ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (Інтелект 2-4 кл.) на 2018-2019 навчальний рік

Posted by admin on 27.08.2018 in Архів новин |

науково-педагогічного проекту ІНТЕЛЕКТ  УКРАЇНИ

Схвалено на спільному засіданні педагогічної ради (протокол  № 10  від 08.06. 2018 р.)

Пояснювальна записка

Заклад загальної середньої освіти № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – ЗЗСО № 24) у 2018-2019 н.р. планує відкрити 4 класи (2-Б, 3-Б, 3-В, 4-В) з українською мовою навчання, за науково – педагогічним проектом «Інтелект України».

ЗЗСО № 24 працює в режимі школи повного дня.

Мова навчання – українська.  Режим роботи  – п’ятиденний.

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 2-4 класів науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (далі — Проект) розроблена з метою виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 67) та від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів».

Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) Програма визначає:

 • вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою;
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів,
 • форми і засоби освітнього процесу в початковій школі ,
 • загальний обсяг навчального навантаження учнів 2‒4-х класів Проекту.

Освітня програма ЗЗСО № 24, складена на основі цієї Програми, не вимагає окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти й погодження з органом управління освіти, у підпорядкуванні якого перебуває заклад.

Освітню програму схвалює педагогічна рада та затверджує керівник закладу, після чого програма набуває чинності. Цю освітню програму заклад, який її використовує, оприлюднює на офіційному веб-сайті.

Ураховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потребиу чнів,  педагогічна рада може ухвалити рішення про введення до освітньої програми закладу освіти інших компонентів, які не передбачені Програмою, зокрема корекційно-розвивального складника для осіб з особливими освітніми потребами, індивідуалізованого складника для учнів, які з об’єктивних причин бажають здобути початкову освіту за дистанційною, екстернатною або сімейною (домашньою) формами здобуття освіти (Закон України «Про освіту», стаття 9), складника щодо організації освітнього процесу в позаурочний час, у режимі школи повного дня за умов відповідності чинному ДСанПіНу. Означені складники реалізовуються в межах наявного фінансування або за рахунок інших коштів, не заборонених законодавством України.

Робочий  навчальний план для 2-4 класів з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за Проектом, розроблено на основі Типового навчального плану для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання Державного стандарту початкової освіти (Додаток 1).

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, посилену за рахунок варіативної складової.  Також години варіативної складової використано для запровадження навчальних предметів «Навчаємось разом», «Еврика». До навчальних програм з цих предметів включено змістові модулі, які реалізують окремі завдання курсів  «Основи здоров’я» та «Трудове навчання», що надало можливість оптимізувати  навчальне навантаження учнів і виконати навчальні програми з даних предметів у повному обсязі.

Освітні галузі “Суспільствознавство”та  “Природознавство”реалізуються через інтегрований предмет “Людина і світ”.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується окремими предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво”.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за Програмою

Зарахування учнів до проектного класу відбувається відповідно до чинного законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті розпочинається переважно із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в проектних класах цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року на бажання батьків або осіб, які їх замінюють.

Діти, які на 1 вересня поточного навчального року опанували освітню програму 1-3 класу за даним Проектом, цього ж навчального року можуть бути зараховані до 2 – 4 класів відповідно, що працюють за даним Проектом,  згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України № 367 від 16 квітня 2018 року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти в Проекті з іншого віку (Закон України «Про освіту»,ст.. 12).

Цілями початкової освіти в  Проекті визнано  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості.

Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проекті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загально предметних і предметних компетентностей.

Компетентність трактуємо відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, що являє собою динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів,цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 

Компетентнісна початкова освіта в Проекті: втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає процес  формування  в  учнів  молодшого  шкільного  віку  ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей.

Під ключовими розуміємо компетентності,  що  виявляються  в  здатності  людини  до  ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під загальнопредметними —компетентності, що допомагають особистості успішно опановувати предмети певної освітньої галузі; під предметними — компетентності, що забезпечують повноцінне засвоєння учнями змісту конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові будь-якої компетентності розглядаємо: знання; інтелектуальні та практичні вміння й навички (зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування проблем, здатність співпрацювати з іншими людьми (Закон України «Про освіту», стаття 1)); ставлення та цінності.

До ключових відносимо такі компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність;  екологічну  компетентність;  інформаційно-комунікаційну компетентність;  навчання  протягом  життя;  громадянські  та  соціальні компетентності;  культурну  компетентність;  підприємливість  і  фінансову грамотність (Закон України «Про освіту», стаття 12); проектується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного підходу як система, що функціонує та розвивається відповідно до основних положень парадигми особистісно орієнтованої освіти й діяльнісного підходу, зокрема принципів гуманістичної, особистісної та діяльнісної спрямованості освіти; розглядається як феномен, що функціонує та розвивається відповідно до принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності педагогічної системи  й  середовища,  цілеспрямованості,  рівноважної  відповідності, оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, рефлексивного та адаптивного видів управління тощо.

Так, у Проекті реалізується системна модель формування в учнів ключових компетентностей, яка дозволяє повною мірою задіяти потенціал закладів освіти завдяки поєднанню предметно-тематичної, міжпредметної та виховної моделей.

Відкритість освіти виявляється в доцільності її розбудови на основі органічного поєднання різних методологій і підходів, освітніх технологій і методик, а також їх компонентів; нелінійність — у необхідності конструювання освітньої системи як гнучкого багатоваріантного системного утворення з правом вибору суб’єктами освітнього процесу одного/декількох варіантів його організації, у тому числі й за індивідуальною освітньою траєкторією; здатність до самоорганізації — у переважанні технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі самоосвіти.

Зміст початкової освіти в Проекті визначено відповідно до дидактичних основ конструювання змісту освіти. Згідно з принципом відповідності змісту освіти формаційним і цивілізаційним тенденціям розвитку людства взагалі й українського суспільства зокрема як вихідні розглядаємо основні положення постнекласичної парадигми освіти, в якій концептуальною освітньою метою визнається створення умов для самоактуалізації та творчої самореалізації особистості в складному, нелінійному, нестабільному світі. Аксіологічними імперативами державної освітньої політики в постнекласичній парадигмі є органічне  поєднання  технократизму  з  гуманістичними  пріоритетами  та культуроцентричністю, яка репрезентує такі типові риси культурної особистості: духовність, національну свідомість, культурну толерантність, позитивне мислення,розвинений емоційний інтелект тощо.

У зв’язку з вищезазначеним реалізація компетентнісної моделі освіти в Проекті передбачає, з одного боку, упровадження SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх систем, метою якої є підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій — ядра 6-го технологічного укладу, а з іншого — формування в учнів соціальної, громадянської, державницької та культурної компетентностей, позитивного мислення й емоційного інтелекту (EQ).

Як концептуальні засади SТЕM-освіти, що реалізуються в Проекті, визначаємо низку взаємопов’язаних положень.

 1. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному віці й тривати протягом усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-освіти не лише сприяє  розвитку  креативного  мислення  та  формуванню  дослідницької компетентності, а й поліпшує соціалізацію особистості, оскільки розвиває комунікативні компетентності під час роботи в команді.
 1. STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів/студентів та їхньою кар’єрою. (За оцінками науковців, у майбутньому 9 з 10 найбільш затребуваних і високооплачуваних  спеціальностей  належатимуть  до  NBIC-сектора  та вимагатимуть від претендентів високого рівня сформованості міждисциплінарних компетентностей у галузі STEM-дисциплін).
 1. Мета STEM-освіти в системі загальної середньої освіти — розвивати в учнів інтерес до навчальних предметів природничо-математичного циклу, а також формувати в них систему взаємопов’язаних компетентностей, зокрема концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних концепцій, операцій та відношень), стратегічної (здатність формулювати й розв’язувати наукові, технічні та технологічні проблеми), когнітивної (здатність логічно мислити, пояснювати, аргументувати, а також здатність до рефлексії), операційної (здатність охайно та гнучко виконувати операції), аксіологічної (здатність розглядати об’єкт як корисний одночасно зі здатністю вірити у власну ефективність).
 1. Характерними для STEM-освіти в системі загальної середньої освіти є: фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні предметів природничо-математичного циклу; інтегроване навчання за темами, а не за предметами, що здійснюється на засадах міждисциплінарного та проектного підходів; навчання на основі власних відкриттів, спрямоване на формування в учнів дослідницької  компетентності,  опанування  учнями  алгоритму  розв’язання винахідницьких задач, інноваційної стратегії розробки проектів; практична спрямованість навчання (на основі здобутих знань учні на уроках створюють прототипи/моделі реальних об’єктів, процесів або продукти сучасної індустрії); посилена увага до вивчення англійської мови, оскільки найбільш значущі наукові друковані та Інтернет-ресурси публікуються саме цією мовою.
 1. STEM-освіта може реалізовуватися як під час уроку, так і в позаурочний час. Найоптимальнішим є органічне поєднання обох підходів. Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного (методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти ,Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти в освітньому процесі проектних класів реалізуються: інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах («ажурна пилка», «алфавіт», «бреінстормінг», «броунівський рух», «виклик», «дерево припущень», «діалог», «карусель», «синтез думок», «тонкі та товсті запитання», «учитель», «шість капелюхів»); технології навчання в грі; дискусія («дебати у форматі Карла Поппера», «метод прес», «обери позицію», «парламентські слухання», «ток-шоу»); метод проектів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного зростання), що спрямовані на становлення учнів як суб’єктів успішної та щасливої життєдіяльності, патріотів України, активних членів громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні самостійно та критично мислити, працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми; технологія SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх систем високорозвинених країн, метою якої є підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій; технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів таких наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за обмежений час.

Відповідно до цієї моделі в Проекті передбачено систему заходів, що спрямовані на формування в учнів дослідницької компетентності в єдності всіх її компонентів, створення умов для розвитку в учнів особистісних якостей (креативності, цілеспрямованості, наполегливості,  відданості  справі,  впевненості  у  власних  силах  тощо), пізнавальних процесів та уваги, здатності до ефективної навчально-пізнавальної діяльності, опанування учнями на теоретичному й практичному рівнях теорії розв’язання винахідницьких задач.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах.

Організаційні питання реалізації Програми.

Проектні класи можуть створюватися в будь-якому закладі загальної середньої освіти незалежно від його статусу, організаційно-правової форми та типу з метою неперервного навчання, виховання й розвитку учнів і працювати за освітніми програмами науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що реалізують навчально-виховні завдання Проекту відповідно до вікових можливостей дітей молодшого шкільного віку, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та видаються позабюджетним коштом.

Права й обов’язки учасників освітнього процесу в проектних класах визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом закладу загальної середньої освіти та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Учням проектних класів за успіхи в навчанні рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти може бути призначена стипендія з власних коштів або цільових надходжень від різних установ, добродійних фондів, товариств, асоціацій тощо.

За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право вільного  переходу  до класу, що працює за іншими освітніми програмами.

За умови ліквідації проектного класу учням гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань освіти.

З метою посилення індивідуальної роботи з учнями відповідно до «Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, поділ класів на групи здійснюється під час вивчення іноземної мови, української мови, математики й інформатики за умови відповідної кількості учнів у класі (більше 27). За рішенням місцевих органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування або за кошти, не заборонені чинним законодавством, класи можуть ділитися на групи за меншої наповнюваності або/та під час вивчення інших предметів.

У проектних класах на бажання батьків може проводитися навчання учнів за індивідуальною освітньою траєкторією, гурткові, факультативні, індивідуальні та секційні заняття, а також відбуватися організація освітнього процесу в режимі школи повного дня за умов їх відповідності чинному ДСанПіНу й за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

Ураховуючи  особливості  організації  освітнього  процесу  в  Проекті, у 2‒4-х класах функціонують групи подовженого дня, що комплектуютьсяза принципом «клас‒група».

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Типовий навчальний план початкової школи Проекту зорієнтований на роботу закладів освіти за 5-денним навчальним тижнем.

Перелік освітніх галузей.

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

ЗЗСО № 24 для 2-4 класів передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються навеб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

При цьому використані наступні варіанти Типових освітніх програм:

№ додатку Класи Примітка Варіант Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти І ступеня, затверджених Міністерством освіти і науки України
№ 1 2-Б,

3- Б, В

4- В

З українською мовою навчання, за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» Додаток  1 Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (наказ  МОН України від 04.12.2014  № 1439)


№ 2

 

 

№ 3

 

№ 4

2-Б,

3- Б, В

4- В

Єдиний режим роботи в другій половині дня в режимі школи повного дня.

Організація роботи гуртків  та спортивних секцій в режимі повного дня.

Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій.

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2001р. № 1/9-245 „ Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп подовженого дня ”,

наказ ГУОН від 02.04.2010р. № 78 «Про впровадження експерименту Школа повного дня у навчальних закладах м . Києва»,

наказ  ГУОН №239 від 05.09.2008р. „Про затвердження Положення про школу повного дня ”

 

Особливості організації освітнього процесу

В 2-3-х класах 1 година з фізичної культури використовується на вивчення хореографії, згідно з листом  МОН України від  22.05.2015р. №1/9-253.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Модулі Класи
2 3 4
Формування культури рухів з елементами гімнастики + + +
Оволодіння навичками пересувань + + +
Опанування навичками володіння м’ячем + + +
Стрибкові вправи + + +
Ігри для активного відпочинку + + +
Розвиток  фізичних якостей + + +
Формування правильної постави і профілактика плоскостопості + + +
Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей + + +

 

Особливості розподілу навчальних годин по семестрах у 2018-2019 н.р.:

Клас Предмет Кількість годин Кількість уроків
І семестр ІІ семестр
2–4 Українська мова 3,5 4 год. 3 год.
2 Музичне мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
2 Образотворче мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
2-Б Трудове навчання 0,5 1 год. через тиждень
2-Б Основи здоров’я 0,5 1 год. через тиждень
3 Музичне мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
3 Образотворче мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
3-Б,В Трудове навчання 0,5 1 год. через тиждень
3-Б,В Основи здоров’я 0,5 1 год. через тиждень

 

Режим роботи

У 2018-2019 навчальному році  ЗЗСО № 24 функціонує в режимі Школи повного дня з 8.30 до 19.10 з п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальні заняття в закладі починаються о 8.30 год. і закінчуються о 15.00 год. Режим роботи школи регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  відповідно до Закону України „ Про загальну середню освіту ”:   у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Для 2-4-х класів

І урок                               08.30 – 09.10

Перерва                           09.10 – 09.25

ІІ урок                              09.25 – 10.05

Перерва                          10.05 – 10.25

ІІІ урок                            10.25 – 11.05

Перерва                          11.05 – 11.25

ІV урок                            11.25 – 12.05

Перерва                          12.05 – 12.20

Vурок                              12.20 – 13.00

Організація роботи школи в режимі повного дня

Враховуючи індивідуальні освітні потреби здобувачів освіти, побажання їх батьків про розширення освітніх послуг через введення додаткових різнопрофільних гуртків, з метою забезпечення освітніх потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу, організації цікавого дозвілля, проведення позакласної, позаурочної роботи, з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності вирішено продовжити  роботу ЗЗСО № 24 у 2018-2019 н.р. у режимі повного дня.

Зарахування дітей до класів-груп і відрахування з них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Позакласна робота та формування груп (гуртків, секцій, факультативів тощо) в режимі роботи школи повного дня організовується відповідно до наказу по закладу на підставі заяв батьків. За результатами анкетування  (березень 2018р.) 63 % здобувачів освіти та їх батьків виявили бажання скористатись у 2018-2019 н.р. видами послуг, що надаються ЗЗСО № 24  в позаурочний час, а саме:

 • ГПД (1-6 класи) – 45 % учнів;
 • відвідування гуртків та секцій (1-11 кл.) – 68 % учнів;
 • відвідування факультативів, індивідуальних консультацій – 43 % учнів.

Режим роботи школи повного дня регламентується єдиним розкладом  навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01 та затверджується наказом по закладу.

Додаткова освіта учнів здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо).  Учень може брати участь у кількох об’єднаннях, що визначені варіативною складовою навчального плану в межах санітарно-гігієнічних норм за наступними напрямками: науково – дослідницький, художньо – естетичний, спортивно – оздоровчий.

Всього для організації гуртків та секцій в режимі повного дня  для учнів 2-4 класів передбачено 41  годин.

Додаткова освіта учнів здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Кількість часу для додаткового опрацювання визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не перевищує показників, наведених у таблиці:

Клас Кількість часу на день для додаткового опрацювання навчальних предметів в режимі школи повного дня
2 45 хв.
3 1 години 10 хв.
4 1 год. 30 хв.

 

Структура навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до листа Міністерства освіти і науки України   “ Про структуру 2018-2019 навчального року”, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації). Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структура навчального року,тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з  01.09.2018р.  по 21.12. 2018 р. ,

ІІ семестр – з 10.01.2019 р. по  31.05.2019 р.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни:

 • осінні з 29 жовтня  по  04 листопада  2018 р.,
 • зимові з 24 грудня 2018 р. по 09 січня  2019 р.,
 • весняні з 25 березня  по   31 березня  2019 р.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації учнів 9 класів. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул, запроваджуватись карантин, припинятись чи продовжуватись навчальні заняття з поважних причин.

Директор ЗЗСО № 24                                                                  С. Кудляк


Додаток  1

(складений за додатком  1 до наказу МОН від 04.12.2014 № 1439)

Робочий навчальний план для  2-4-х  класів з українською мовою навчання, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2б б, в 4в Разом
українська мова навчання
Мови і літератури Українська мова 7 7 7 28
Англійська мова 3 3 4 13
Математика Математика 4 4 4 16
Еврика 1 1 1 4
ПриродознавствоСуспільствознав-ство Людина і світ 2 3 2,5 10,5
Навчаємось разом 2 2 1,5 7,5
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 2
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 2
Технології Трудове навчання 0,5 0,5 0,5 2
Інформатика 1 1 1 4
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5 0,5 0,5 2
Разом (без фізкультури) 22 23 23 91  
Фізична культура 2 2 3 9
Хореографія 1 1 3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 25 26 26 103  

 

Директор ЗЗСО № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток  2

Єдиний режим роботи СШ № 24  в другій половині дня в режимі школи повного дня 2-4 класів

Клас Час проведення Вид діяльності
ГПД   2-4 класи
2- і класи 13.10-13.20 прийом дітей до групи
13.20-14.00 прогулянка, рухливі ігри
14.00-14.30 підготовка до обіду, обід
14.30-15.15 самопідготовка
15.15-17.00 бесіди, індивідуальна робота, розвивальні ігри, суспільно-корисна праця, заняття в гуртках, секціях (за окремим графіком)
17.00-18.25 прогулянка, спортивно-оздоровчі заняття
18.25-19.10  суспільно-корисна праця, заняття за інтересами, бесіди з батьками
3- і класи 13.10  – 3.20 прийом дітей до групи
13.20 – 14.10 прогулянка, рухливі ігри
14.10 – 14.40 підготовка до обіду. Обід
14.40 – 15.50 самопідготовка
15.50 – 17.00 бесіди, індивідуальна робота, розвивальні ігри, суспільно-корисна праця, заняття в гуртках, секціях (за окремим графіком)
17.00 – 18.30 прогулянка, спортивно-оздоровчі заняття
18.30 – 19.10 суспільно-корисна праця, заняття за інтересами,бесіди з батьками
4- і класи 13. 10  – 3.20 прийом дітей до групи
13.20 – 14.10 прогулянка, рухливі ігри
14.10 – 14.40  підготовка до обіду. Обід.
14.40 – 16.10  самопідготовка
16.10 – 17.00 бесіди, індивідуальна робота, розвивальні ігри, суспільно-корисна праця, заняття в гуртках, секціях (за окремим графіком)
17.00 – 18.30 прогулянка, спортивно-оздоровчі заняття
18.30 – 19.10 суспільно-корисна праця, заняття за інтересами,бесіди з батьками
Позаурочна діяльність , додаткова освіта (гуртки, секції)  2-4 класи 
2-і класи 15.15-19.10 Науково-дослідницький напрям:

–       Гурток  «Культура мови і спілкування  (англійська)»

–       Гурток  «Культура мови і спілкування  (німецька)»

–       Гурток «Маленький розумник»

Художньо-естетичний напрям:

–       Гурток народно-сучасної хореографії «Вогник»

–       Театральний гурток «Браво»

Спортивно-оздоровчий напрям :

–       Футбольна секція «Шкіряний м’яч»

–       Секція  тхеквондо

–       Секція шахів


3-і класи 15.50-19.10 Науково-дослідницький напрям:

–       Гурток  «Культура мови і спілкування  (англійська, німецька)»

Художньо-естетичний напрям:

–       Гурток народно-сучасної хореографії «Вогник»

–       Театральний гурток «Браво»

Спортивно-оздоровчий напрям :

–       Футбольна секція «Шкіряний м’яч»

–       Секція  тхеквондо

–       Секція шахів


4-і класи 16.10-19.10 Науково-дослідницький напрям:

–       Гурток  «Культура мови і спілкування  (англійська, німецька)»

Художньо-естетичний напрям:

–       Гурток сучасного танцю «Імпульс»

–       Театральний гурток «Браво»

Спортивно-оздоровчий напрям :

–       Секція ритмічної гімнастики

–       Футбольна секція «Шкіряний м’яч»

–       Секція шахів


Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток  3

Навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій ЗЗСО № 24  в другій половині дня

№п/п Гурток, секція Паралелі класів
2 3 4 Разом годин
Науково-дослідницький напрям  
1  «Культура мови і спілкування»  Speaking club  (англійська) 0,5 0,5 0,5 1,5
2  «Культура мови і спілкування»  Speaking club  (німецька) 1 1 2
3 «Маленький розумник»  гурток 2 2
4 Гурток російської мови 1 1
Художньо-естетичний напрям  
5 Гурток народно-сценічної хореографії «Вогник» 2,5 2,5
6 «Імпульс» Гурток  сучасного танцю 3,5 2 5,5
7 «Браво» Театральний гурток 2 2 2 6
8 Гурток «Веселий олівець» 0,5 0,5 0,5 1,5
Спортивно-оздоровчий напрям  
9 Футбольна секція 1,5 1,5 1,5 4,5
10 Секція тхеквондо 1 1 2
11 Секція шахів 0,5 1 1 2,5
  Всього 11,5 11 8,5 31

Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток  4

Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій ЗЗСО № 24 для 2-4 класів 

Гурток, секція

 

Класи Назва програми

гуртка, секції

Рекомендовано
1. Гурток 2 Маленький розумник МАЛЕНЬКИЙ РОЗУМНИК (Радецька Т.М.) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 № 1/11-10902)


2. Гурток

«Культура мови та спілкування» (англійська , німецька)

2-4 Культура мови та спілкування Лист МОН України № 1/11-3840 від 12.07.2005р.

Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. – Суми, ТОВ  АНТЕЙ, 2005.


3. Гуманітарний гурток 4 Російська мова Програма «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів з  навчанням українською мовою. Укладач: Фролова Т.Я.

Схвалено МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання протоколом  № 4 від 30.06.2010 (лист  Міністерства освіти і науки  України  від 06.08.2010  №  1/2-7504 ).


4. Гурток народної хореографії «Вогник» 2-3 Програма основ хореографічного мистецтва Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4657.

 

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К:УДЦПО, 2016, Випуск 1.


5. Гурток сучасного танцю  «Імпульс» 4 Програма гуртка сучасної хореографії
6. Театральний гурток «Браво» 2-4 Навчальна програма театрального мистецтва
7. Футбольна секція

«Шкіряний м’яч »

2-4 Футбол Лист МОН України від 05.04.2011 р. № 1/11-2789.

Столітенко Є.В. Навчальна програма для гуртків з футболу в 1-11-х класах для ЗНЗ. Освітній портал КВНЗ КОР «Академія  неперервної  освіти».


8. Гурток

«Веселий олівець»

5-11 Програма образотворчого мистецтва Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4658.

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К..:УДЦПО, 2016, Випуск 2.


9. Секція тхеквондо 2-3 Навчальна програма «Тхеквондо» Програма обговорена та ухвалена Федерацією тхеквондо (ВТФ) України, науково-методичною радою Федерації тхеквондо (ВТФ) України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і ДНДІФКС, 2009р.


10. Секція «Шахи» 2-4 Навчальна програма «Шахи»

 

 

 

 

 

Лист ІМЗО від 03.06.2016 р.№ 2.1/12-Г-309.

Навчальна програма гуртка (факультативу, курсу за вибором) «Шахи» для загальноосвітніх навчальних закладів та закладів позашкільної освіти (авт. Вінниченко О.В., Ільницький М.Й., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.).


 

Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк