Освітня програма (10-11 кл.)

Posted by admin on 03.07.2019 in Архів новин |

СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради (протокол  від 06.06. 2019  № 13)

Зміст

1. Вступ
2. Призначення закладу освіти та засоби його реалізації
3. Опис моделі випускника базової середньої освіти
4. Цілі та задачі освітнього процесу
4.1 Очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей)
4.2 Очікувані результати навчання за освітніми галузями та логічна послідовність вивчення предметів
5. Навчальний план та його обґрунтування
5.1. Загальний обсяг навчального навантаження
5.2. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати

здобуття базової середньої освіти

6. Особливості організації освітнього процесу
6.1 Форми організації освітнього процесу
6.2 Режим роботи
6.3 Структура навчального року
7. Опис та інструменти системи  внутрішнього забезпечення якості освіти.
8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми
9. Додатки (1-7)

 

1. Вступ 

Освітня програма спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва (далі – СШ № 24  або заклад освіти) для 10-11-х класів розроблена на виконанняСт.33 Закону України «Про освіту», Ст.15 Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011  № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», відповідно до типової освітньої програми, затвердженої  наказом МОН України від 20.04.2018№ 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт), забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізується через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації освітнього процесу.

Освітня програма СШ№ 24 для 10-11-х  класів визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів (додатки 1-3);
 • навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій закладу освіти в режимі роботи школи повного дня наведено в додатку 4;
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти подані в рамках навчальних програм, які затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407, перелік яких наведено в додатку 5 (пропонований зміст навчальних програм розміщений на офіційному веб-сайті МОН України);
 • перелік використаних програм факультативів, гуртків та спортивних секцій наведено в додатку 6;
 • переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році (лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365) та забезпечення підручниками здобувачів освіти 10-11 класів  на 2019-2020 н.р.  в  додатку 7;
 • форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Освітня програма СШ №24 передбачає  досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Освітня програма СШ № 24, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті СШ № 24 (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

2. Призначення закладу освіти та засоби його реалізації

Спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша  з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва знаходиться у комунальній власності, є юридичною особою.

Своє призначення СШ № 24 вбачає у виконанні основної мети сучасної освіти, а саме: створенні умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Призначення закладу освіти  спрямоване на:

 1. Виконання:
 • Конституції України;
 • Законів України:«Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; «Про молодіжні та дитячі громадські організації»; «Про охорону дитинства»; «Про Національну програму інформатизації» тощо;
 • Національної Програми «Освіта України ХХІ століття»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Національної Програми «Діти України»;
 • Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • Конвенції ООН «Про права дитини»,
 • інших законодавчих, нормативно-правових документів.
 1. Реалізацію:
 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу.
 1. Створення:
 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти в закладі;
 • умов рівного доступу до освіти для всіх здобувачів освіти;
 • гуманних відносин в освітньому закладі;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих дітей;
 • належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;
 • матеріально-технічної бази.
 1. Забезпечення:

4.1. формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільного володіння українською мовою;
 • здатності спілкуватися іноземними мовами;
 • математичної компетентності;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційності;
 • екологічної компетентності;
 • інформаційно-комунікаційної компетентності;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянської та соціальної компетентностей, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурної компетентності;
 • підприємливості та фінансової грамотності;
 • інших компетентностей, передбачених стандартом освіти.

4.2. оганізації освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики, техніки і технології; наступність рівнів освіти і неперервність навчання; створення та впровадження інформаційних технологій навчання;

4.3. варіативності навчальних програм, індивідуалізації навчання й виховання; академічної мобільністі вчителів і здобувачів освіти;

4.4. підтримки професійного зростання педагогічних кадрів;

4.5. стабільного функціонування і розвитку закладу освіти.

Основними засобами реалізації призначення  СШ № 24 для здобувачів профільної середньої освіти (10-11 клас) є:

 • засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту освітньої програми,
 • профільне вивчення української мови та літератури (10-А,11-А класи),
 • профільне вивчення економіки (11-Б клас),
 • збільшення годин в навчальному плані на вивчення предметів,  факультативів, що забезпечують профільне спрямування навчання, сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд (українська мова, українська література, зарубіжна література, англійська мова, історія України, математика, економіка, географія, «Основи підприємницької діяльності» тощо),
 • шкільні гуртки та спортивні секції для здобувачів освіти 10-11-х класів: гуманітарного напряму – 1 гурток, науково – дослідницького – 1, художньо-естетичного – 1 , спортивно – оздоровчого –3 гуртки (усього – 21,5 години).

3. Опис моделі випускника закладу профільної середньої освіти

  

Модель Загальні риси

Якісні характеристики

 

Випускник 11 класу

Інтелектуально зрілий, самостійний у прийнятті рішень і виборі дій, теоретично усвідомлює свою мету, володіє своїми пізнавальними процесами, уміє рефлексувати , аргументувати і доводити свої судження, має критичне мислення, творчо активний, здатний до спілкування й пізнання загальних законів природи. Здатний усвідомити свою індивідуальну цілісність, неповторність, соціальнозрілий, професійно зорієнтований; критично ставиться до себе і своїх вчинків, відчуває потребу в пошуку сенсу життя, має соціальні та моральні переконання, громадянський світогляд, морально зрілий і готовий до самовизначення.

 

 

Випускник  уміє

4. Цілі та задачі освітнього процесу:

 • Забезпечити засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту  базової середньої освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.
 • Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.
 • Створити основу для адаптації здобувачів освіти до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.
 • Формувати позитивну мотивацію здобувачів освіти до навчальної діяльності.
 • Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я здобувачів освіти.

4.1. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі.

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. 

№  з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною мовою Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. 

4.2. Очікувані результати навчання за освітніми галузями та  логічна послідовність вивчення предметів

 Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів та очікувані результати навчання за освітніми галузями розкриваються у відповідних навчальних програмах, перелік яких наведено в додатку 4 (пропонований зміст навчальних програм розміщений на офіційному веб-сайті  МОН України). 

5. Навчальний план та його обґрунтування

На основі освітньої програми складається та затверджується навчальний план СШ № 24, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти.

Навчальний план для 10-11-х класів СШ № 24 розроблено відповідно до Державного стандарту. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо. Повноцінність профільної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання приймає заклад освіти, враховуючи освітні запити здобувачів освіти, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу закладу, регіональні особливості тощо.

Профілі 10-11-х класів на  2019-2020 н.р.:

Клас Напрям Профіль
10-А універсальний універсальний
10-Б,11-А філологічний українська філологія
11-Б суспільно-гуманітарний економічний

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани СШ № 24 містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів відповідно до Типової освітньої програми.

При цьому використані наступні варіанти Типових освітніх програм:

№ додатку

Класи Примітка

Варіант Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІІ ступеня, затверджених Міністерством освіти і науки України

№ 1 11-А З українською мовою навчання (універсальний профіль) Таблиця  2  Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІІ ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018 № 408).
№ 2

 

10-Б, 11-А

 

З українською мовою навчання (української філології профіль)  

Таблиці  2, 3  Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІІ ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018 № 408).

№ 3 11-Б З українською мовою навчання (економічний профіль)

Профіль передбачає вивчення предметів на одному з рівнів:

Стандарт –С,  Профільний –П :

Навчальні предмети 10-А 10-Б,

11-А

11-Б

1. Українська мова С П С
2. Українська література С П С
3. Зарубіжна література С С С
4. Англійська мова С С С
5. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) С С С
6. Історія України С С С
7. Всесвітня історія С С С
8. Громадянська освіта С С С
9. Біологія і екологія С С С
10. Географія С С С
11. Економіка П
12. Фізика С С С
13. Хімія С С С
14. Інформатика С С С
15. Технології С С С
16. Захист Вітчизни С С С
17. Фізична культура С С С

Навчальний план містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

– базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

– профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні;

– курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси,

– індивідуальні заняття.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

При складанні навчального плану враховано, що:

 • профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів з різних освітніх галузей;
 • кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети;
 • у разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, закладом освіти обрано використання їх для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів, для вивчення спеціальних і факультативних курсів.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням освітніх запитів здобувачів освіти та їхніх батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріально-технічного забезпечення закладу освіти.

Для задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб здобувачів освіти 10-11-х класів за рахунок додаткових годин, передбачених планом введено :

 • факультативний курс «Основи підприємницької діяльності»(11-Б клас), схвалений для використання МОН України (додаток 5),
 • індивідуальні заняття з української мови, історії України, математики.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Ст.15 Закону України “Про загальну середню освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп  загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002  № 229/6517 (зі змінами внесеними згідно з наказами МОН України від 09.10.2002 № 572,
від 17.08.2012  №  921, від 08.04.2016 №  401).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11. 2011 № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план зорієнтований на роботу закладу за 5-денним навчальним тижнем.

Освітній процес в закладі здійснюється за програмами та підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України (додаток 4).

5.1. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів профільної середньої освіти СШ № 24складає2660 годин/навчальний рік:

 • для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік,
 • для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додатки 1-3).

5.2. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати  здобуття профільної середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов. 

6. Особливості організації освітнього процесу

СШ № 24 працює за п’ятиденним тижнем. Мова навчання – українська.

Базовий предмет «Фізика і астрономія» вивчається окремими курсами відповідно до навчальних програм:

 • «Фізика» у 10-11 класах рівень стандарту 3 години на тиждень (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.),
 • «Астрономія» в 11 класі рівень стандарту 1 година на тиждень (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.).

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку вибірково-обов’язкових предметів здобувачі освіти вивчають два предмети одночасно протягом 10-го та 11-го класу:

 • у 10-х класах: інформатику (1,5 години) та мистецтво  (1,5 години),
 • у 11-х класах: інформатику (1,5 години) та технології (1,5 години).

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» СШ № 24 формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статевовікових особливостей здобувачів освіти, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, фітнес тощо. Змістове наповнення модулями предметів «Фізична культура» та «Технології» затверджено на засіданні методичного об’єднання  вчителів.

Предмети навчального плану, що не мають цілої кількості годин, викладаються протягом навчального року згідно з розкладом.

Зміст навчальних занять, облік відвідування та навчальні досягнення здобувачів освіти із навчальних предметів фіксуються записами у класних журналах та оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Зміст навчальних занять та облік відвідування здобувачів освіти з факультативів та індивідуальних занять з певного предмету фіксуються записами у класних журналах та не оцінюються. Організація роботи факультативів здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Особливості оцінювання та ведення класного журналу з математики.

Згідно з листом МОН України від 30.09.2016 № 1/9-514 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» при вивченні математики облік відвідування та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 10-11-х класів у класному журналі здійснюють на окремих  сторінках: «Математика. Алгебра і початки аналізу», «Математика. Геометрія».

У І семестрі на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться  1 год. на тиждень, на вивчення геометрії – 2 год. на тиждень.

У ІІ семестрі на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться 2 год. на тиждень, на вивчення геометрії – 1 год. на тиждень.

У кінці кожної теми з алгебри і початків аналізу та з геометрії вчитель проводить тематичне оцінювання. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з алгебри і початків аналізу і окремо з геометрії. Семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа. (Наприклад, учень/учениця має семестрові оцінки 8 з алгебри і початків аналізу і 9 з геометрії. Тоді середнє значення становитиме (8+9):2=8,5≈9. Отже, семестрова оцінка з математики – 9). Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку зведеного обліку.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 червня 2008 року № 496. Коригована семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне скоригованих семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа за наведеним прикладом. Виставляється коригована семестрова оцінка з математики на сторінку з алгебри і початків аналізу.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики виставляється на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика».

           Розподіл годин варіативної складової на 2019-2020 н.р. подано в таблиці:

Варіативна складова (предмет)

Класи /Навчальні години

10-А 10-Б 11-А

11-Б

Додатковий час на вивчення навчальних предметів
Українська мова 1 2 2
Українська література 2 2
Англійська мова 1 1 1
Зарубіжна література 1 1
Історія України 0,5
Математика 1 2
Географія 1
Економіка 3
Факультатив
Основи підприємницької діяльності 1
Індивідуальні заняття
Українська мова 1 1 1 1
Історія України 1 1 1
Математика 1 1 1 1
Англійська мова 0,5

 

Організація роботи факультативу здійснюється за навчальною програмою, що має відповідний гриф МОН України (додаток 6).

Позакласна робота та формування груп (гуртків, секцій, факультативів тощо) організовується відповідно до наказу по закладу на підставі заяв батьків.

Додаткова освіта здобувачів освіти  здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо).  Здобувач освіти може брати участь у кількох об’єднаннях, що визначені варіативною складовою навчального плану в межах санітарно-гігієнічних норм за наступними напрямками: науково – дослідницький, художньо – естетичний, спортивно – оздоровчий.

Всього для організації гуртків та секцій для здобувачів освіти 10-11-х  класів передбачено 21,5 години.

Додаткова освіта здобувачів освіти  здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф МОН  України (додаток 6).

Проведення  навчально-екскурсійної практики для здобувачів освіти 10-х класів передбачено протягом навчального року.

6.1. Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об’єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

6.2. Режим роботи

СШ № 24 функціонує в режиміповного дня з 8.30 до 19.10 за п’ятиденним робочим тижнем.

Режим роботи закладу освіти регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  відповідно до Ст.15 Закону України „ Про загальну середню освіту ”у 10-11-х класах – 45 хвилин:

І урок                               08.30 – 09.15

Перерва                           09.15 – 09.25

ІІ урок                              09.25 – 10.10

Перерва                          10.10 – 10.25

ІІІ урок                            10.25 – 11.10

Перерва                          11.10 – 11.30

ІV урок                            11.30 – 12.15

Перерва                          12.15 – 12.25

Vурок                              12.25 – 13.10

Перерва                          13.10 – 13.20

VІ урок                            13.20 – 14.05

Перерва                          14.05 – 14.15

VІІ урок                           14.15 – 15.00

Перерва                          15.00 – 15.10

VІІІ урок                         15.10 – 15.55

6.3. Структура навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації) від 13.06.2019 №  063-4227  « Про структуру 2019-2020 навчального року».

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 •  І семестр – з  02.09.2019р.  по 24.12. 2019 р. ,
 •  ІІ семестр – з 13.01.2020 р. по  29.05.2020 р.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни:

 • осінні з 28 жовтня  по  03 листопада  2019 р.,
 • зимові з 25 грудня 2018 р. по 12 січня 2020 р.,
 • весняні з 23 березня  по  29 березня  2020 р.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту»,  контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили  11 клас,  вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул, запроваджуватись карантин, припинятись чи продовжуватись навчальні заняття з поважних причин.

7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення  якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти СШ № 24 базується на таких принципах:

 • усвідомлення усіма педагогічними працівниками школи відповідальності за якість освіти, що надається;
 • розроблення стратегії та процедур забезпечення якості освітніх послуг та їх дотримання;
 • прийняття обґрунтованих рішень на основі аналізу повної і об’єктивної інформації;
 • максимальне урахування вимог до якості освіти усіх учасників освітнього процесу.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • забезпечення академічної доброчесності;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • моніторинг технологій навчання, оновлення методичної бази освітньої діяльності; через систему роботи педагогічної ради, методичної ради, методичних об’єднань вчителів (МО) та соціально-психологічної служби закладу;
 • контроль за виконанням освітньої програми танавчальних планів, станом викладання навчальних предметів, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення, за впровадженням дослідно-експериментальної роботи;
 • спостереження за якістю реалізації освітньої діяльності педагогічного та учнівських колективів відповідно до річного плану роботи закладу освіти шляхом здійснення різних видів контролю (попереджувальний, тематичний, персональний, класно-узагальнюючий, продуктивний, фронтальний, поточний, оглядовий, підсумковий тощо);
 • моніторинг ресурсного потенціалу закладу, якості роботи з обдарованими учнями, аналіз результативності участі здобувачів освіти закладу у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах з навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН України тощо;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • моніторинг управління ресурсами та процесами, створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників;
 • забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності закладу;
 • розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні.

Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні ступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково-педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі освіти, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю навчальних досягнень здобувачів освіти.

Моніторинг ресурсного потенціалу закладу освіти полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм.

За результатами моніторингу якості навчальних досягнень здобувачів освіти адміністрація СШ № 24 визначає реальний стан освітнього процесу за основними показниками та динамікою його змін, рівень досягнення здобувачами освіти необхідних компетентностей, недоліки та шляхи їх усунення; необхідні управлінські рішення щодо підвищення якості освітнього процесу.

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з метою оцінювання складових учнівської компетентності під час усіх видів занять та самостійної роботи учнів з вивчення навчальних предметів згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України від 21.08.2013 № 1222 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”. Поточні результати навчальних досягнень здобувачівосвіти фіксуються  в класних журналах.Підсумковий контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється у формі контрольних робіт, ДПА у формі  ЗНО.

8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми: 

 • перелік навчальних програм наведено в додатку 5 (пропонований зміст навчальних програм розміщений на офіційному веб-сайті МОН України);
 • перелік використаних програм факультативів, гуртків та спортивних секцій наведено в додатку 6;
 • переліки навчальної літератури, рекомендованої для використання у закладах освіти у 2019 -2020 навчальному році (лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365) та забезпечення підручниками здобувачів освіти 10-11 класів  на 2019-2020 н.р.  наведено в додатку 7.

Директор                                                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток  1

Навчальний план для 10-А класу з українською мовою навчання (профіль універсальний) (складений за таблицею  2  до наказу МОН України від 20.04.2018 № 408)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
10-А
Базові предмети  
Українська мова 2+1
Українська література 2
Зарубіжна література 1+1
Англійська мова 2+1
Історія України 1,5+0,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика Алгебра і початки аналізу 1,5+0,5
Геометрія 1,5+0,5
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика 3
Хімія 1,5
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові  предмети:  
Інформатика 1,5
Мистецтво 1,5
Разом (без фізкультури) 27 + 4,5
Фізична культура 3
Додаткові години на:  
 індивідуальні заняття з: математики 1
української мови 1
історії України 1
англійської мови 0,5
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Сумарна кількість навчальних  годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 38

Директор                                                                                     Світлана  КУДЛЯК


Додаток  2

Навчальний план для 10-Б, 11-А класу  з українською мовою навчання (профіль української філології ) (складений за таблицями  2,  3  до наказу МОН України від 20.04.2018 № 408)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень

 

10-Б 11-А Разом
Базові предмети      
Українська мова 2+2 2+2 8
Українська література 2+2 2+2 8
Зарубіжна література 1 1+1 3
Англійська мова 2+1 2+1 6
Історія України 1,5 1,5 3
Всесвітня історія 1 1 2
Громадянська освіта 2 2
Математика Алгебра  і початки аналізу 1,5 1,5 6
Геометрія 1,5 1,5
Біологія і екологія 2 2 4
Географія 1,5 1 2,5
Фізика 3 3 6
Астрономія 1 1
Хімія 1,5 2 3,5
Захист Вітчизни 1,5 1,5 3
Вибірково-обов’язкові  предмети:      
Інформатика 1,5 1,5 3
Технології 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5
Разом (без фізкультури) 27 + 5 26 + 6 64
Фізична культура 3 3 6
Додаткові години на
індивідуальні заняття з: української мови 1 1 2
історії  України 1 1 2
математики 1 1 2
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33  
Сумарна кількість навчальних  годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 38 38 76

Директор                                                                                     Світлана  КУДЛЯК


Додаток 3

Навчальний план для 11-Б класу  з українською мовою навчання (профіль економічний) (складений за таблицями  2,  3  до наказу МОН України  від 20.04.2018 № 408)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
11-Б
Базові предмети  
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Англійська мова 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Математика Алгебра і початки аналізу 1,5+1,5
Геометрія 1,5+0,5
Біологія і екологія 2
Географія 1+1
Економіка +3
Фізика 3
Астрономія 1
Хімія 2
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові  предмети:  
Інформатика 1,5
Технології 1,5
Разом (без фізкультури) 26 + 6
Фізична культура 3
Додаткові години на:  
факультатив

 

Основи підприємницької діяльності 1
 індивідуальні заняття з: математики 1
української мови 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Сумарна кількість навчальних  годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 38

Директор                                                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток  4

Навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій для 10-11-х класів СШ № 24  в другій половині дня 

 

Гурток, секція /

Клас

Кількість годин
Англійська мова Фолькло-ристика Вокально-хоровий Сокіл-Джура Волейбол Тхеквондо Усього
10 клас  

1

3  

6

 

4,5

 

5

 

21,5

11 клас

 

2

 

Директор                                                                                     Світлана  КУДЛЯК


Додаток  5

Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затверджені наказами МОН  України від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539) 

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова Рівень стандарту
2. Українська мова Профільний рівень
3. Біологія і екологія Рівень стандарту
4. Всесвітня історія Рівень стандарту
5. Географія Рівень стандарту
6.  Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
7.  Економіка Профільний рівень
8. Зарубіжна література Рівень стандарту
9. Захист Вітчизни Рівень стандарту
10. Інформатика Рівень стандарту
11. Історія України Рівень стандарту
12. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
13. Технології Рівень стандарту
14. Українська література Рівень стандарту
15. Українська література Профільний рівень
16. Фізика  (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) Рівень стандарту
17. Фізична культура Рівень стандарту
18. Хімія Рівень стандарту
19. Іноземні мови (англійська мова) Рівень стандарту
20. Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.) Рівень стандарту
21. Мистецтво Рівень стандарту

 

Директор                                                                                     Світлана  КУДЛЯК


Додаток  6

Програмне забезпечення роботи факультативів, гуртків та спортивних секцій для 10-11-го класу  

Гурток, секція Класи Назва програми

гуртка, секції

Рекомендовано
ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМ
1. Гурток

Speakingclub

(англійська,

мова)

10-11 « СПІЛКУЙМОСЯ !»

(Кияшко Т.В.,

Мурзіна О.А.)

Схвалено науково-методичною комісією РНМЦ  управління освіти Шевченківської районної у місті  Києві державної адміністрації  (протокол  № 6  від  30.05.2019) та ІППО (20. 06.2019 ідентифікаційний код  02136554)
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
2. Фольклористика 11 «ФОЛЬКЛОРИСТИКА»

(Віннічук А. П.)

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ
3. Вокально-хоровий гурток «Жайворонок» 10 Програма дівочого хорового співу Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4657 .

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К:УДЦПО, 2016, Випуск 1.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ
4. Сокіл-Джура 10-11

 

 

 

 

 

«СОКІЛ-ДЖУРА» (Бондарчук Д. О., Бондарчук О. С.,        Коломоєць Г. А.)

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року № 1; лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-310)
5. Волейбольна секція 10-11 «ВОЛЕЙБОЛ» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664.

Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-434.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (автори Круцевич Т.Ю. та інші).Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (рівень стандарту)» (автори Круцевич Т.Ю. та інші)

6. Секція тхеквондо 10-11 «ТХЕКВОНДО» Програма обговорена та ухвалена Федерацією тхеквондо (ВТФ) України, науково-методичною радою Федерації тхеквондо (ВТФ) України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і ДНДІФКС, 2009р.
7. Факультатив з економіки 11-Б Основи підприємницької діяльності Програма «Основи підприємницької діяльності».  Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (Частина 1, Частина 2) Уклад. В. В. Радченко,  Ю. В. Бицюра.)

Рекомендовано МОН України наказ від 20.08.2018№ 1/9-503

Директор                                                                                     Світлана  КУДЛЯК


Додаток   7

Забезпечення підручниками здобувачів освіти 10-11-х класів  СШ №24 на 2019-2020 навчальний рік

Автор Назва Клас Рік
10 КЛАС
Авраменко О.М. Українська мова. С 10 2018
Авраменко О.М. Українська література, С 10 2018
Ворон А.А. Українська мова, П 2018
Похоренко Українська література, П 10 2018
Мерзляк А.Г. Математика 10 2018
Мерзляк А.Г. Алгебра 10 2018
Мерзляк А.Г. Геометрія 10 2018
Бар’яхтар В.Г. Фізика 10 2018
Гісем О.В., МартинюкО.О. Історія України 10 2018
ГісемО.В., МартинюкО.О. Всесвітня історія 10 2018
Гісем О.В., МартинюкО.О. Громадянська освіта 10 2018
Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література, П. 10 2018
Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література, С. 10 2018
Карп’юк О.Д. Англійська мова 10 2018
Попель П.П. Хімія 10 2018
Остапченко Л.І. Біологія і екологія 10 2018
Масляк П.О. Географія, С 10 2018
Масляк П.О. Географія, П 10 2018
Герасимів І.М. Захист Вітчизни 10 2018
Гудима А.А. Захист Вітчизни 10 2018
11 КЛАС
Авраменко О.М.. Українська мова. С 11 2019
 Ворон  А.А. Українська мова, П 11  2019
Авраменко О.М. Українська література, С 11 2019
Слоньовська О.В. Українська література, П 11 2019
Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література, С. 11 2019
Гісем О.В., МартинюкО.О. Історія України 11 2019
ГісемО.В., МартинюкО.О. Всесвітня історія 11 2019
Гісем О.В., МартинюкО.О. Громадянська освіта 11 2019
Крупська  Л.П. Економіка , П 11 2019
Нерсісян М.А. Англійська мова 11 2019
Мерзляк А.Г. Математика 11 2019
Андерсон О.А. Біологія і екологія 11 2019
Кобернік С.Г. Географія, С. 11 2019
Масляк П.О. Географія, П. 11 2019
Бар’яхтар В.Г. Фізика 11 2019
Попель П.П. Хімія 11 2019
Пришляк М.П. Астрономія 11 2019

 

Директор                                                                                     Світлана  КУДЛЯК