Освітня програма (5-9 кл.)

Posted by admin on 03.07.2019 in Архів новин |

СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради (протокол  від 06.06. 2019  № 13)

Зміст
1. Вступ
2. Призначення закладу освіти та засоби його реалізації
3. Опис моделі випускника базової середньої освіти
4. Цілі та задачі освітнього процесу
4.1 Очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей)
4.2 Очікувані результати навчання за освітніми галузями та логічна послідовність вивчення предметів
5. Навчальний план та його обгрунтування
5.1. Загальний обсяг навчального навантаження
5.2. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти
6. Особливості організації освітнього процесу
6.1 Форми організації освітнього процесу
6.2 Режим роботи
6.3 Структура навчального року
7. Опис та інструменти системи  внутрішнього забезпечення якості освіти.
8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми
9. Додатки (1-8)

1. Вступ

Освітня програма спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва (далі – СШ № 24  або заклад освіти) для 5-9 класів розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,відповідно до типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма СШ№ 24 для 5-9 класів визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів (додатки 1-3);
 • навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій закладу освіти в режимі роботи школи повного дня наведено в додатку 4;
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти подані в рамках навчальних програм перелік яких наведено в додатку 5 (пропонований зміст навчальних програм розміщений на офіційному веб-сайті МОН України);
 • перелік використаних програм факультативів, гуртків та спортивних секцій наведено в додатках 6-7;
 • переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році (лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365) та забезпечення підручниками здобувачів освіти 5-9 класів на 2019-2020 н.р.  в додатку 8;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Освітня програма СШ №24передбачає  досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Освітня програма СШ № 24, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті СШ № 24 (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

 2. Призначення закладу освіти та засоби його реалізації

Спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша  з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва знаходиться у комунальній власності, є юридичною особою.

Своє призначення СШ № 24 вбачає у   виконанні основної мети сучасної освіти, а саме: створенні умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Призначення закладу освіти  спрямоване на:

 1. Виконання:
 • Конституції України;
 • Законів України:«Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; «Про молодіжні та дитячі громадські організації»; «Про охорону дитинства»; «Про Національну програму інформатизації» тощо;
 • Національної Програми «Освіта України ХХІ століття»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Національної Програми «Діти України»;
 • Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • Конвенції ООН «Про права дитини»,
 • інших законодавчих, нормативно-правових документів.
 1. Реалізацію:
 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу.
 1. Створення:
 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти в закладі;
 • умов рівного доступу до освіти для всіх здобувачів освіти;
 • гуманних відносин в освітньому закладі;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих дітей;
 • належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;
 • матеріально-технічної бази.
 1. Забезпечення:
 • формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:
 • вільного володіння українською мовою;
 • здатності спілкуватися іноземними мовами;
 • математичної компетентності;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційності;
 • екологічної компетентності;
 • інформаційно-комунікаційної компетентності;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянської та соціальної компетентностей, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурної компетентності;
 • підприємливості та фінансової грамотності;
 • інших компетентностей, передбачених стандартом освіти.
 • організації освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики, техніки і технології; наступність рівнів освіти і неперервність навчання; створення та впровадження інформаційних технологій навчання;
 • варіативності навчальних програм, індивідуалізації навчання й виховання; академічної мобільністі вчителів і здобувачів освіти;
 • підтримки професійного зростання педагогічних кадрів,
 • стабільного функціонування і розвитку закладу освіти.

Основними засобами реалізації призначення  СШ № 24 для здобувачів базової середньої освіти  (5-9 клас)є:

 • засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту освітньої програми,
 • поглиблене вивчення англійської мови (5-6 класи),
 • вивчення другої іноземної мови (польська мова, німецька мова),
 • уведення в навчальний план предметів, курсів за вибором, факультативів, що поглиблюють спеціалізацію закладу, сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд (російська мова, етика, «Казка як епічний жанр», «Міфологія», «Психологія спілкування» тощо),
 • широкий спектр шкільних гуртків та спортивних секцій для здобувачів 5-9-х класів: гуманітарного напряму – 6 гуртків, художньо-естетичного -2 , науково-дослідницького – 3, спортивно – оздоровчого – 3, соціально-реабілітаційного-2 гуртки.

3. Опис моделі випускника закладу базової середньої освіти

Випускник уміє:

Модель Загальні риси Якісні характеристики
Випускник 9 класу Спостережливий, креативний, творчий, володіє почуттям психологічної захищеності, має аналітичні здібності, абстрактне мислення, регульовану пам’ять; здатний розмірковувати, має інтелектуальну пізнавальну активність. Особистісне самовизначення, потреба в громадському визнанні, прагнення до самоствердження,   соціальна дорослість, відповідальність за свої вчинки, мотивація до суспільно- корисної діяльності, високі пізнавальні інтереси, потреба в самопізнанні, адекватна самооцінка.

4. Цілі та задачі освітнього процесу

Забезпечити засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму  змісту  базової середньої освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.

Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.

Створити основу для адаптації здобувачів освіти до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.

Формувати позитивну мотивацію здобувачів освіти до навчальної діяльності.

Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я здобувачів освіти.

4.1. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в здобувачів освіти здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду.

Здобувачі освіти набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

4.2. Очікувані результати навчання за освітніми галузями та логічна послідовність вивчення предметів

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів та очікувані результати навчання за освітніми галузями розкриваються у відповідних навчальних програмах, перелік яких наведено в додатку 5 (пропонований зміст навчальних програм розміщений на офіційному веб-сайті  МОН України).

5. Навчальний план та його обґрунтування

На основі освітньої програми складається та затверджується навчальний план СШ № 24, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани     СШ № 24 містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів відповідно до Типової освітньої програми.

При цьому використані наступні варіанти Типових освітніх програм:

№ додатку

Класи Примітка

Варіант Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІ ступеня, затверджених Міністерством освіти і науки України

№ 1 5-А, Б.

6-А, Б

 

 

З українською мовою навчання з поглибленим вивченням англійської мови Таблиця  3  Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІ ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018 №405).
№ 2 5-В З українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» Додаток  3  Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня , які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (наказ   МОН  України від 02.11.2016№1319).
№ 3

 

7-А, Б, В

8-А, Б

9-А, Б

З українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов Таблиця 10  Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІ ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018 №405).

Варіативна складова навчального плану СШ № 24 визначається з урахуванням спеціалізації закладу, освітніх запитів  здобувачів освіти та їхніх батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріально-технічного забезпечення закладу освіти.

 

Варіативна складова використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування ;
 • індивідуальні заняття та консультації.

 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань СШ № 24. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп  загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002  № 229/6517 (зі змінами внесеними згідно з наказами МОН України від 09.10.2002 № 572,
від 17.08.2012  №  921, від 08.04.2016 №  401).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

5.1. Загальний обсяг навчального навантаження.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів  СШ № 24 складає 6020 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 1085 годин/навчальний рік,

для 6-х класів – 1190 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1225 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1260 годин/навчальний рік,

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах (додатки 1-3).

5.2. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

6. Особливості організації освітнього процесу

СШ № 24 працює в режимі повного дня. Мова навчання – українська. Режим роботи  – п’ятиденний.

Освітній процес в СШ № 24 здійснюється відповідно до спеціалізації за програмами та підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України (додаток 8).

З метою широкої загальноосвітньої філологічної підготовки, враховуючи спеціалізацію закладу,неперервність освіти, освітні запити здобувачів освіти та їх батьків, у 5-х класах введено, а в  6-9-х класах продовжено вивчення другої іноземної мови – польської (німецької). В 7-9-х класах за рахунок варіативної складової продовжено вивчення російської мови (вивчається з 1 класу).

За рахунок годин варіативної складової у 8-х класах запроваджено факультативний курс «Психологія спілкування». Необхідність  упровадження  програми  «Психологія  спілкування» продиктована запитами здобувачів освіти та їх батьків, вона спрямована на вирішення найгостріших у підлітковому віці проблем: самопізнання, самоствердження та побудови конструктивного спілкування.

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)»,  в  6-му  класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» .

Згідно з побажаннями батьків курс «Етика» запроваджено у 5-6-х класах за рахунок варіативної складової.

Для духовного збагачення, розвитку читацької компетенції школярів, формування навичок виразного читання, поглиблення цілісних знань здобувачів освіти про особливості народної та літературної казки, у 5-х класах введено факультативний курс «Казка як епічний жанр».

Для поглиблення гуманітаризації навчання, ознайомленням із культурними надбаннями людства для  здобувачів освіти 6-х класів вводиться, а для 7-х класів продовжується факультатив «Міфологія», який передбачає тісний зв’язок з літературою, історією, географією, біологією, образотворчим мистецтвом.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується навчальними  предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво” окремими  курсами.

Всі предмети з нецілою кількістю годин вивчаються протягом навчального року згідно з розкладом.

Розподіл годин варіативної складової на 2019-2020 н.р. подано в таблиці.

Варіативна складова (предмет)

Класи /Навчальні години
5 6 7 8

9

Додатковий час на вивчення навчальних предметів
Українська мова 0,5
Англійська мова 0,5 0,5 0,5
Зарубіжна література 0,5 0,5
Математика 2 (5-В)
Російська мова 1 1 1
Курси за вибором
Етика 1(5-А, Б) 1
Факультативи
Казка як епічний жанр 0,5 (5-А, Б)
Міфологія 0,5 0,5
Психологія спілкування 0,5
Індивідуальні заняття
Українська література 0,5 0,5
Історія України 0,5

 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» СШ № 24 формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статевовікових особливостей здобувачів освіти, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, фітнес тощо.

Модулі Класи
5 6 7 8 9
Баскетбол + + + + +
Волейбол + + + + +
Футбол + + + + +
Гімнастика + + + + +
Легка атлетика + + + + +
Настільний теніс + +
Гандбол + + +
Туризм + +

 

Зміст навчальних занять, облік відвідування та навчальні досягнення здобувачів освіти із навчальних предметів та курсів за вибором фіксуються записами у класних журналах та оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Зміст навчальних занять та облік відвідування здобувачів освіти з факультативів та індивідуальних занять з певного предмету фіксуються записами у класних журналах та не оцінюються. Організація роботи факультативів та курсів за вибором здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Перелік використаних програм факультативів та курсів за вибором наведено в додатку 7.

Позакласна робота та формування груп (ГПД, гуртків, секцій, факультативів тощо) в режимі роботи закладу повного дня організовується відповідно до наказу по закладу освіти на підставі заяв батьків.

Зарахування дітей до класів-груп (ГПД) і відрахування з них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Додаткова освіта здобувачів освіти здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо).  Здобувач освіти може брати участь у кількох об’єднаннях, що визначені варіативною складовою навчального плану в межах санітарно-гігієнічних норм за наступними напрямками: науково – дослідницький, художньо – естетичний, спортивно – оздоровчий.

Всього для організації гуртків та секцій в режимі повного дня  для здобувачів освіти  5-9 класів передбачено 54,5 годин.

Додаткова освіта здобувачів освіти  здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік використаних програм гуртків та спортивних секцій наведено в додатку 6.

Проведення  навчальних екскурсій та навчальної практики для здобувачів освіти  5-8-х класів передбачено протягом навчального року.

6.1. Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності здобувачів освіти в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності здобувачі освіти можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій здобувачам освіти надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт).

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення здобувачів освіти з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Здобувачі освіти одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях здобувачі освіти самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі здобувачі освіти виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати дітям практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором здобувачам освіти по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Здобувачі освіти можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

6.2. Режим роботи 

СШ № 24 функціонує в режимі повного дня з 8.30 до 19.10 з п’ятиденним робочим тижнем.

Режим роботи закладу освіти регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Кількість часу для додаткового опрацювання визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не перевищує показників, наведених у таблиці:

Клас Кількість часу на день для додаткового опрацювання навчальних предметів в режимі школи повного дня
5 2,5 години
6 2,5 години
7 3 години
8 3 години
9 3 години

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  відповідно до Закону України „ Про загальну середню освіту ”:  у 5-9 класах – 45 хвилин.

Для 5-9-х класів

І урок                              08.30 – 09.15

Перерва                         09.15 – 09.25

ІІ урок                            09.25 – 10.10

Перерва                         10.10 – 10.25

ІІІ урок                           10.25 – 11.10

Перерва                         11.10 – 11.30

ІV урок                           11.30 – 12.15

Перерва                         12.15 – 12.25

Vурок                             12.25 – 13.10

Перерва                         13.10 – 13.20

VІ урок                           13.20 – 14.05

Перерва                         14.05 – 14.15

VІІ урок                          14.15 – 15.00

Перерва                         15.00 – 15.10

VІІІ урок                         15.10 – 15.55

6.3. Структура навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації) від 13.06.2019 №  063-4227  « Про структуру 2019-2020 навчального року».

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 •  І семестр – з  02.09.2019р.  по  24.12. 2019 р. ,
 •  ІІ семестр – з  13.01.2020 р. по  29.05.2020 р.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни:

 • осінні з 28 жовтня  по  03 листопада  2019 р.,
 • зимові з 25 грудня 2018 р. по 12 січня 2020 р.,
 • весняні з 23 березня  по  29 березня  2020 р.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили 9 клас,  вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул, запроваджуватись карантин, припинятись чи продовжуватись навчальні заняття з поважних причин.

7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти СШ № 24 базується на таких принципах:

 • усвідомлення усіма педагогічними працівниками школи відповідальності за якість освіти, що надається;
 • розроблення стратегії та процедур забезпечення якості освітніх послуг та їх дотримання;
 • прийняття обґрунтованих рішень на основі аналізу повної і об’єктивної інформації;
 • максимальне урахування вимог до якості освіти усіх учасників освітнього процесу.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • забезпечення академічної доброчесності;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • моніторинг технологій навчання, оновлення методичної бази освітньої діяльності; через систему роботи педагогічної ради, методичної ради, методичних об’єднань вчителів (МО) та соціально-психологічної служби закладу;
 • контроль за виконанням освітньої програми та навчальних планів, станом викладання навчальних предметів, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення, за впровадженням дослідно-експериментальної роботи;
 • спостереження за якістю реалізації освітньої діяльності педагогічного та учнівських колективів відповідно до річного плану роботи закладу освіти шляхом здійснення різних видів контролю (попереджувальний, тематичний, персональний, класно-узагальнюючий, продуктивний, фронтальний, поточний, оглядовий, підсумковий тощо);
 • моніторинг ресурсного потенціалу закладу, якості роботи з обдарованими учнями, аналіз результативності участі здобувачів освіти закладу у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах з навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН України тощо;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • моніторинг управління ресурсами та процесами, створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників;
 • забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності закладу,
 • розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні.

Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні ступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково-педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі освіти, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю навчальних досягнень здобувачів освіти.

Моніторинг ресурсного потенціалу закладу освіти полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм.

За результатами моніторингу якості навчальних досягнень здобувачів освіти адміністрація СШ № 24 визначає реальний стан освітнього процесу за основними показниками та динамікою його змін, рівень досягнення здобувачами освіти необхідних компетентностей, недоліки та шляхи їх усунення; необхідні управлінські рішення щодо підвищення якості освітнього процесу.

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з метою оцінювання складових учнівської компетентності під час усіх видів занять та самостійної роботи учнів з вивчення навчальних предметів згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України від 21.08.2013 № 1222 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються  в класних журналах.Підсумковий контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється у формі контрольних робіт, ДПА.

8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми: 

 • перелік навчальних програм наведено в додатку 5 (пропонований зміст навчальних програм розміщений на офіційному веб-сайті МОНУкраїни);
 • перелік використаних програм факультативів, гуртків та спортивних секцій наведено в додатках 6-7;
 • переліки навчальної літератури, рекомендованої для використання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році (лист МОН від 10.06.2019    № 1/9-365) та забезпечення підручниками здобувачів освіти 5-9 класів  на 2019-2020 н.р.  наведено в додатку 8.

Директор                                                                                     Світлана  КУДЛЯК


Додаток  1

Навчальний план для  5 – 6 – х  класів з українською мовою навчання  і поглибленим вивченням англійської мови (5 клас – 5- й рік навчання, 6 клас-2-й рік навчання) (складений за таблицею  3  до наказу МОН  від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
5 а 5 б 6 а 6 б Разом

українська мова навчання

Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 14
Українська література 2 2 2 2 8
Англійська мова 5 5 5 5 20
Німецька мова 2 2
Польська мова 2 2 2 6
Зарубіжна література 2 2 2 2 8
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1 4
Всесвітня історія 1 1 2
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5 2

 

Математика Математика 4 4 4 4 16
Природознавство Природознавство 2 2 4
Біологія 2 2 4
Географія 2 2 4
Технології Трудове навчання 2 2 2 2 8
Інформатика 1 1 1 1 4
Здоров’я  і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 4
Фізична культура 3 3 3 3 12

 

Разом (без фізкультури) 26,5 26,5 29,5 29,5 112
Варіативна складова
Курс за вибором Етика 1 1 1 1 4
Факультатив Казка як епічний жанр 0,5 0,5 1
Міфологія 0,5 0,5 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 31 31
Сумарна кількість навчальних  годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 31 31 34 34 130

 

Директор                                                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток  2

Навчальний план для  5-В класу з українською мовою навчання, який продовжує працювати за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (складений за додатком 3 до наказу МОН України від 02.11.2016  № 1319, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 24.05.2019 р. № 722)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень

5  в

українська мова навчання
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Зарубіжна література 2
Англійська мова 5
Суспільствознавство Історія України

(Вступ  до історії)

1
Навчаємося разом 2
Математика Математика 4+ 2
Природознавство Природознавство.

Моя планета Земля

2
Природознавство.

Твої фізичні відкриття

1
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5
Образотворче мистецтво 0,5
Технології Трудове навчання. Технічна творчість 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура 3
Разом (без фізкультури) 26+2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 28
Сумарна кількість навчальних  годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 31

 

Директор                                                                                 Світлана  КУДЛЯК


Додаток  3

Навчальний план для  7-9-х класів з українською мовою навчання  і вивченням двох іноземних мов (складений за таблицею  10  до наказу МОН від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
7

а, б, в

8

а, б

9

а, б, в

Разом
українська мова навчання
Мови і літератури Українська мова 2,5 2 2+0,5 19
Українська література 2 2 2 16
Англійська мова 2+0,5 2+0,5 2+0,5 20
Польська мова 2 2 2 16
Зарубіжна література 2+0,5 2+0,5 2 18,5
Суспільство-знавство Історія України 1 1,5 1,5 10,5
Всесвітня історія 1 1 1 8
Основи правознавства 1 3
Мистецтво Музичне мистецтво 1 0,5 0,5 5,5
Образотворче мистецтво 1 0,5 0,5 5,5
Математика Алгебра 2 2 2 16
Геометрія 2 2 2 16
Природознавство Біологія 2 2 2 16
Географія 2 2 1,5 14,5
Фізика 2 2 3 19
Хімія 1,5 2 2 14,5
Технології Трудове навчання 1 1 1 8
Інформатика 1 2 2 13
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 8
Разом (без фізкультури) 29+1 29,5+1 31+1 247
Фізична культура 3 3 3 24
Варіативна складова
Навчальний предмет Російська мова 1 1 1 8
Факультатив Психологія спілкування 0,5 1
Міфологія 0,5 1,5
Індивідуальні заняття з: української літератури 0,5 0,5 2,5
історії України 0,5 1
Гранично допустиме  навчальне навантаження 32 33 33
Сумарна кількість навчальних  годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 35 36 36 285

Директор                                                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток 4

Навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій для 5-9 класів СШ № 24  в другій половині дня

№п/п Гурток, секція

Паралелі класів

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

Разом годин
Гуманітарний напрям   15
1 Англійська моваSpeakingclub 1 1 1 3
2 Польська мова

Speakingclub

1 1 2
3 Дебати 4 4
4 Пізнаємо рідний край 2 2
5 Вступ до теорії держави 2 2
6 Історичні постаті української держави 2 2
Науково-дослідницький напрям 9
7 Робототехніка 2 2 4
8 Розвиток математичних здібностей 2 2
9 Підприємницька діяльність 3 3
Художньо-естетичний напрям   8,5
10 Вокально-хоровий гурток «Жайворонок» 4 4
11 Гурток образотворчого мистецтва «Веселий олівець» 4,5 4,5
Спортивно-оздоровчий напрям   18,5
12 Оздоровча гімнастика 3 3
13 Секція тхеквондо 5 5
14 Сокіл-Джура 6 6
15 Волейбольна секція 4,5 4,5
Соціально-реабілітаційний напрям   4
16 Точка зору 2 2
17 Ерудит 2 2
  Всього   54,5

 

Директор                                                                                   Світлана  КУДЛЯК


Додаток  5

Перелік навчальних програм для  5-9 класів СШ № 24 (затверджений наказом МОН  України від 07.06.2017 № 804) 

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова
2. Українська література
3. Зарубіжна література
4. Історія України
5. Всесвітня історія
6. Біологія
7. Географія
8. Інформатика
9. Математика
10. Мистецтво
11. Основи здоров’я
12. Природознавство
13. Основи  правознавства
14. Трудове навчання
15. Фізика
16. Фізична культура
17. Хімія
18. Польська мова як друга іноземна у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у закладах загальної середньої освіти
19. Іноземні мови (англійська, німецька)

Директор                                                                    Світлана  КУДЛЯК


Додаток  6

Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій для 5-9 класів СШ № 24  

Гурток, секція

 

Класи Назва програми

гуртка, секції

Рекомендовано
ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМ
1. Вступ до теорії держави 9 «ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ»

( Ридзель І.В.)

Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 29.12.2015)
2. Пізнаємо рідний край 7 «ПІЗНАЄМО РІДНИЙ КРАЙ»

(Пронтенко О.С.)

 

Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково – методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3       від  29.12. 2015).
3. Історичні постаті української держави 8 «ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

( Яцюк В.В.).

Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № 3  від 29.12.2015)
4. Дебати

 

7-9 «ДЕБАТИ»

( Масютіна М.Е.)

Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол №2 від 29.06.2017  (лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017

№  21.1/12-Г-400).

5. Гурток

Speakingclub

(англійська,

німецька,

польська)

5-9 « СПІЛКУЙМОСЯ !»

(Кияшко Т.В.,

Мурзіна О.А.)

Схвалено науково-методичною комісієюРНМЦ управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації (протокол  № 6  від    30.05.2019) та  ІППО (20. 06.2019 ідентифікаційний код  02136554)
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
6. Математичний гурток 6 «РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ»

(Л. А. Марисюк,

Н. Є. Винокур)

ЗБІРНИК «НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ (ВИПУСК 3)»  (Загальна редакція   Шкури Г. А., Ніколайко Н. Ю.).Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3  від  22.12.2017)
7. Робототехніка 6-9 «РОБОТОТЕХНІКА»

(Василюк А.Д., Клименко П.О., Ніфантьєв К.С.)

Схвалено для використання в загальноосвітніх  навчальних закладах (протокол засідання  комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України  № 1 від 20.03.2018 (лист Інституту модернізації змісту освіти від 10.04.2018 №  21.1/12-Г-199).
8. Підприємницька діяльність 7-9 «ЮНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ»

(Білоочко Г.О.)

Схвалено науково-методичною комісією РНМЦ управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації (протокол № 6  від    30.05.2019) та ІППО
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ
9. Вокально-хоровий гурток «Жайворонок» 7 Програма дівочого хорового співу Лист МОН України від 08.04.2016р. № 1/11-4657 .

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К:УДЦПО, 2016, Випуск 1.

10. Гурток

«Веселий олівець»

5-9 Програма образотворчого мистецтва Лист МОН України від 08.04.2016р. № 1/11-4658 .

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К..:УДЦПО, 2016, Випуск 2.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ
11. Сокіл-Джура 9

 

 

 

 

 

«СОКІЛ-ДЖУРА»              ( Бондарчук Д. О., Бондарчук О. С.,        Коломоєць Г. А.) Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року № 1; лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-310)
12. Оздоровча гімнастика 5-6 ОЗДОРОВЧА ГІМНАСТИКА  (Маринич В.Л.) Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-67)
13. Волейбольна секція 9 «ВОЛЕЙБОЛ» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664.

Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-434.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (автори Круцевич Т.Ю. та інші).Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (рівень стандарту)» (автори Круцевич Т.Ю. та інші)

14. Секція тхеквондо 8-9 «ТХЕКВОНДО» Програма обговорена та ухвалена Федерацією тхеквондо (ВТФ) України, науково-методичною радою Федерації тхеквондо (ВТФ) України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і ДНДІФКС, 2009р.
СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ НАПРЯМ
15. Точка зору 7 «ТОЧКА ЗОРУ»

(Литовченко О.В.)

 Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-68)
16. Ерудит 8-9 «ЕРУДИТ»

( Яременко Н. В.)

Схвалено для використання в позашкільнихнавчальних закладах (протокол засіданняНауково-методичноїкомісії з позашкільноїосвітивід 25.05.2018 року № 1, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-312).

 

Директор                                                                             Світлана КУДЛЯК


Додаток 7

Варіативна складова для 5-9 класів СШ № 24:

Курс за вибором

№ п/п Клас Предмет Назва курсу за вибором К-ть годин Навчальна програма
1. 5-6 Етика Етика 35 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів  «Етика».

Рекомендовано листом МОН України від 01.06.2012 року №1/9-426

 

Факультативи

 

№ п/п Клас Предмет Назва факультативу К-ть годин Навчальна програма
1 5 Українська література Казка як епічний жанр 17 Програма факультативного  курсу  для учнів 5  класу загальноосвітніх навчальних закладів//  Є.Д.Квітень, А.В.Ткач

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ від 20.03.2015 №14.1/12-121-Г)

2 6-7 Всесвітня історія Міфологія

 

17 Програма «Міфологія» //

І.П. Нікітіна . Збірник навчальних програм курсів за вибором для суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання.

Рекомендовано МОН ( лист від 04.09.2015 № 1/9-422)

3 8 Психологія Психологія спілкування 17 Програма  «Психологія спілкування» // Н.Ю.Сасюк. – «Рукопис», 2013.

Рекомендовано МОН ( лист від 06.06. 2013 № 1/9-413).

 

Директор                                                                                  Світлана КУДЛЯК


Додаток 8

Забезпечення підручниками здобувачів освіти 5-9 класів  СШ №24 на 2019-2020 навчальний рік

Автор Назва Клас Рік
5 КЛАС
Глазова О.П. Рідна мова 5 2018
Авраменко О.М. Українська література 5 2018
Карп’юк Англійська мова 5 2018
Гісем Вступ до ІсторіїУкраїни 5 2018
Комаров Ю.С. МійКиїв 5 2010
Комаров Ю.С. МійКиїв 5 2013
Мерзляк А.Г. Математика 5 2018
Бойченко Т. Основи здоров`я 5 2018
Данилевська О.М. Етика 5 2013
Волощук Є.В. Світовалітература 5 2013
Біленька-Свістович Л.В. Польська. мова 5 2018
Ярошенко О.Т. Природознавство 5 2018
Давідюк Л.В. Російська мова 5 2018
Коршунова О.В. Інформатика 5 2018
Сотнікова С.І. Німецькамова 5 2018
6 КЛАС
Авраменко О.М. Українська література 6 2014
Глазова О.П. Ріднамова 6 2014
Кондратова Л.Г. Музичнемистецтво 6 2014
Гісем О.В., Гісем О.О. Всесвітняісторія, ІсторіяУкраїни 6 2019
Мерзляк А.Г. Математика 6 2014
Бойко В.М. Географія 6 2014
Бойченко Т.Є. Основи здоров`я 6 2014
Войцева О.А. Польська. мова 6 2014
Рудяков О.М. Російська мова 6 2014
Каліниченко О.В. Образотворчемистецтво 6 2014
Масол Л.М. Мистецтво 6 2014
Волощук Є.В. Світовалітература 6 2014
А.Несвіт Англійськамова 6 2014
Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 2019
Біленька-Свістович Л.В Польськамова 6 2014
Данилевська О.М. Етика 6 2006
Соболь В І. Біологія 6 2006
Ходзицька І.Ю. Труд для дівчат 6
Ходзицька І.Ю. Труд для хлопців 6
7 КЛАС
Авраменко О.М. Українська література 7 2015
Глазова О.П. Українська мова 7 2015
Баландіна Н.Ф. Російська мова 7 2015
Пометун О.І. Всесвітняісторія 7 2015
Гупан Н.М. ІсторіяУкраїни 7 2015
Кравчук В.Р. Алгебра 7 2015
Єршова А.П. Геометрія 7 2015
Бар’яхтар В.Г. Фізика 7 2015
Попель П.П. Хімія 7 2015
Тагліна О.В. Основи здоров`я 7 2015
Волощук Є.В. Зарубіжна література 7 2015
Карп’юк О.Д. Англійська мова 7 2015
Масляк П.О. Географія 7 2015
Ривкінд Й.Я. Інформатика 7 2015
Соболь В І. Біологія 7 2015
Біленька-Свістович Л.В Польськамова 7 2015
Ходзицька І.Ю. Трудовенавчання(д) 7 2015
Ходзицька І.Ю. Трудовенавчання(хл.) 7 2015
Рубля Образотворче мистецтво 7 2015
8 КЛАС
Єршова А.П. Геометрія 8 2016
Гісем О.В., Мартинюк О.В. ІсторіяУкраїни 8 2016
Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 2016
Гісем О.В., Мартинюк О.В. Всесвітняісторія 8 2016
Баландіна Н.Ф. Російська мова 8 2016
Волощук С.В. Зарубіжна література 8 2016
Матяш Н .Ю. Біологія 8 2016
Бар’яхтар В.Г. Фізика 8 2016
Бойко В.М. Географія 8 2016
Карп’юк О.Д. Англійська мова 8 2016
Попель П.П. Хімія 8 2016
Глазова О.П. Українська мова 8 2016
Біленька-Свістович Л.В Польськамова 8 2016
Авраменко О.М, Українська література 8 2016
Кравчук В.Р. Алгебра 8 2016
Поліщук  Н.М. Основиздоров’я 8 2016
Ходзицька І.Ю. Труд для дівчат 8 2016
Мосол Л.М. Мистецтво 8 2016
9 КЛАС
Авраменко О.М. Українськалітература 9 2017
Масол М.А. Мистецтво 9 2017
Глазова О.П. Українськамова 9 2017
Ривкінд Й.Я. Інформатика 9 2017
Баландіна Н.Ф. Російськамова 9 2017
Гісем О.В., МартинюкО.О. Всесвітняісторія 9 2017
ГісемО.В., МартинюкО.О. ІсторіяУкраїни 9 2017
Наровлянський О.Д. Основиправознавства 9 2017
Волощук С.В. Зарубіжналітература. 9 2017
Біленька-Свитович Л.В. Польськамова 9 2017
Бар’яхтар В.Г. Фізика 9 2017
Карп’юк О.Д. Англійськамова 9 2017
Бойко В.М. Географія 9 2017
Мерзляк А.Г. Алгебра 9 2017
Мерзляк А.Г. Геометрія 9 2017
Соболь В І. Біологія 9 2017
Попель П.П. Хімія 9 2017
Поліщук  Н.М. Основиздоров’я 9 2017
Ходзицька І.Ю. Трудовенавчання (дів.) 9 2017
Терещук А.І. Трудовенавчання (хл.) 9 2017

Директор                                                                                  Світлана КУДЛЯК