ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (5-9 клас) на 2018-2019 навчальний рік

Posted by admin on 27.08.2018 in Архів новин |

Схвалено на спільному засіданні педагогічної ради та ради закладу (протокол  № 10/15 від 08.06. 2018 р.)

Пояснювальна записка

Заклад загальної середньої освіти № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – ЗЗСО № 24) у 2018-2019 н.р. планує відкрити 30 класів з контингентом – 767 учнів.

Паралелі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-11
Кількість класів 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 30
Кількість учнів 90 104 100 78 72 65 71 69 58 30 30 767

Мова навчання – українська.    Режим роботи  – п’ятиденний.

ЗЗСО № 24 працює в режимі школи повного дня.

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 5-9 класів розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», відповідно до типової освітньої програми, затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 5-9 класів визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів (Додатки 1-2);
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм (пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів ЗЗСО № 24 складає 5848 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1054 годин /навчальний рік, для 6-х класів – 1156 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1190 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1224 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1224 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах (Додатки 1-2).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану ЗЗСО № 24 визначається з урахуванням спеціалізації освітнього закладу, освітніх запитів  здобувачів освіти та їхніх батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріально-технічного забезпечення освітнього закладу.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);
 • індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани ЗЗСО № 24 містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів відповідно до Типової освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» ЗЗСО № 24 формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, фітнес тощо.

Модулі Класи
5 6 7 8 9
Баскетбол + + + + +
Волейбол + + + + +
Футбол + + + + +
Гімнастика + + + + +
Легка атлетика + + + + +
Настільний теніс + +
Гандбол + + +
Туризм + +

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

з/п

Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем


2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти


3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації


4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу


5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів


6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії


7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)


8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту


9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва


10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя


Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.


Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.


Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.


Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.


Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати (продовжувати) здобуття базової середньої освіти

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Діти, які на 1 вересня поточного навчального року опанували освітню програму 5-8 класу цього ж навчального року можуть бути зараховані до 6 -9 класів відповідно згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України № 367 від 16 квітня 2018 року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • забезпечення академічної доброчесності;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

       Освітня програма ЗЗСО№24 передбачає  досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Освітня програма ЗЗСО № 24, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми складається та затверджується навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

При цьому використані наступні варіанти Типових освітніх програм:

№ додатку Класи Примітка Варіант Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІ ступеня, затверджених МОН України
№ 1

 

 

5-А,Б,В

 

 

З українською мовою навчання з поглибленим вивченням іноземних мов Таблиця  3  Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІ ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018 № 405).
№ 2

 

 

 

6-А,Б,В

7-А,Б,В

8-А,Б,В

9-А,Б

З українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов Таблиця 10  Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІ ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018 № 405).
№ 3

 

 

№ 4

 

 

№ 5

5-9 Єдиний режим роботи в другій половині дня в режимі школи повного дня.

Організація роботи гуртків  та спортивних секцій в режимі повного дня.

Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій.

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2001р. № 1/9-245 „ Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп подовженого дня ”,

наказ ГУОН від 02.04.2010р. № 78 «Про впровадження експерименту Школа повного дня у навчальних закладах м. Києва»,

наказ  ГУОН №239 від 05.09.2008р. „Про затвердження Положення про школу повного дня ”

№ 6 5-9 Варіативна складова (факультативи, курси за вибором) Програмне забезпечення, рекомендоване  МОН України

Особливості організації освітнього процесу 

Освітній процес в ЗЗСО № 24 здійснюється відповідно до спеціалізації за програмами та підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Враховуючи освітні запити батьків, спеціалізацію закладу та міжнародну співпрацю з польськими освітніми закладами з метою широкої загальноосвітньої філологічної підготовки учнів у 5-х класах введено, а в  6-9-х класах продовжено вивчення другої іноземної мови – польської.

Для свідомого і обгрунтованого професійного самовизначення та правової культури учнів  за рахунок годин варіативної складової запроваджено факультативні курси в  7-х класах – «Фінансова культура», у 8-х класах- «Моя майбутня професія: правила вибору».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)»,  в  6-му  класі – інтегрований курс  „ Всесвітня історія. Історія України ” .

Згідно з побажаннями батьків курс «Етика» буде вивчатись у 5-6-х класах за рахунок варіативної складової.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується навчальними  предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво” окремими  курсами.

Враховуючи спеціалізацію закладу, побажання батьків та наступність вивчення предметів із варіативної складової виділяються додаткові години на:

Варіативна складова (предмет) Класи /Навчальні години
5 6 7 8 9
Час на вивчення навчальних предметів
Українська мова 0,5 0,5
Англійська мова 0,5 0,5 1 0,5
Зарубіжна література 0,5 0,5 0,5
Курси за вибором, факультативи
Російська мова 1 1 1 1
Етика 1 1
Мій Київ 0,5
Міфологія 0,5
Фінансова культура 1
Моя майбутня професія 0,5

 

Всі предмети з нецілою кількістю годин вивчаються протягом навчального року згідно з розкладом.

Зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних журналах. Зміст навчальних занять, облік відвідування та навчальні досягнення учнів із курсів за вибором здійснюються у класних журналах та оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (в 1-4-х класах – вербально), а  з факультативів та індивідуальних консультацій – у журналах факультативних, додаткових занять та консультацій та не оцінюються.

Режим роботи

У 2018-2019 навчальному році  ЗЗСО № 24 функціонує в режимі Школи повного дня з 8.30 до 19.10 з п’ятиденним робочим тижнем.

Режим роботи школи регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  відповідно до Закону України „ Про загальну середню освіту ”:  у 5-9 класах – 45 хвилин.

Для 5-9-х класів

І урок                               08.30 – 09.15

Перерва                          09.15 – 09.25

ІІ урок                              09.25 – 10.10

Перерва                          10.10 – 10.25

ІІІ урок                            10.25 – 11.10

Перерва                          11.10 – 11.30

ІV урок                            11.30 – 12.15

Перерва                          12.15 – 12.25

Vурок                              12.25 – 13.10

Перерва                          13.10 – 13.20

VІ урок                            13.20 – 14.05

Перерва                          14.05 – 14.15

VІІ урок                           14.15 – 15.00

Перерва                          15.00 – 15.10

VІІІ урок                          15.10 – 15.55

Проведення  навчальних екскурсій та навчальної практики передбачено протягом навчального року.

Організація роботи закладу освіти  в режимі повного дня

Враховуючи індивідуальні освітні потреби здобувачів освіти , побажання їх батьків про розширення освітніх послуг через введення додаткових різнопрофільних гуртків, з метою забезпечення освітніх потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу, організації цікавого дозвілля, проведення позакласної, позаурочної роботи, з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності вирішено продовжити  роботу ЗЗСО № 24 у 2018-2019 н.р. у режимі повного дня.

Зарахування дітей до класів-груп і відрахування з них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Позакласна робота та формування груп (гуртків, секцій, факультативів тощо) в режимі роботи школи повного дня організовується відповідно до наказу по закладу на підставі заяв батьків. За результатами анкетування  (березень 2018р.) 63 % здобувачів освіти та їх батьків виявили бажання скористатись у 2018-2019 н.р. видами послуг, що надаються ЗЗСО № 24  в позаурочний час, а саме:

 • ГПД (1-6 класи) – 45 % учнів;
 • відвідування гуртків та секцій (1-11 кл.) – 68 % учнів;
 • відвідування факультативів, індивідуальних консультацій – 43 % учнів.

Режим роботи школи повного дня регламентується єдиним розкладом  навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01 та затверджується наказом по закладу.

Додаткова освіта учнів здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо).  Учень може брати участь у кількох об’єднаннях, що визначені варіативною складовою навчального плану в межах санітарно-гігієнічних норм за наступними напрямками: науково – дослідницький, художньо – естетичний, спортивно – оздоровчий.

Всього для організації гуртків та секцій в режимі повного дня  для учнів 5-9 класів передбачено 45,5 годин.

Додаткова освіта учнів здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Кількість часу для додаткового опрацювання визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не перевищує показників, наведених у таблиці:

Клас Кількість часу на день для додаткового опрацювання навчальних предметів в режимі школи повного дня
5 2,5 години
6 2,5 години
7 3 години
8 3 години
9 3 години

Структура навчального року 

Структура навчального року визначена відповідно до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації) від 17.07.2018  №  063-7622  « Про структуру 2018-2019 навчального року».

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 • І семестр – з  03.09.2018р.  по 21.12. 2018 р.,
 • ІІ семестр – з 08.01.2019 р. по  31.05.2019 р.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни:

 • осінні з 29 жовтня  по  04 листопада  2018 р.,
 • зимові з 22 грудня 2018 р. по 07 січня  2019 р.,
 • весняні з 25 березня  по   31 березня  2019 р.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації учнів 9 класів. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул, запроваджуватись карантин, припинятись чи продовжуватись навчальні заняття з поважних причин.

Директор ЗЗСО № 24                                                                  С. Кудляк


Додаток  1

Навчальний план для  5-х  класів з українською мовою навчання  і поглибленим вивченням англійської мови (складений за таблицею  3  до наказу МОН  від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5

а

5

б

Разом
українська мова навчання
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 7
Українська література 2 2 4
Англійська мова 5 5 10
Німецька мова 2 2
Польська мова 2 2
Зарубіжна література 2 2 4
Суспільство-знавство Історія України 1 1 2
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 0,5 1
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 1
Математика Математика 4 4 8
Природознавство Природознавство 2 2 4
Технології Трудове навчання 2 2 4
Інформатика 1 1 2
Основи здоров’я 1 1 2
Разом (без фізкультури) 26,5 26,5 53
Фізична культура 3 3 6
Варіативна частина
Курси за вибором Етика 1 1 2
Мій Київ 0,5 0,5 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28
Всього 31 31 62

 

Директор ЗЗСО № 24                                                                          С.Кудляк


Додаток  2

Навчальний план для  6-9-х класів з українською мовою навчання  і вивченням двох іноземних мов (складений за таблицею  10  до наказу МОН від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
6

а,б,в

7

а,б,в

8

а,б,в

9

а, б

Разом
українська мова навчання
Мови і літератури Українська мова 3,5 2,5 2+0,5 2+0,5 30,5
Українська література 2 2 2 2 22
Англійська мова 2+0,5 2+0,5 2+1 2+0,5 29
Польська мова 2 2 2 2 22
Зарубіжна література 2+0,5 2+0,5 2+0,5 2 26,5
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1,5 1,5 13,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 11
Основи правознавства 1 2
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 0,5 0,5 8,5
Образотворче мистецтво 1 1 0,5 0,5 8,5
Математика Математика 4 12
Алгебра 2 2 2 16
Геометрія 2 2 2 16
Природо-знавство Біологія 2 2 2 2 22
Географія 2 2 2 1,5 21
Фізика 2 2 3 18
Хімія 1,5 2 2 14,5
Технології Трудове навчання 2 1 1 1 14
Інформатика 1 1 2 2 16
Основи здоров’я 1 1 1 1 11
Разом (без фізкультури) 27,5+1 29+1 29,5+2 31+1 334
Фізична культура 3 3 3 3 33
Варіативна частина
Курси за вибором Російська мова 1 1 1 1 11
Етика 1 3
Факуль-

тативи

Міфологія 0,5 1,5
Моя майбутня професія 0,5 1,5
Фінансова культура 1 3
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 32 33 33
Всього 34 35 36 36 387

Директор ЗЗСО № 24                                                                          С.Кудляк


Додаток  3

Навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій для 5-9 класів ЗЗСО № 24  в другій половині дня 

№п/п Гурток, секція Паралелі класів
5

а,б, в

6

а,б,в

7

а,б,в

8

а,б,в

9

а,б

Разом годин
Науково-дослідницький напрям  
1  «Культура мови і спілкування» Speaking club  (англійська) 0,5 1 1 1 1 4,5
2  «Культура мови і спілкування» Speaking club  (польська) 0,5 0,5 0,5 0,5 2
3  «Граматика ефективного спілкування»  гурток 2 2 4
4 «Дебати» гурток 2 2 4
5 Математичний гурток 0,5 0,5 1
6 «Пізнаємо рідний край» Історичний гурток 2 2
Художньо-естетичний напрям  
7 «Жайворонок» Вокально-хоровий гурток 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5
8 «Імпульс» Гурток  сучасного танцю 2 2 4
9 Хореографічний гурток 1,5 1,5 1 4
10 «Веселий олівець»  Гурток образотворчого мистецтва 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Спортивно-оздоровчий напрям  
11 Секція ритмічної гімнастики 1 1 1 1,5 1,5 6
12 Волейбольна секція 1,5 1 2,5
13 Секція шахів 1 1 1 3
  Всього 9,5 10 11 11 7,5 49

 

Директор ЗЗСО № 24                                                                          С.Кудляк


Додаток  4

Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій для 5-9 класів ЗЗСО № 24  

Гурток, секція

 

Класи Назва програми

гуртка, секції

Рекомендовано
1. Соціально-реабілітаційний гурток 5-6 Граматика ефективного спілкування  Лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10902. Навчальна програма «ГРАМАТИКА  ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ»  (автор Митченко В.І.).


2. Гуманітарний гурток 7-8 Дебати

 

Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол №2 від 29.06.2017 (лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017     № 21.1/12-Г-400). Навчальна програма «ДЕБАТИ» (автор Масютіна М. Е.)


3. Гурток

Speaking club  (англійська ,

польська)

5-9 Культура мови та спілкування Лист  МОН  України № 1/11-3840 від 12.07.2005р.

Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. – Суми, ТОВ  АНТЕЙ, 2005.


4. Історичний гурток 7 Пізнаємо рідний край Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково – методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 29.12.2015).

Навчальна програма «Пізнаємо рідний край» /  Пронтенко О. С., керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва, 2015.


5. Вокально-хоровий гурток «Жайворонок» 6 Програма дівочого хорового співу Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4657 .

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К:УДЦПО, 2016, Випуск 1.

 


6. Гурток сучасного танцю  «Імпульс» 5 Програма гуртка сучасної хореографії
7. Театральний гурток «Браво» 5 Навчальна програма театрального мистецтва
8. Хореографічний гурток 8-9 Хореографічний гурток ХОРЕОГРАФІЯ (автори Захарова О.Г., Козинко Л.Л.) Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № 2 від 09.04.2014, лист 1ІТЗО від 07.07.2014 № 14.1/12-Г-1128)


9. Гурток

«Веселий олівець»

5-9 Програма образотворчого мистецтва Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4658 .

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К..:УДЦПО, 2016, Випуск 2.


10. Секція гімнастики 5-9

 

 

 

 

 

Варіативний модуль  «Гімнастика»

 

Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664.

Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-434.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (автори Круцевич Т.Ю. та інші)

Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (рівень стандарту)» (автори Круцевич Т.Ю. та інші)


11. Волейбольна секція 8-9 Варіативний модуль  «Волейбол»
12. Секція «Шахи» 5 Навчальна програма «Шахи»

 

 

 

 

 

Лист ІМЗО від 03.06.2016 р. № 2.1/12-Г-309.

Навчальна програма гуртка (факультативу, курсу за вибором) «Шахи» для загальноосвітніх навчальних закладів та закладів позашкільної освіти (авт. Вінниченко О.В., Ільницький М.Й., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.).


Директор ЗЗСО № 24                                                                          С.Кудляк


Додаток  5

Варіативна складова ( курси за вибором, факультативи) для 5-9 класів ЗЗСО № 24

№ п/п Клас Предмет Назва курсу за вибором, факультативу К-ть годин Навчальна програма
1. 6 Всесвітня історія Міфологія

 

17 Програма «Міфологія» , авт.. Нікітіна І.П. Збірник навчальних програм курсів за вибором для суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання.

Рекомендовано МОН ( лист від 04.09.2015 № 1/9-422)


2. 8

 

 

Психологія Моя майбутня професія: правила вибору 17

 

 

Програма «Моя майбутня професія: правила вибору» // В. Г. Панок, О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук. – «Рукопис», 2013.

Рекомендовано МОН ( лист від 06.06. 2013  № 1/9-413).


3. 7 Економіка Фінансова культура 35  «Фінансова культура» для учнів  7 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-330).


4. 6-9 Російська мова Російська мова 35 Сайт МОН України https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

«Російська мова  5–9 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)


5. 5-6 Етика Етика 35 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Етика».

Рекомендовано листом МОНУ від 01.06.2012 року №1/9-426


6. 5 Історія Мій Київ 17 Програма «Мій Київ» схвалена МОН України (протокол № 4 від 30.06.2011р..). Авт. Комаров Ю.С., Комарова П.Г., Атаманенко С.І.,Алексеєнко І.В.  Рекомендовано МОН ( лист від 04.09.2015 № 1/9-422).


Директор ЗЗСО № 24                                                                          С.Кудляк