Посадова інструкція класного керівника

Posted by admin on 01.01.2012 in Архів новин |

 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1.   Ця    посадова    Інструкція    розроблена    на   основі    тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складання інструкції враховані також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України, за­твердженої наказом Міносвіти України .

1.2.  Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директо­ром школи.

1.3.  Класний керівник повинен мати повну або базову вищу чи середню спеціальну педа­гогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4.  Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику ди­ректора школи з виховної роботи.

1.5.  У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і за­конодавством України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і  Правилами внутрішнього трудового роз­порядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інстру­кцією, колективним договором .

Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини.

 

ІІ. ФУНКЦІЇ:

Основними напрямками діяльності класного керівника є:

2.1.  Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і мо­рального формування особистості учнів.

2.2. Формування колективу класу.

 

ІІІ. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

Класний керівник виконує наступні посадові обов’язки:

3.1.  Працює з учнями закріпленого за ним класу та кабінету № ______.

3.2.  Здійснює вивчення особистості кожного учня в класі, його нахилів, інтересів.

3.3.  Створює сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.

3.4.  Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням ви­рішувати проблеми, які виникають в спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.

3.5.  Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вно­сить необхідні корективи в систему його виховання.

3.6.  Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує  причини низької успішності,  забезпечує їх усунення.

3.7.  Сприяє одержанню додаткової освіти учнями через систему гурт­ків, клубів, секцій, які організуються в школі, закладах позашкі­льної освіти за місцем проживання.

3.8.  Організовує життя колективу класу у відповідності з віковими осо­бливостями та інтересами учнів і вимогами суспільства.

3.9.  Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну про­паганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортив­ні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі.

3.10. Слідкує за виконанням учнями правил поведінки у школі.

3.11.  Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, один раз на 2 тижні особисто виставляє всі оцінки учня.

3.12. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх за­мінюють).

3.13.  Планує виховну роботу в класі. Застосовує інноваційні технології в системі виховної роботи, у тому числі: проектні, інтерактивні, інформаційно-комунікаційні тощо;

3.14.  Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.

3.15.  Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.16.  Вносить пропозиції з питань покращення і оздоровлення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, дирекції школи про всі недоліки в забезпеченні освітнього про­цесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоро­в’я.

З.17. Проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в  журналі реєстрації інструктажів.

З.18. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вули­чного руху, поведінки в побуті, на воді і тощо.

3 19. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.20.   Систематично   підвищує  свою   професійну   кваліфікацію;   бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної ро­боти, конкурсах „Кращий класний колектив”, „Класний керівник року”.

3.21.  Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громад­ських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

 

IV. ПРАВА:

Класний керівник має право на:

4.1.  Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату­том школи.

4.2.  Захист професійної честі і гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцін­ку його роботи, надання  відповідних пояснень.

4.4.  Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, в то­му числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної ети­ки.

4.5.  Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6.  Вільний вибір і використання методик навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручників.

4.7.  Регулярне підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9.  Надавання учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення уч­нів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановле­них Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.  Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за дотримання прав і свобод учнів  відповідності з законодавством України.

5.2.  За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Ста­туту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпо­ряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадо­вих обов’язків, визначених цією Інструкцією, класний керівник несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодав­ством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’я­заних і з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України “Про освіту”.

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу збитків, у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків,  класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.

 

VI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Класний керівник:

6.1. Класний керівник забезпечує підготовку та участь учнів, закріпленого за ним класом, в загально шкільних заходах, передбачених річним планом роботи школи.

6.2.  Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних ке­рівників.

6.3.   Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи узгоджується заступником директора школи, затверджується директором.

6.4.  Отримує від директора школи і його заступників інформацію нор­мативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5.  Працює в тісному контакті з вчителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.