Освітня програма (1-4 кл.)

Posted by admin on 03.07.2019 in Архів новин |

СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради (протокол  від 06.06. 2019  № 13)

Зміст

1. Вступ
2. Призначення закладу освіти та засоби його реалізації
3. Опис моделі випускника початкової освіти
4. Цілі та задачі освітнього процесу
4.1 Очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей)
4.2 Очікувані результати навчання за освітніми галузями та логічна послідовність вивчення предметів
5. Навчальний план та його обґрунтування
5.1. Загальний обсяг навчального навантаження
5.2. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати (продовжувати)

здобуття базової середньої освіти

6. Особливості організації освітнього процесу
6.1 Форми організації освітнього процесу
6.2 Режим роботи
6.3 Структура навчального року
7. Опис та інструменти системи  внутрішнього забезпечення якості освіти.
8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми
9. Додатки (1-10)

Вступ

Освітня програма спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва (далі – СШ № 24  або заклад освіти) для 1-4 класів розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1-2 класи) та постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (3-4 класи), відповідно до:

-типової освітньої програми початкової освіти цикл I (1-2 класи ) під керівництвом  Р.Б. Шияна;

-освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл I (1-2 класи)», яка відповідає Державному стандарту та може запроваджуватись у закладах загальної середньої освіти (лист МОН України № 1/9-344 від 25.05.2018)

– типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта 3-4 класи) , відповідно до наказу МОН від  20.04.2018 № 407, наказу МОН від 04.12.2014 № 1439.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма СШ№ 24 для 1-4 класів визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів (додатки 1-6);
 • навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій закладу освіти в режимі роботи школи повного дня наведено в додатку 7;
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти подані в рамках навчальних програм перелік яких наведено в додатку 8 (пропонований зміст навчальних програм розміщений на офіційному веб-сайті МОН України);
 • перелік використаних програм гуртків та спортивних секцій наведено в додатку9;
 • переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році (лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365) в додатку 10;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Освітня програма СШ №24 передбачає  досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Освітня програма СШ № 24, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті СШ № 24 (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

2. Призначення закладу освіти та засоби його реалізації

Спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша  з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва знаходиться у комунальній власності, є юридичною особою.

Своє призначення СШ № 24 вбачає у   виконанні основної мети сучасної освіти, а саме: створенні умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Призначення закладу освіти  спрямоване на:

 1. Виконання:
 • Конституції України;
 • Законів України:«Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; «Про молодіжні та дитячі громадські організації»; «Про охорону дитинства»; «Про Національну програму інформатизації» тощо;
 • Національної Програми «Освіта України ХХІ століття»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Національної Програми «Діти України»;
 • Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • Конвенції ООН «Про права дитини»,
 • інших законодавчих, нормативно-правових документів.
 1. Реалізацію:
 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу.
 1. Створення:
 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти в закладі;
 • умов рівного доступу до освіти для всіх здобувачів освіти;
 • гуманних відносин в освітньому закладі;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих дітей; належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;
 • матеріально-технічної бази.
 1. Забезпечення:
 • Формуванняключових компетентностей, необхіднихкожнійсучаснійлюдині для успішної життєдіяльності:
 • вільноговолодінняукраїнськоюмовою;
 • здатностіспілкуватисяіноземнимимовами;
 • математичноїкомпетентності;
 • компетентності у галузіприродничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційності;
 • екологічноїкомпетентності;
 • інформаційно-комунікаційноїкомпетентності;
 • навчаннявпродовжжиття;
 • громадянськоїта соціальноїкомпетентностей,пов’язаних з ідеямидемократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленнямрівних прав і можливостей;
 • культурноїкомпетентності;
 • підприємливості та фінансовоїграмотності;
 • іншихкомпетентностей, передбачених стандартом освіти.
 • організації освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики, техніки і технології; наступність рівнів освіти і неперервність навчання; створення та впровадження інформаційних технологій навчання;
 • варіативності навчальних програм, індивідуалізації навчання й виховання; академічної мобільністі вчителів і здобувачів освіти;
 • підтримкипрофесійногозростанняпедагогічнихкадрів,
 • стабільногофункціонування і розвитку закладу освіти.

Основними засобами реалізації призначення  СШ № 24для здобувачів початкової освіти  (1-4 клас) є:

 • засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту освітньої програми,
 • поглиблене вивчення англійської мови (3-4 класи),
 • вивчення другої іноземної мови ( німецька мова),
 • уведення в навчальний план предметів, що поглиблюють спеціалізацію закладу, сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд (російська мова, німецька мова),
 • широкий спектр шкільних гуртків та спортивних секцій для здобувачів   освіти  1-4-х класів: гуманітарного напряму – 2 гуртка, художньо-естетичного – 3 , науково – дослідницького – 2, спортивно – оздоровчого – 2, соціально -реабілітаційного – 1 гурток.
 1. Опис моделі випускника закладу початкової освіти

Випускник вміє:

Модель Загальні риси Якісні характеристики
 

Випускник 4 класу

Працелюбний,  уважний, старанний, емоційний, інтелектуальний; дитина з розвинутою мовою, мисленням, зоровою і слуховою пам’яттю, яка вміє  слухати і чути, мислити і володіти  почуттям самоконтролю та самостійності. Упевненість у собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, самостійність, дисциплінованість, доброзичливість, комунікативність, мотивація на досягнення успіху, відповідальність,  зацікавленість в навчанні.

4. Цілі та задачі освітнього процесу

Забезпечити засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму  змісту  початкової освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.

Створити основу для адаптації здобувачів освіти до навчання на наступних рівнях загальноїсередньої освіти та до життя в суспільстві.

Формувати позитивну мотивацію здобувачів освіти до навчальної діяльності.

Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я здобувачів освіти. 

4.1. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Новий Державний стандарт початкової освіти, регламентуючи свободу вчителів у виборі шляхів навчання, виховання і розвитку школярів, відкриває можливість вибору та створення власного навчального забезпечення освітнього процесу. Чинні вимоги до його якості доповнюються показниками, що відповідають пріоритетам нового Державного стандарту і передбачають: реалізацію ідеї інтеграції; дослідницький підхід до формування умінь; конструювання знань, а не їх відтворення; організацію пошуку інформації з різних джерел; розвиток критичного мислення, творчості тощо.

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

1. Вільне володіння державною мовою.

Передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях.

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами.

Передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування.

3. Математична компетентність.

Передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини.

4. Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій.

Передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження.

5. Інноваційність.

Передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.

6. Екологічна компетентність.

Передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства.

7. Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях.

8. Навчання впродовж життя.

Передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі.

9. Громадянські та соціальні компетентності.

Пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя.

10. Культурна компетентність.

Передбачаєзалучення до різнихвидівмистецькоїтворчості (образотворче, музичне та іншівидимистецтв) шляхом розкриття і розвиткуприроднихздібностей, творчоговираженняособистості.

11. Підприємливість та фінансова грамотність.

Передбачають ініціативність, готовність братии відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Навчання реалізується насамперед через:

-організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

-окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

-предмети за вибором;

-роботу в проектах;

-позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

4.2. Очікувані результати навчання за освітніми галузями та  логічна послідовність вивчення предметів

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • мовно-літературна (українська мова та література, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовна освіта);
 • математична;
 • природнича;
 • технологічна;
 • інформатична;
 • соціальна і здоров’язбережувальна;
 • громадянська та історична;
 • мистецька;
 • фізкультурна.

Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.

Логічна послідовність вивчення предметів та очікувані результати навчання за освітніми галузями розкриваються у відповідних навчальних програмах, перелік яких наведено в додатку  8  (пропонований зміст навчальних програм розміщений на офіційному веб-сайті  МОН України). 

5. Навчальний план та його обґрунтування

На основі освітньої програми складається та затверджується навчальний план СШ № 24, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани СШ № 24містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів відповідно до Типової освітньої програми.

При цьому використані наступні варіанти Типових освітніх програм:

№ додатку Класи Примітка Варіант Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти  І ступеня, затверджених Міністерством освіти і науки України
№ 1,2 1-А,Б.

2-А,В

 

 

З українською мовою навчання Типова освітня програма Р.Б. Шияна.

Додаток 1 до  наказу МОН  від  21.03.2018 № 268

№ 3,4 1-В

2-Б

З українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» Додаток 1  Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня , які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» лист МОН України № 1/9-344 від 25.05.2018
№ 5

 

3-А,В,Г 4-А,Г

 

З українською мовою навчання з поглибленим  вивченням іноземної мови Таблиця 4  Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти І ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018 №407).
№6 3-Б

4-Б,В

З українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» Додаток  1  Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (наказ МОН  України від 02.11.2016№1319), внесеними наказом МОН України від 16.01.2017 № 67).

Варіативна складова навчального плану СШ № 24 визначається з урахуванням спеціалізації закладу, освітніх запитів  здобувачів освіти та їхніх батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріально-технічного забезпечення закладу освіти.

Варіативна складова використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
 • запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядне спрямування;
 • індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань СШ № 24. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп  загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002  № 229/6517 (зі змінамивнесеними згідно з наказами МОН України від 09.10.2002 № 572, від 17.08.2012  №  921, від 08.04.2016 №  401).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

5.1. Загальний обсяг навчального навантаження.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів  СШ № 24 складає 3500 годин/навчальний рік:
для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,
для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,
для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,
для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах (додатки 1-6). 

5.2. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

6. Особливості організації освітнього процесу

СШ № 24 працює в режимі школи повного дня. Мова навчання – українська. Режим роботи  – п’ятиденний.

Освітній процес в СШ № 24 здійснюється відповідно до спеціалізації за програмами та підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України (додатки 8,10 ).

З метою широкої загальноосвітньої філологічної підготовки, враховуючи спеціалізацію закладу, неперервність освіти, освітні запити здобувачів освіти та їх батькіа в  2-А,В, 3-А,В,Г класах продовжено вивчення другої іноземної мови –  німецької. В 1-В та 2-Б класах 1 година варіативної складової виділяється на вивчення англійської мови. В 4-х класах за рахунок варіативної складової продовжено вивчення російської та німецької мов (вивчається з 1 класу).За рахунок годин варіативної складової в 3-х класах додаткову годину виділено на вивчення математики.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується навчальними  предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво” окремими  курсами.

Предмети з нецілою кількістю годин вивчаються протягом навчального року згідно з розкладом.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Модулі Клас
1-4
Формування культури рухів з елементами гімнастики +
Оволодіння навичками пересувань +
Опанування навичками володіння м’ячем +
Стрибкові вправи +
Ігри для активного відпочинку +
Розвиток  фізичних якостей +
Формування правильної постави і профілактика плоскостопості +
Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей +

 

Зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів, облік відвідування та навчальні досягнення учнів із курсів за вибором здійснюються у класних журналах та оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

6.1. Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • інтегрований урок;
 • комбінований урок.

В 1-2 класах освітньою програмою передбачено інтегрований курс «Я досліджую світ», у якому всі уроки розробляються, як інтеграція різних освітніх галузей.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні та інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Сучасний підхід до навчання молодших школярів передбачає широке використання такої форми організації навчальної діяльності, в якій здобувачі освіти через практичну та пошукову діяльність мають можливість застосовувати отримані ними знання або отримувати нові знання. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях або вдома.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення здобувачів освіти з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. Особливу роль екскурсії відіграють під час навчання першокласників. Екскурсії в першу чергу покликані показати дітям практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором здобувачам освіти по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Невід’ємною частиною навчального процесу  за програмою Нової української школи стали «Ранкові зустрічі».«Ранкова зустріч» – це запланована, структурована зустріч, яка посідає важливе місце в повсякденному розкладі діяльності класу, з метою створення позитивної атмосфери у класі на весь навчальний день.

Форми організації роботи на уроці мають бути різноманітними. Важливо проводити заняття в парах та малих групах, привчаючи учнів до виконання різних ролей.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

6.2. Режим роботи

СШ № 24 функціонує в режимі повного дня з 8.30 до 19.10 з п’ятиденним робочим тижнем.Режим роботи закладу освіти регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Зарахування дітей до класів-груп і відрахування з них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Позакласна робота та формування груп (гуртків, секцій, факультативів тощо) в режимі роботи школи повного дня організовується відповідно до наказу по закладу на підставі заяв батьків.

Додаткова освіта учнів здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо).  Учень може брати участь у кількох об’єднаннях, що визначені варіативною складовою навчального плану в межах санітарно-гігієнічних норм за наступними напрямками: науково – дослідницький, художньо – естетичний, спортивно – оздоровчий.

Всього для організації гуртків та секцій в режимі повного дня  для учнів 1-4 класів передбачено 38 годин.

Додаткова освіта учнів здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік використаних програм гуртків та спортивних секцій наведено в додатку 6.

Кількість часу для додаткового опрацювання визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не перевищує показників, наведених у таблиці:

Клас Кількість часу на день для додаткового опрацювання навчальних предметів в режимі школи повного дня
2 45 хв
3 1 год.10хв
4 1 год.30хв

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  відповідно до Закону України „ Про загальну середню освіту ”:  у 1 класах – 35 хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин.

Для 1-х класів
Ранкова зустріч              08.30 – 08.40
І урок                               08.40 – 09.15
Перерва                          09.15 – 09.25
ІІ урок                              09.25 – 10.00
Перерва                          10.00 – 10.25
ІІІ урок                            10.25 – 11.00
Перерва                          11.00 – 11.25
ІV урок                            11.25 – 12.00
Перерва                          12.00 – 12.20
Vурок                              12.20 – 12.55

Для 2-х класів
Ранкова зустріч              08.30 – 08.40
І урок                               08.40 – 09.20
Перерва                           09.20 – 09.25
ІІ урок                              09.25 – 10.00
Перерва                          10.00 – 10.25
ІІІ урок                            10.25 – 11.00
Перерва                          11.00 – 11.25
ІV урок                            11.25 – 12.00
Перерва                          12.00 – 12.20
Vурок                              12.20 – 12.55

Для 3-4-х класів
І урок                               08.30 – 09.10
Перерва                           09.10 – 09.25
ІІ урок                              09.25 – 10.05
Перерва                          10.05 – 10.25
ІІІ урок                            10.25 – 11.05
Перерва                          11.05 – 11.30
ІV урок                            11.30 – 12.10
Перерва                          12.10 – 12.25
Vурок                              12.25 – 13.05
Перерва                          13.05 – 13.20
VІ урок                            13.20 – 14.00
Перерва                          14.00 – 14.15

Проведення  навчальних екскурсій та навчальної практики передбачено протягом навчального року.

6.3. Структура навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації) від 13.06.2019 №  063-4227  «Про структуру 2019-2020 навчального року».

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр – з  02.09.2019р.  по 24.12. 2019 р. ,
ІІ семестр – з 13.01.2020 р. по  29.05.2020 р.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни:

 • осінні з 28 жовтня  по  03 листопада  2019 р.,
 • зимові з 25 грудня 2018 р. по 12 січня 2020 р.,
 • весняні з 23 березня  по  29 березня  2020 р.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації учнів 4 класів. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються закладом освіти та затверджуються його керівником.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул, запроваджуватись карантин, припинятись чи продовжуватись навчальні заняття з поважних причин.

7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти СШ № 24 базується на таких принципах:

 • усвідомлення усіма педагогічними працівниками школи відповідальності за якість освіти, що надається;
 • розроблення стратегії та процедур забезпечення якості освітніх послуг та їх дотримання;
 • прийняття обґрунтованих рішень на основі аналізу повної і об’єктивної інформації;
 • максимальне урахування вимог до якості освіти усіх учасників освітнього процесу.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • забезпечення академічної доброчесності;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • моніторинг технологій навчання, оновлення методичної бази освітньої діяльності; через систему роботи педагогічної ради, методичної ради, методичних об’єднань вчителів (МО) та соціально-психологічної служби закладу;
 • контроль за виконанням освітньої програми та навчальних планів, станом викладання навчальних предметів, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення, за впровадженням дослідно-експериментальної роботи;
 • спостереження за якістю реалізації освітньої діяльності педагогічного та учнівських колективів відповідно до річного плану роботи закладу освіти шляхом здійснення різних видів контролю (попереджувальний, тематичний, персональний, класно-узагальнюючий, продуктивний, фронтальний, поточний, оглядовий, підсумковий тощо);
 • моніторинг ресурсного потенціалу закладу, якості роботи з обдарованими учнями, аналіз результативності участі здобувачів початкової освіти закладу вучнівських олімпіадах та конкурсах;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • моніторинг управління ресурсами та процесами, створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників;
 • забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності закладу,
 • розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні.

Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні ступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково-педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі освіти, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю навчальних досягнень здобувачів освіти.

Моніторинг ресурсного потенціалу закладу освіти полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм.

За результатами моніторингу якості навчальних досягнень здобувачів освіти адміністрація СШ № 24 визначає реальний стан освітнього процесу за основними показниками та динамікою його змін, рівень досягнення здобувачами освіти необхідних компетентностей, недоліки та шляхи їх усунення; необхідні управлінські рішення щодо підвищення якості освітнього процесу.

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з метою оцінювання складових учнівської компетентності під час усіх видів занять та самостійної роботи учнів з вивчення навчальних предметів згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказомМОН України від 19.08.2016 №1009«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»,наказом МОН № 924 від 20.08.2018 року «Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі».

Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються  в класних журналах.

Підсумковий контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється у формі контрольних робіт, ДПА.

8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми:

 • перелік навчальних програм наведено в додатку 8 (пропонований зміст навчальних програм розміщений на офіційному веб-сайті МОН України);
 • перелік використаних програм гуртків та спортивних секцій наведено в додатку 9;
 • переліки навчальної літератури, рекомендованої для використання у закладах освіти у 2019 / 2020 навчальному році (лист МОН від 10.06.2019 № 1 / 9 – 365) наведено в додатку 10.

Директор                                                                                   Світлана  КУДЛЯК


Додаток 1

Навчальний план для 1-А, 1- Б  класів з українською мовою навчання (складений за типовою освітньою програмою Р.Б. Шияна, за  додатком до  наказу МОН  від  21.03.2018 № 268)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1 А, Б Разом
українська мова навчання
Мовно-літературна Українська мова 5 10
Англійська мова 2 4
Математична Математика 3 6
Мистецтво Музичне мистецтво 1 2
Образотворче мистецтво 1 2
Галузі:
Мовно-літературна (2год)
Математична (1год)
Природнича(2год)
Технологічна (0,5 год)
Інформатична (0,5 год)
Соціальна та здоро’язбережувальна (0,5  год)
Громадянська та історична (0,5  год)
Інтегрований курс «Я досліджую світ». 7 14
Разом (без фізичної культури): 19 38
Фізична культура 3 6
Варіативна складова
Курс за вибором Німецька мова 1 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 46

Директор                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток 2

Навчальний план для  2-А,  2- В  класів з українською мовою навчання (складений за типовою освітньою програмою Р.Б. Шияна, за  додатком до  наказу МОН  від  21.03.2018 № 268)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2 А, В Разом
українська мова навчання
Мовно-літературна Українська мова 5 10
Англійська мова 3 6
Математична Математика 3 6
Мистецтво Музичне мистецтво 1 2
Образотворче мистецтво 1 2
Галузі:
Мовно-літературна (2 год)
Математична (1  год)
Природнича (1  год)
Технологічна (1   год)
Інформатична (1 год)
Соціальна та здоров’язбережувальна (1  год)Громадянська та історична (1 год)
Інтегрований курс «Я досліджую світ». 8 16
Разом (без фізичної культури): 21 42
Фізична культура 3 6
Варіативна складова
Курс за вибором Німецька мова 1 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 25 50

Директор                                                        Світлана  КУДЛЯК


Додаток 3

Навчальний план для  1-В класу, що працює за проектом  «Інтелект України» (складений відповідно до освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл I(1-2 класи)», яка відповідає Державному стандарту та може запроваджуватись у закладах загальної середньої освіти (лист МОН України № 1/9-344 від 25.05.2018).

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1 В
українська мова навчання
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 6
Математична Математика 3
Іншомовна освіта Англійська мова 2+1
Мовно-літературна  (1 год) Я пізнаю світ 8
Математична (1 год)
Природнича (1 год)
Соціальна і здоров’язбережувальна (1 год)
Громадянська та історична (1 год)
Технологічна (1 год)
Фізкультурна (1 год)
Мистецька (1 год)
Фізкультурна Фізична культура 2
 

Мистецька

Музичне мистецтво 0,5
Образотворче мистецтво 0,5
Разом (без фізичної культури): 19+1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23

Директор                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток 4

Навчальний план для  2-Б класу, що працює за проектом  «Інтелект України» (складений відповідно до освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл I(1-2 класи)», яка відповідає Державному стандарту та може запроваджуватись у закладах загальної середньої освіти (лист МОН України № 1/9-344 від 25.05.2018).

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2  Б
українська мова навчання
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 6
Математична Математика 3
Іншомовна освіта Англійська мова 2 +1
Мовно-літературна (1 год) Я пізнаю світ 9
Математична (1,5  год)
Природнича (2,5 год)
Соціальна і здоров’язбережувальна (1 год)
Громадянська та історична (0,5 год)
Технологічна (0,5 год)
Фізкультурна  (1 год)
Мистецька (1 год)
Фізкультурна Фізична культура 2
Інформатична Інформатика 1
Мистецька Музичне мистецтво 0,5
Образотворче мистецтво 0,5
Разом (без фізичної культури): 21+1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 25

Директор                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток 5

Навчальний план для 3-4-х класів з українською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови (складений за таблицею  4 до наказу МОН від  20.04.2018 № 407)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3
а, в, г
4
а
4
г
Разом
українська мова навчання
Мови і літератури Українська мова 7 7 7 35
Англійська мова 3 4 4 17
Математика Математика 4+1 4 4 23
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 5
Природознавство Природознавство 2 2 2 10
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 2,5
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 2,5
Технології Трудове навчання 1 1 1 5
Інформатика 1 1 1 5
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 5
Разом (без фізкультури) 21+1 22 22 110
Фізична культура 2 2 2 10
Хореографія 1 1 1 5
Варіативна складова
Навчальний предмет Російська мова 1 1
Німецька мова 1 1 4
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23 23
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 26 26 26 130

 

Директор                                                   Світлана  КУДЛЯК


Додаток 6

Навчальний план для  3-4-х  класів з українською мовою навчання, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (складений за додатком 2 до наказу МОН України від 02.11.2016 р. № 1319 , зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.01.2017 р. № 67)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3

Б

4

Б, В

Разом
українська мова навчання
Мови і літератури Українська мова 7 7 21
Англійська мова 3 4 11
Математика Математика 4 4 12
Еврика 1 1 3
Природознавство

Суспільствознавство

Людина і світ 3 2,5 8
Навчаємось разом 2 1,5 5
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 0,5 1,5
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 1,5
Технології Трудове навчання 0,5 0,5 1,5
Інформатика 1 1 3
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5 0,5 1,5
Разом (без фізкультури) 23 23 69  
Фізична культура 2 2 6
Хореографія 1 1 3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23
Сумарна кількість навчальних  годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 26 26 78  

 

Директор                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток 7

Навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій СШ  № 24  в другій половині дня на 2019-2020 н.р. 

№ п/п Гурток, секція Паралелі класів
1 2 3 4 Разом годин
Гуманітарний напрям 6
1 Speakingclub

 

Англійська мова 1 1 1 1 4
2 Німецька мова 1 1 2
Науково-дослідницький напрям 4
3 Юні дослідники 2 2
4 Підприємницька діяльність 2 2
Художньо-естетичний напрям 12,5
5 Вокально-хоровий гурток «Жайворонок» 2 2
6 Хореографічний гурток 2 3 5
7 Гурток акторської майстерності  «Браво» 4,5 4,5
Спортивно-оздоровчий напрям 14,5
8 Футбольна секція 4,5 4,5
9 Секція тхеквондо 4 4
10 Секція шахів 3 3 6
Соціально-реабілітаційний напрям 2
11 Країна чарівного мистецтва 2 2
  Всього   38

 

Директор                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток 8

Перелік навчальних програм для  1-4 класів СШ № 24  

№ п/п Назва навчальної програми Наказ
1. Типова освітня програма під керівництвом Р.Б.Шияна (1-2 класи) Наказ МОН  від  21.03.2018 № 268
2. Українська мова Наказ МОН від  20.04.2018 № 407

Наказ МОН від 04.12.2014  № 1439 («Інтелект»)

3. Літературне читання
4. Математика
5. Інформатика
6. Природознавство
7. Я у світі
8. Основи здоров’я
9. Образотворче мистецтво
10. Трудове навчання
11. Фізична культура
12. Музичне мистецтво
13. Іноземні мови (англійська, німецька)
14. Російська мова
15. Еврика Наказ МОН від 04.12.2014  № 1439 («Інтелект»)
16. Людина і світ
17. Навчаємось разом
18. Хореографія
19. Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл I (1-2 класи)» Лист МОН України № 1/9-344 від 25.05.2018

 

Директор                                                               Світлана КУДЛЯК


Додаток 9

Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій  для 1-4 класів СШ № 24  

Гурток, секція

 

Класи Назва програми

гуртка, секції

Рекомендовано
ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМ
1. Гурток Speakingclub

(англійська, німецька,

польська)

1-4 «СПІЛКУЙМОСЯ!»

(Кияшко Т.В.,

Мурзіна О.А.)

Схвалено науково-методичною комісієюРНМЦ управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації (протокол № 6  від    30.05.2019) та ІППО(20. 06.2019 ідентифікаційний код  02136554)
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
2. Юні мовознавці 3  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»

(Лапшина І. М.)

Русский язык. Учебная программа для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения 1–4 классы https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
3. Підприємницька діяльність 3-4 «ЮНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ»

(Білоочко Г.О.)

Схвалено науково-методичною комісією РНМЦ управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації (протокол № 6  від    30.05.2019) та ІППО
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ
4. Вокально-хоровий гурток «Жайворонок» 3 Програма дівочого хорового співу Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4657 .

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К:УДЦПО, 2016, Випуск 1.

5. Гурток «Браво» 1-4 Навчальна програма акторської майстерності ( за ред.. Т.В. Биковського,

Г.А. Шкури)

Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4657 .

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К:УДЦПО, 2016, Випуск 1.

6. Хореографічний гурток 1-4 «ХОРЕОГРАФІЯ»

(Захарова О.Г.,

Козинко Л.Л.)

 Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 09.04.2014,  лист 1ІТЗО від 07.07.2014 № 14.1/12-Г-1128)
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ
7. Футбольна секція

«Шкіряний

м’яч »

4  «ФУТБОЛ»

(Столітенко Є.В.)

 

Лист МОН України від 05.04.2011 р. № 1/11-2789.

Столітенко Є.В. Навчальна програма для гуртків з футболу в 1-11-х класах для ЗНЗ. Освітній портал КВНЗ КОР «Академія  неперервної освіти».

8. Секція тхеквондо 1-4 «ТХЕКВОНДО» Програма обговорена та ухвалена Федерацією тхеквондо (ВТФ) України, науково-методичною радою Федерації тхеквондо (ВТФ) України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і ДНДІФКС, 2009р.
9. Секція «Шахи» 2-5 «ШАХИ»

(авт. Вінниченко О.В., Ільницький М.Й., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.).

Лист ІМЗО від 03.06.2016 р. № 2.1/12-Г-309. Навчальна програма гуртка  для загальноосвітніх навчальних закладів та закладів позашкільної освіти (авт. Вінниченко О.В., Ільницький М.Й., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.).
СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ НАПРЯМ
10. Країна чарівного мистецтва 1 «КРАЇНА ЧАРІВНОГО МИСТЕЦТВА»

Збірник навчальних програм з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму школи раннього розвитку «Малюк» (Укладачі: Одержеховська В. І., Гонор О. Л., Іванова І. М. , Левенець В. І. , Левенець Н. П. , Ніколаєнко Л. І., Смертяк К. М., Тиха Н. П., Тоскуєва Л. М., Чаус

Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки України (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020)

Директор                                                               Світлана КУДЛЯК


Додаток 10

Забезпечення підручниками учнів 1-4 класів на 2019-2020 навчальний рік

Автор  Назва Клас Рік Кількість
 1кл.
Большакова І.А. Буквар, ч.І 2018 93
Большакова  І.А Буквар, ч.ІІ 2018 83
Большакова І.А Я досліджую світ ч.І 2018 93
Большакова І.А Я досліджую світ ч.ІІ 2018 93
ГисьО.М. Математика 2018 93
Карпюк О.Д. Англійська мова 2018 93
Масол Л.М. Мистецтво 2018 93
Хрестоматія 1-2 2018 100
Сотнікова С.І. Німецька мова 2018 62
2 кл. 
Большакова І.А. Українська мова 2019 67
Большакова І.А Я досліджую світ ч.І 2019 67
Гись О.М. Математика 2019 67
ГербертПухта Англійська мова 2019 67
Масол Л.М. Мистецтво 2019 67
Хрестоматія 1-2 2018 67
3 кл.
Лапшина .І.Н. Русскийязык 2013 80
Масол Л.М. Мистецтво 2013 80
Тименко В.П. Труд 2013 10
Бібік Н.М. Я у світі 2013 80
Редниченко М.І. Образотворче мистецтво 2013 78
Лобова О.В. Музичне мистецтво 2013 78
Талгіна О.В. Я у світі 2013 74
Грущінська І.В. Природозавство 2013 78
Захарійчук М.Д. Українська мова 2013 76
Науменко В.О. Літературне читання 2013 78
.Несвіт А. Англійська мова 2013 79
Калиніна Л.В. Англ. мова (проф) 2012 80
Бех І.Д. Основи здоров’я 2013
Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики 2013 78
Хрестоматія 75
4 кл.
Захарійчук М.Д. Українська мова 2015 65
Науменко В.О. Літературне читання 2015 82
Богданович М.В. Математика 2015 72
Карп’юк О.Д. Англ.мова (спец) 2015 79
Грущинська І.В. Природознаво 2015 80
Бібік Н.М. Я у світі 2015 80
Веремейчик Трудове навчання 2015 40
Ломаківська Г.В. Інформатика 2015 40
Бех І.Д. Основи здоров’я 2015 40
Масол Л.М. Мистецтво 2015 40
Хрестоматія 2015 30
Тагліна О.В. Я у світі 2015 20

Директор                                                               Світлана КУДЛЯК