Правила користування книгою

Posted by admin on 30.08.2015 in Архів новин |
  1. Носи книги в папці або обгорни в папір – не бруднитиметься обкладинка.
  2. Не читай книгу під час їжі – можеш забруднити її.
  3. Не клади в книгу олівець, ручку та інші предмети – від цього рветься палітурка.
  4. Не перетинай книгу, коли читаєш, не загинай аркушів. Якщо закiнчили читати i боїтеся загубити мiсце, де ви зупинилися, то скористайтеся закладкою!
  5. Не рви сторінок, не малюй і не пиши нічого в книзі, не роби в ній ніяких поміток.
  6. Перегортай сторінки книги за правий верхній куток.
  7. Не читай лежачи.
  8. Вiдведiть вдома окреме мiсце i не тримайте дуже довго, бо книгу чекають!

 ПРАВИЛА ГІГІЄНИ ЧИТАННЯ

1. Не потрібно читати в лежачому положенні.
2. Не можна читати, коли темно.
3. Промені світла повинні падати на книгу зліва або зверху.
4. Книгу тримати не ближче 30 см від очей.
5. Кожну годину потрібно давати очам відпочинок на 10 хвилин.

ЯК ВИБРАТИ КНИГУ ДЛЯ ЧИТАННЯ

1. На книжковій виставці ти завжди знайдеш цікаві книги.

2. В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.
3. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.
4. За систематичним каталогом можна довідатись, які книги, що цікавлять тебе, є в бібліотеці. Всі картотеки, як і книги на полицях, розставлені за галузями знань, в певній системі. Тому він так і називається.
5. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації – короткі розповіді про хороші книги і поради, про що і що читати.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ

1. Для ознайомлення в загальних рисах:
зi змiстом книги необхiдно:
а) прочитати титульну сторiнку ( прiзвище автора, заголовок, рiк видання);
б) прочитати анотацiю (коротку iнформацiю про цю книгу, вмiщену на зворотному боцi титульної сторiнки);
в) уважно ознайомитися зi змiстом, вмiщеним або вкiнцi книги, або пiсля титульної сторiнки;
г) прочитати передмову або вступ.

2. Під час читання звернути увагу на:

а) назви окремих роздiлiв, частин, параграфiв та iн.;
б) вдумливо ставитися до слiв i словосполучень ,видiлених рiзними шрифтами (розрядкою, курсивом, жирним та ін.);
в) з’ясувати значення незрозумiлих слiв за допомогою словникiв та енциклопедiй;
г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) i вiдразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).

З. Для засвоєння змісту прочитаного
а) подiлити прочитаний матерiал на частини, видiлити в них найголовнiше;
б) скласти план, тематичнi виписки, тези або конспект.

ЯК ЧИТАТИ КНИГУ

1. Взявши у руки книжку, прочитай:
•заголовок;
• прiзвище автора;
• де i коли видана книжка, для якого вiку;
• анотацію, змiст, передмову (якщо вони є – Вони розкажуть тобі багато цікавого про автора і книгу);

2. Розглянь iлюстрацiї. Хто художник?

3. Читаючи книги, газети, журнали, ти можеш зустріти незнайомі слова. Їх пояснення знайди в словниках, довідниках, енциклопедіях.
4. Подумай:
• про що i про кого може йти мова у книжцi?
• чи хотiлося б тобi прочитати її ще раз?
5. Ти прочитав книжку. Пiсля цього:

-познач слова, зміст яких тобi невiдомий;

-яка основна думка книжки ?(про що хотiв сказати автор);
-чого вчить цей твiр?;
– назви дiйових осiб;
– чи охоче читав ти книжку,
– чи хотiлося б тобi прочитати iншi твори цього автора або книжку на подiбну тему?
6. Вчись читати правильно:
– Читай повільно, не поспішаючи – краще запам’ятаєш прочитане.
– Дочитуй книгу до кінця, не пропускай сторінок.

– Стеж за словами в рядку, не переставляй їх; намагайся зрозуміти, про що читаєш; при читаннi будь уважним до кожного слова; намагайся при читаннi не шепотiти і не ворушити губами.

7. Вчись читати виразно!
Пам’ятай: не можна прочитати виразно, якщо не розумiєш змiсту; спробуй уявити собі те, про що читаєш; чи визначив своє(та автора) ставлення до подiй, персонажiв. Намагайся при читаннi передати його iнтонацiю, видiляй голосом важливе;

визнач основне завдання читання (що автор хоче передати); читай, чiтко вимовляючи слова, дотримуйся пауз в кiнцi речення, мiж абзацами i частинами тексту. 

ЯК ЧИТАТИ КНИЖКУ

1. Пам’ятай:читання — одне з найважливiших завдань у самоосвітi, ставитися до нього треба серйозно.
2. Внутрiшньо налаштовуйся на читання. Не поспiшай, не ковтай змiст книжки, читай уважно, вдумливо, намагайся запам’ятати прочитане.
3. Змiст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фiксування тексту.
4. Вчись читати швидко, не повторюючи про себе, охоплюй поглядом цілi фрази, речення.
5. Для свiдомого сприйняття прочитай передмову, перегортаючи сторiнки, обмiркуй заголовки.
б. Коли щось незрозумiло, не поспішай гукати на допомогу iнших. Спочатку спробуй самостiйно розiбратися. Користуйся словниками, довiдниками.
7. Роби помiтки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).
8. Найцiкавiше запам’ятай. Порiвнюй прочитане з уже вiдомими фактами, знайди йому мiсце в системi знань.
9. Прочитавши книжку, обмiняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцiнку. Згадай основних героїв, події.
10. Порiвняй власну думку про книжку з вiдгуками та рецензiями на неї: один розум добре, а колективний — краще.
11. Зроби вiдповіднi записи про книжку в читацькому щоденнику.
Завдання, які повиннi бути розгпянуті пiд час читання:
Перше завдання при читаннi — це зрозумiти і засвоїти прочитаний матерiал.
Друге завдання — продумати прочитавне.
Третє завдання — зробити з прочитаного потрiбнi для пам’ятi виписки.
І, нарештi, четверте завдання- це усвiдомити, чого нового навчила книжка.

ВИМОГИ ДО УЧНIВ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДРУЧНИКIВ

1. Усi одержанi вами пiдручники слiд утримувати в охайному станi.
Пiдручники обгорнути папером або обкладинкою.
З. Не загинайте аркушi, користуйтеся закладкою.
4. Не слiд класти в книгу предмети.
5. Перш нiж узяти до рук пiдручник, вимийте руки. Пiдготувавши урок, поставте книгу на полицю або покладiть у портфель.
б. На сторiнках пiдручникiв робити помiтки ручкою або олiвцемзабороняється.
7. Поводься з пiдручником так, щоб не було соромно передати його твої молодшим товаришам.