки готовності кабінетів біології, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, актової зали, випробування і перевірку спортивної зали, антивандальних тренажерів, гімнастичного містечка, футбольних воріт, баскетбольних щитів та огорожі на спортивних майданчиках до 2017/2018 н.р.»

-№ 214 від 23.08.17р. «Про створення експертної комісії для встановлення доплати педпрацівникам у 2017/2018 навчальному році»

-№ 216 від 23.08.17р. «Про призначення комісії для перевірки готовності харчоблоку до 2017/2018 навчального року»

-№ 217 від 28.08.17р. «Про підсумки роботи експертної комісії для встановлення доплати педпрацівникам у 2017/2018 навчальному році»

-№ 218 від 28.08.17р. «Про зміни до наказу від 12.01.2017 року № 33 «Про створення адміністративно-громадського контролю з охорони праці»

-№ 225 від 28.08.17р. «Про організацію роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму в школі»

-№ 230 від 30.08.17р. «Про підсумки перевірки готовності кабінетів біології, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, актової зали, випробування і перевірку спортивного залу, антивандальних тренажерів, гімнастичного містечка, футбольних воріт, баскетбольних щитів та огорожі на спортивних майданчиках до 2017/2018 н.р.»

-№ 231 від 30.08.17р.  «Про підсумки перевірки готовності харчоблоку до 2017/2018 навчального року»

-№ 253 від 30.08.17р.  «Про проведення профілактичної роботи щодо отруєння дітей грибами та дикорослими рослинами»

-№ 266 від 31.08.17р.  «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

-№ 267 від 31.08.17р.  «Про перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності новоприбулих працівників школи»

-№ 268 від 01.09.17р.  «Про створення загону Юні інспектори»

-№ 269 від 01.09.17р.  «Про створення дружин юних пожежних»

-№ 280 від 05.09.17р.  «Про організацію та проведення конкурсу дитячого малюнка «Пожежна безпека очима дітей»

-№ 282 від 08.09.17р.  «Про перевірку стану використання в навчальному процесі кабінетів фізики та хімії»

-№ 285 від 12.09.17р.  «Про посилення профілактичної роботи щодо безпеки життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу та під час канікул»

-№ 289 від 12.09.17р. «Про посилення протипожежного захисту»

-№ 293 від 22.09.17р. «Про підсумки проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

-№ 303 від 04.10.17р. «Про результати перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності новоприбулих працівників школи»

-№ 312 від 17.10.17р.  «Про перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності новоприбулих працівників школи»

-№ 317 від 23.10.17р.  «Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу під час осінніх канікул»

-№ 323 від 25.10.17р.  «Посилення заходів безпеки у школі»

-№ 342 від 14.11.17р.  «Про розслідування нещасного випадку, що стався з учнем 3-В класу Нестеренком Дмитром Юрійовичем»

-№ 344 від 16.11.17р.  «Про підсумки розслідування нещасного випадку, що стався з учнем 3-В класу Нестеренком Дмитром Юрійовичем»

-№ 346 від 16.11.17р.  «Про організацію профілактичних заходів щодо захисту учнів та працівників школи від захворювань на грип та гострі распіраторні інфекції в епідемічний період 2017-2018 років»

-№ 355 від 30.11.17р. «Про дотримання правил безпечної поведінки на льоду, під час несприятливих погодних умов працівниками та здобувачами освіти»

-№ 357 від 06.12.17р. «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

-№ 366 від 15.12.17р. «Про підсумки проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

-№ 369 від 18.12.17р.  «Про навчання та перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності новоприбулих працівників школи»

-№ 373 від 19.12.17р. «Щодо безпеки життєдіяльності учасників процесу під час зимових канікул»

-№2 від 02.01.18   «Про створення служби охорони праці та структурних підрозділів школи у 2018 році»

-№11 від 10.01.18  «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на 2018 рік»

-№ 12 від 10.01.18  «Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності за 2017 рік»

-№14 від 10.01.18  «Про затвердження плану заходів з профілактики травматизму та пожежної безпеки на 2018 рік»

-№15 від 12.01.18  «Про результати перевірки знань з охорони праці Тарасенко Т.І., Ільяш Н.В., новоприбулих працівників школи»

-№18 від 15.01.18  «Про запобіжні профілактичні та протиепідемічні заходи із захворюваності на кір»

-№23 від 23.01.18  «Про вжиття заходів щодо забезпечення безпечної життєдіяльності учасників освітнього процесу та безперервного функціонування школи під час ускладнення погодних умов»

-№27 від 25.01.17  «Про створення Комісії з питань охорони праці»,

-№28 від 25.01.18  «Про навчання та перевірку знань з охорони паці Давиденко О.О., новоприбулим працівником школи»

-№29 від 25.01.18  «Про призначення комісії для перевірки готовності кабінету хімії, випробування і перевірку на надійність встановлення, кріплення спортивних споруд, обладнання майданчиків для рухливих ігор та відпочинку до ІІ семестру 2017/2018 н. р.»

-№30 від 30.01.18  «Про підсумки перевірки готовності кабінету хімії, випробування і перевірку на надійність встановлення, кріплення спортивних споруд, обладнання майданчиків для рухливих ігор та відпочинку до ІІ семестру 2017/2018 н. р.»

-№32 від 30.01.18  «Про результати моніторингу стану роботи з профілактики та попередження травматизму серед працюючих, здобувачів освіти»

-№33   від 01.02.18  «Про профілактику травматизму та посилення роботи щодо запобігання нещасним випадкам»

-№42 від 16.02.18  «Про перегляд Положень з питань охорони праці»

-№51  від 01.03.18  «Про результати моніторингу стану профілактики та попередження травматизму»

-№54  від 03.03.18  «Про результати перевірки знань з охорони праці Давиденко О.О., новоприбулим працівником школи»

-№59 від 06.03.18  «Про виконання заходів у зв’язку з весняною повінню»

-№60 від 14.03.18  «Про результати перевірки знань з охорони праці Бондаренко А.М., новоприбулим працівником школи»

№70 від 02.04.17  «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»»

-№80 від 10.04.18  «Про проведення весняного місячника з благоустрію, озеленення та поліпшення санітарного стану закладу освіти»

-№100 від 27.04.18  «Про підсумки проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»»

-№111 від 07.05.18  «Про усунення недоліків, які були виявлені під час перевірки стану роботи з охорони праці та пожежної безпеки»

-№117 від 24.05.18  «Про проведення заходів безпеки під час освітнього процесу»

-№127 від 31.05.18  «Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час літніх канікул»

-№150 від 18.06.18 «Про профілактичні заходи з БЖ учасників освітнього процесу у літній період»

Питання про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу заслуховуються на спільних засіданнях педагогічної ради і Ради школи 4 рази на рік.

Проведені вступні, планові, цільові та позапланові інструктажі (тематичні   виховні бесіди) з учнями з питань безпечної поведінки під час навчально- виховного процесу (із реєстрацією у відповідному журналі), позакласних заходів, на вулиці, в наземному громадському транспорті і метрополітені, на спортивних майданчиках, в громадських місцях;  у кабінетах підвищеної небезпеки (хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, спортивному залі, біології) ведуться журнали інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів під час проведення практичних та лабораторних робіт з реєстрацією у відповідному журналі.

При прийомі на роботу з працівниками проводиться навчання з наступною перевіркою знань з питань охорони праці.

У школі відсутній виробничий травматизм з працівниками на виробництві.

За 2017-2018 н.р. зафіксовано 1 мікротравма, 17 випадків травматизму невиробничого характеру (учні), 3 (педпрацівник).

Протягом навчального року розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою корегувався відповідно до наданий медичних довідок. Всі дані занесені до Листка здоров’я, один екземпляр якого зберігається в класному журналі, а другий – у медичного працівника школи. 

                               Пожежна безпека

п/п

Назва заходів Дата виконання 
1 Придбання нових вогнегасників та пожежних шаф, пожежних рукавів та стволів до них Листопад ,2017

березень, 2018

2 Перевірка пожежних кранів шляхом пуску води вересень 2017

січень 2018

3 Перезарядка вогнегасників січень, 2018
4 Перевірка забезпечення школи первинними засобами пожежогасіння та їх технічного стану жовтень, грудень 2017

Березень, червень 2018

5 Перевірка стану підвальних приміщень та сходових маршів Щомісячно в 2017

Щомісячно 2018

6 Педрада при директорі з правил пожежної безпеки січень, 2018
7 Проведення інструктажів з пожежної безпеки з працівниками школи серпень, грудень 2017,

січень,2018

8 Засідання пожежно-технічної комісії жовтень, грудень 2017;

березень, червень 2018

9 Акт перевірки ялинкових прикрас до святкування нового року листопад, 2017
10 Перевірка стану засобів ПБ в навчальних кабінетах Серпень, 2017
травень, 2018
11 Обладнання каб.3.13 засобами первинної протипожежної безпеки Грудень, 2017
12 Встановлення тривожної кнопки Березень, 2018

 

З пожежної безпеки за цей навчальний рік були видані наступні накази:

 1. Наказ № 197 від 07.08.2017р. Про внесення змін  до наказу від 06.01.2017 р. №14 «Про  організацію роботи з пожежної безпеки у 2017році»
 2. Наказ № 204 від 21.08.2017 р. «Про перевірку пожежних кранів шляхом пуску води»
 3. Наказ № 220 від 23.08.2017 р. «Про результати перевірки ПК шляхом пуску води»
 4. Наказ № 354 від  30.11.2017 р. «Про дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення новорічних та різдвяних свят»
 5. Наказ № 358 від 07.12.2018р. «Про затвердження перспективного плану заходів усунення порушень пожежної безпеки у школі»
 6. Наказ № 380 від 29.12.2018 р. «Про підсумки роботи з пожежної безпеки в школі за 2017 рік»
 7. Наказ № 3 від 02.01.2018 р. «Проперевірку пожежних кранів шляхом пуску води»
 8. Наказ № 5 від 03.01.2018 р. « Про результати перевірки пожежних кранів шляхом пуску води»
 9. Наказ № 22 від 18.01.2018 р. «Про організацію роботи з пожежної безпеки у 2018 році»
 10. Наказ № 24 від 23.01.2018 р. «Про посилення протипожежного захисту у школі»

15. Фінансово-господарська діяльність.

Розвиток суспільства не можна уявити без розвитку науки, культури, освіти. Наша держава все гостріше відчуває потребу в людях, які зможуть працювати в різних галузях економіки, культури, мистецтва. Основні базові знання майбутні члени суспільства отримують в учбових закладах освіти, таких як: школи, ліцеї, гімназії. Педагогічні працівники докладають всіх зусиль для розвитку та вдосконаленню школярів, яким належить майбутня доля нашої держави.

Слід відмітити велике значення адміністративно-господарської діяльності, на плечі якої лягає вся відповідальність за створення комфортних умов для успішної реалізації навчально-виховного процесу в закладах освіти.

Адміністрація, педагогічний колектив та батьківський комітет школи докладають великих зусиль, щоб такий нелегкий час учні нашої школи могла пишатися тим, що навчаються саме в цій школі. Побудована в 1963 році, школа в листопаді 2013 року відмітила своє 50-річчя. Щоб підтримувати таку будівлю згідно всіх санітарно-технічних норм,  на сьогоднішній день потрібно знаходити додаткові джерела фінансування за допомогою спонсорів, депутатів, шефів.

У зв язку з розробкою ВБО «Інституту місцевого розвитку – енергоефективні школи» у загальноосвітніх навчальних закладах у рамках  Програми соціального партнерства ДТЕК та з метою виховання в учнів шкіл енергетично та екологічно грамотної поведінки та раціонального використання енергетичних ресурсів,  педагогічний та учнівський колективи школи прийняли рішення  взяти участь у даному конкурсі. Учні активно включилися в роботу по економії енергоресурсів, що надихнуло їх на перенесення отриманих знань та навичок на використання їх у побуті,а також впливу на доросле населення району. Конкурс тривав протягом 3-х місяців (з січня по березень включно) і учні після підведення підрахунків були приємно вражені результатами економії  по школі. Це дало їм можливість відчути свій посильний вклад в розвиток нашої держави і надалі спонукає їх до інших креативних та корисних дій на користь нашої країни.

Протягом року, учні продовжували проводити роботу по економії електро енергії а також слідкувати за економією води та доцільним її використанням.

Слід відмітити, що протягом 2017-2018 навчального року для школи за бюджетні кошти оплата тривожної кнопки, було придбано учбові технічні засоби, навчальне обладнання та методичний матеріал для НУШ, меблі для медичного кабінету, господарчі товари,  піскосуміш, ремонтні роботи в тирі, роздягальнях, душових та туалетних кімнатах у спортивній залі. Проведено ремонтні роботи для створення приміщення для організації роботи новоствореного «Speaking Сlub» та придбані меблі для нього, надані пожежні рукава та стволи, дві пожежні шафи для І та ІІ поверхів, комплекти шахів та годинники до них, проведена заміна люмінесцентних ламп на лампи LED по всій школі, а також проведені ремонтні роботи по ремонту покрівлі на центральному вході до харчоблоку.

п/п

Назва заходів Дата виконання

 

1 Закупівля господарського інвентарю  та суміші для проведення місячників та прибирання території в зимовий період жовтень,2017
2 Вивезення сміття 2 рази на місяць
3 Проведення інвентаризації шкільного майна листопад,2016;
4 Проведення списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання квітень,  травень,

2018 року

5 Проведення ремонтних робіт в кабінетах 3.13 та 3.14 (Speaking Club) серпень-жовтень ,

2017

6 Ремонт покрівлі над центральним входом до харчоблоку травень, 2018
7 Косметичний ремонт кабінетів: 1.12;2.02; 2.06: 2.12; 3.02; 3.07;3.08; 4.03; 4.07; 4.08; 4.10. червень, липень, 2018
8 Капітальний ремонт  тиру грудень,2017

січень,2018

9 Фарбування підлоги в їдальні, актовій та спортивній залах. червень-липень,

2018

10 Ремонт світильника  в кабінеті 2.12. травень,2018
11 Ремонт підлоги в кабінетіах 1.04; 1.09, 2.06. червень  2018
12 Косметичний ремонт туалетних кімнат по школі липень, 2018
13 Придбання  та встановлення нових металевих шаф для медичного кабінету жовтень,2018
14 Придбання нових стінок «Дніпро» для каб.2.12; 2.05. вересень,2017
15 Придбання нового обладнання для каб. хімії серпень-жовтень, 2017
16 Придбання нових стільців для актової зали (90 штук) листопад, 2017
17 Придбано шафу для одягу та шафа для книг для каб.2.12 жовтень, 2017
18 Фарбування грат на балконі харчоблоку липень, 2018
19 Фарбування цоколю школи на центральному вході та спортивній залі липень, 2018
20 Фарбування паркану школи від вулиці (центральний вхід) серпень, 2018
21 Ремонт роздягалень, душових, туалетних кімнат в спортивній залі школи листопад, грудень, 2017
22 Фарбування паркану перед вікнами адмінофісу липень, 2018
23 Ремонт тренажерів на спорт. майданчику та фарбування спортивних снарядів квітень, 2018
24 Ремонт електромережі для очисника води  та підйомника у харчоблоці травень, червень,2018
25 Фарбування бетонних ваз при вході до школи квітень, 2018
26 Ремонт асфальтного покриття на території школи липень,2018
27 Косметичний ремонт кімнати охорони та щитової, а також всіх інженерних підсобних приміщень червень, липень,2018
28 Ремонт душової та заміна труб водовідводу з підвалу харчоблоку липень, серпень  2018 (бюджет. кошти)
29  Заміна труб водовідводу в спортивній залі 2018(бюджет. кошти)
30 Придбання парт-трансформерів для класів НУШ травень,2018
31 Придбання плазменого телевізору та ноутбуку для класу «Інтелект України» (каб.2.09)  липень , 2018
32 Побілка паркану від майстерень школи та інтернату№ 20 (вапно) липень,2018
33 Ремонт стін на коридорі ІІ поверху липень, 2018
34 Ремонт та фарбування стін в коридорах біля кабінетів 2.13, каб.3.14 липень, 2018
35 Проведення ремонтних робіт після демонтажу вагонки в вестибюлі закладу липень, 2018
36 Встановлення мийки в підвалі харчоблоку для сирих овочів липень, 2018
37 Підведення води до мийки та її відведення (підвал харчоблоку) липень, 2018
38 Придбання нових стелажів для харчоблоку травень,2018
39 Встановлення нової мийки для облаштування цеху сирих овочів на харчоблоці липень, 2018
40 Провндення ремонтних електроробіт по відновленню роботи підйомника на харчоблоці травень, 2018
41 Зварювальні роботи  по ремонту підйомника червень,2018
42 Придбання шафи медичної жовтень,2017
43 Придбання офісних стільців для актової зали листопад, 2017
44 Придбання офісної шафи для документів та одягу для медкабінету листопад,2018
45 Придбання нового ноутбуку для каб.хімії вересень, 2017
46 Придбання меблів для « Speaking Club»  вересень,2018
47 Придбання пожежних шаф (2 шт) листопад, 2017
48 Придбання комплектів шахів та годинників для них грудень,2018
49 Придбання господарчих товарів грудень,2017
50 Придбання пожежних рукавів та стволів до них  березень,2018
51 Придбання парт-трансформерів для НУШ травень,2018
52 Встановлення енергозберігаючих ламп «LED» в будівлі закладу лютий, березень,

травень, 2018

53 Придбання проектору «Benq»  для каб.2.03 вересень,2018
54 Придбання крісла на колесах та пилососу  для каб.1.08 та 2.09 вересень,2017
55 Придбання шафи-купе, шафи для книг (каб.2.12) та тумби для дисків (каб.3.11) вересень,2017
56 Придбання крісел-мішків, фотообоїв, штор капронових, стелажів,  2-х дверей (склопакет) для каб.3.13, 3.14 січень, 2018

 

57 Придбання фисилітарної дошки та дошки «Фліпчарт» (2 шт) травень, 2018

 

58 Придбання дзеркала для роздягальні для дівчат в спортивній залі січень, 2018

 

Для проведення відповідної роботи у 2017-2018 н.р. були підготовлені наступні накази:

1.Наказ №193 від 03.08.2017р. «Про призначення відповідальних осіб за протипожежну безпеку в будівлі школи»

 1. Наказ №194 від «Про посилення протипожежного захисту в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»
 2. Наказ № 197 від 07.08.2017р. « Про створення пожежно-технічної комісії в школі»
 3. Наказ № 211 від 22.08.2017 р. « Про закріплення територій обслуговування технічним персоналом школи на І півріччя 2017-2018 н.р.»
 4. Наказ №213 від 23.08.2017 р. «Про призначення відповідальних працівників за економне використання електроенергії та водопостачанняу 2017-2018 н.р.»
 5. Наказ № 218 від 28.08.2017 р. Про зміни до наказу від 12.01.2017 року

№ 33 «Про створення адміністративного контролю з охорони праці»

 1. Наказ № 219 від 28.08.2017 р. «Про перевірку ПК шляхом пуску води»
 2. Наказ № 220 від 28.08.2017 р. «Про результати перевірки пожежних кранів шляхом пуску води»
 3. Наказ № 221 від 28.08.2017 р. «Про готовність школи до нового навчального року»
 4. Наказ №277 від 05.09.2017 р. «Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей в 2017-2018 н.р.»
 5. Наказ №278 «Про створення оцінюючої комісії»
 6. Наказ №279 «Про списання майна у школі в 2017-2018 н.р.»
 7. Наказ№295 від 27.09.2017 р. Про зміни до наказу від 22.08.2017 р.№ 211 «Про закріплення територій обслуговування за технічним персоналом школи на І півріччя 2017-2018 н.р.»
 8. Наказ № 298 від 27..09.2017 р. «Про проведення осіннього місячника»
 9. Наказ №318 від 23.10.2017 р. «Про призначення матеріально-відповідальної особи за кабінет математики»
 10. Наказ № 319 від 23.10.2017 р. «Про подальше збереження матеріальних цінностей»
 11. Наказ №320 від 23.10.2017 р.«Про затвердження графіку роботи технічного персоналу школи»
 12. Наказ № 354 від 30.11.2017р. « Про дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення новорічних та різдвяних свят»
 13. Наказ № 358 від 07.12.2017р. «Про затвердження перспективного плану заходів усунення порушень пожежної безпеки у школі»
 14. Наказ № 380 від 29.12.2017р «Про підсумки роботи з пожежної безпеки школі за 2017 рік»
 15. Наказ №3 від 02.01.2018р. «Про перевірку пожежних кранів шляхом пуску води»
 16. Наказ №4 від 03.01.2018р. «Про створення адміністративно-громадського контролю з охорони праці»
 17. Наказ № 5 від03.01.2018 р. «Про результати перевірки пожежних кранів шляхом пуску води»
 18. Наказ № 19 від 15.01.2018 р. «Про призначення відповідальних працівників за економне використання електроенергії та водопостачання у 2017-2018 н.р.»
 19. Наказ №22 від 18.01.2018 р. «Про організацію роботи з пожежної безпеки у 2018 році»
 20. Наказ № 24 від 23.01.2018 р. «Про посилення протипожежного захисту у школі»
 21. Наказ №38 від 07.02.2018 р. « Про створення комісії з адміністративно-господарського контролю»
 22. Наказ № 80 «Про проведення весняного місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану закладу освіти»
 23. Наказ № 103 від 02.05.2018 « Про відповідальність завідуючих кабінетами підвищеного ризику»
 24. Наказ № 104 від 04.05.2018 р. «Про організацію об’їзду – огляду готовності закладу освіти до нового 2018 – 2019 навчального року»
 25. Наказ № від 04.06.2018 р. « « Про дотримання правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення  ремонтних робіт у школі»

Згідно інструкції з охорони праці та БЖ заступником директора з АГЧ проводились відповідні інструктажі з БЖ та ПБ із записами у відповідних журналах.

З охорони праці:  04.09.2017 р.;  14.09.2017 р.,  06.11.2017 р.,

01.12.2017 р.,  012.12.7 р.,  25.01.2018 р.,  07.02.2018 р.,  09.02.2018 р.,

06.03.2018 р.,  14.03.2018 р.,  10.04.2018 р.,  11.04.2018 р.

З пожежної безпеки:  30.08.2017 р., 13.09.2017 р., 30.10.2017 р., 14.11.2017р., 01.12..2017 р., 15.12.2017р.,15.01.2018 р., 29.01.2018р.,10.04.2018р.

Також є відповідні акти адміністративно-господарської та пожежно-технічної комісії:

1) АКТИ засідання АГК:

–     №  1 від    25.01.2018 р. «Про перевірку стану підвальних приміщень, горищта сходових маршів»

–   №  2  від   25.01.2018 р. «Про результати перевірки забезпечення і  технічного стану первинних засобів пожежогасіння, виходів та наявності схем евакуації»

–   № 3 від 25.01.2018р. «Про результати перевірки санітарно-технічного стану теплопункту, бойлерної, щитової СШ № 24»

2) Акти  засідань ПТК:

–   Від 23.10.2017 р.

–   від 15.12.2017  р.

–   від 15.03. 2018 р.

–   від 13.06. 2018р.

 1. Акт № 2 від 25.11.2017 р. «Про перевірку відповідності ялинкових прикрас та електрогірлянд вимогам ПБ»
 2. Акт №4 від 28.08.2017р. «Про результати перевірки пожежних кранів шляхом пуску води »
 3. Акт №1 від 02.01.2018 р. «Про результати перевірки пожежних кранів шляхом пуску води»

Завдання на 2018-2019 н.р.

Сучасна школа для дітей – це друга домівка. Вони проводять весь світловий день в стінах освітнього закладу, а тому дуже важливо створити сприятливі умови перебування учнів у нашій школі. Адміністрація школи докладе всіх зусиль для вирішення наступних важливих господарських завдань в новому 2018 – 2019н.р.

 1. Надання посильної допомоги в проведенні реконструкції школи.
 2. Забезпечити новими технічними засобами навчальні кабінети (ноутбуки, інтерактивні дошки).
 3. Придбання нових учбових стінок, парт та письмових столів, стільців для учбових кабінетів,  меблів для актової зали.
 4. Заміна пожежних кранів старого типу на нові металеві на всіх поверхах школи та в кабінетах підвищеного ризику.
 5. Заміна дверей в щитовій школи.
 6. Заміна електрощитків на металеві на другому та четвертому поверхах будівлі.
 7. Ремонт теплової камери біля харчоблоку школи.
 8. Засадження новими бузковими кущами березового гаю та багатолітніми квітами газонів школи.
 9. Заміна радіаторів опалення у вестибюлі школи.
 10. Утеплення стін школи по периметру.
 11. Заміна стояків опалення з першого по четвертий поверхи.
 12. Капітальний ремонт по туалетних кімнатах І, ІІ поверхів.
 13. Придбаннянових інтерактивних комплексів чи дошок для учбових кабінетів.
 14. Ремонтні роботи по відновленню водовідведення із душових харчоблоку та спортивної зали.
 15. Встановлення козирка над запасним виходом зі школи та ремонт площадки  на запасному виході.
 16. Ремонт покрівлі над верандою про вході до їдальні .