ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (НУШ – 1А кл., 1В кл.) на 2018-2019 навчальний рік

Posted by admin on 27.08.2018 in Архів новин |

Схвалено на спільному засіданні педагогічної ради та ради закладу (протокол  № 10/15 від 08.06. 2018 р.)

Пояснювальна записка

Заклад загальної середньої освіти № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – ЗЗСО № 24) у 2018-2019 н.р. планує відкрити 2 перших класи з контингентом – 60 учнів (1-А, 1-В класи).

Мова навчання – українська.    Режим роботи  – п’ятиденний.

ЗЗСО № 24 працює в режимі школи повного дня.

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 1 класів розроблена на основі Типової освітньої програми початкової освіти  (під керівництвом Р. Б. Шияна) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 1 класів визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
 • перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
 • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

До освітньої програми ЗЗСО № 24 для 1 класів додано типові навчальні плани, що пропонує підхід до організації освітнього процесу (див. Додаток 1).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна, у тому числі:

 • Рідномовна освіта (МАО)
 • Іншомовна освіта (ІНО)
 • Математична (МАО)
 • Природнича (ПРО)
 • Технологічна (ТЕО)
 • Інформатична (ІФО) 

Очікувані  результати  навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/ вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки Типова освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/ тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 1 класів, сформована на основі типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його керівник. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору здобувачів освіти, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 1 класів та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти.

Навчальний план складено відповідно до програми  розробленої під  керівництвом  Р.Б. Шияна затвердженої наказом Міністерством освіти і науки України від 16.08.2017 № 1181

Освітні галузі

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1А, В кл.

Разом

 

Мовно-літературна

 

Українська мова

5

10

Англійська мова

2

4

Німецька мова

1

2

Математична Математика

3

6

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

2

Образотворче мистецтво

1

2

Інтегрований курс «Я досліджую світ». Галузі:

 • Мовно-літературна (2 год)
 • Математична (1год)
 • Природнича (2год)
 • Технологічна (1 год)
 • Соціальна та здоро’язбережна (0,5)
 • Громадянська та історична (0,5)
 

7

 

 

 

14

 

 

Разом (без фізичної культури):

20

40

Фізична культура

3

6

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету

23

46

 

Особливості організації освітнього процесу

На вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» відводиться 7 годин на тиждень . Час компонується таким чином: 2 години передбачено на вивчення мовно-літературної освітньої галузі, 1 година – на вивчення математичної  галузі, 2 години – на природничу, 1 година – на технологічну, 0,5 години – на соціальну та здоров’язбережну; 0,5 години – на громадянську та історичну освітню галузь.

Освітня галузь «Мовно-літературна» в  навчальному плані представлена як складова інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та окремим предметом «Українська мова» (для першого класу «Навчання грамоти») та «Іноземна мова».

Часовий розподіл на вивчення української мови та літератури у 1 класі передбачає 2 години інтегрованого навчання (у межах курсу «Я досліджую світ») та 5 годин української мови  («Навчання грамоти»)  для відпрацювання навчальних умінь учнів, що є складовими компетентності «Спілкування державною і рідною мовами».

Освітня галузь «Іншомовна освіта» вивчається як два окремих предмета (2 години на тиждень – англійська мова, 1 година з варіативної складової – німецька мова) та поділяється на групи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002р. № 128 ( Додаток 2).  Враховуючи спеціалізацію школи, освітні запити батьків із варіативної складової виділяються додаткові години на німецьку мову – в 1-А,1-В класах.

В організації роботи над вивченням освітньої галузі «Математична» 1 година на тиждень планується у межах інтегрованого курсу  «Я досліджую світ», а 3 години відводиться для відпрацювання навчальних умінь учнів як складової математичної компетентності.

Зміст мистецької  галузі  реалізовано у такий спосіб: 1 година на тиждень – як окремий предмет «Музичне мистецтво», що може вести фахівець, та 1 година на тиждень  «Образотворче мистецтво», що проводиться вчителем початкових класів.

Заняття з фізичної культури плануються поза межами інтегрованого курсу. На них відведено 3 години на тиждень.

Таким чином, навчальним планом передбачено навчальне навантаження на тиждень, гранично допустиме для учнів: у 1 класі – 20 годин (+3 години фізичної культури).

Річне навантаження навчальних годин на учня 1 класу складає:

Освітні галузі

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень/рік
тиждень

рік

 

Мовно-літературна

 

Українська мова 5 175
Англійська мова 2 70
Німецька мова 1 35
Математична Математика 3 105
Мистецтво Музичне мистецтво 1 35
Образотворче мистецтво 1 35
Інтегрований курс «Я досліджую світ». Галузі:

 • Мовно-літературна (2 год)
 • Математична (1год)
 • Природнича (2год)
 • Технологічна (1 год)
 • Соціальна та здоро’язбережна (0,5)
 • Громадянська та історична (0,5)
7      245
Разом (без фізичної культури): 20 700
Фізична культура 3 105
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 700
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету 23 805

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Модулі

Клас

1

Формування культури рухів з елементами гімнастики

+

Оволодіння навичками пересувань

+

Опанування навичками володіння м’ячем

+

Стрибкові вправи

+

Ігри для активного відпочинку

+

Розвиток  фізичних якостей

+

Формування правильної постави і профілактика плоскостопості

+

Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей

+

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням спеціалізації школи, освітніх запитів  учнів і їхніх батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріально-технічного забезпечення школи. Зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних журналах. Зміст навчальних занять, облік відвідування та навчальні досягнення учнів із курсів за вибором здійснюються у класних журналах та оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти  ( в 1-х класах – вербально).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Режим роботи

У 2018-2019 навчальному році  ЗЗСО № 24 функціонує в режимі Школи повного дня з 8.30 до 19.10 з п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальні заняття в закладі починаються о 8.30 год. і закінчуються о 15.00 год. Режим роботи школи регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  відповідно до Закону України „ Про загальну середню освіту ”:   у 1-х класах – 35 хвилин;

Для 1-х класів

Ранкова зустріч              08.30 – 08.40

І урок                               08.40 – 09.15

Перерва                           09.15 – 09.25

ІІ урок                              09.25 – 10.00

Перерва                          10.00 – 10.25

ІІІ урок                            10.25 – 11.00

Перерва                          11.00 – 11.25

ІV урок                            11.25 – 12.00

Перерва                          12.00 – 12.20

Vурок                              12.20 – 12.55

Проведення  навчальних екскурсій та навчальної практики передбачено протягом навчального року.

Організація роботи школи в режимі повного дня

Враховуючи індивідуальні освітні потреби здобувачів освіти, побажання їх батьків про розширення освітніх послуг через введення додаткових різнопрофільних гуртків, з метою забезпечення освітніх потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу, організації цікавого дозвілля, проведення позакласної, позаурочної роботи, з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності вирішено продовжити  роботу ЗЗСО № 24 у 2018-2019 н.р. у режимі повного дня.

Зарахування дітей до класів-груп і відрахування з них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Позакласна робота та формування груп (гуртків, секцій, факультативів тощо) в режимі роботи школи повного дня організовується відповідно до наказу по закладу на підставі заяв батьків. За результатами анкетування  (березень 2018р.) 63 % здобувачів освіти та їх батьків виявили бажання скористатись у 2018-2019 н.р. видами послуг, що надаються ЗЗСО № 24  в позаурочний час, а саме:

 • ГПД (1-6 класи) – 45 % учнів;
 • відвідування гуртків та секцій (1-11 кл.) – 68 % учнів;
 • відвідування факультативів, індивідуальних консультацій – 43 % учнів.

Режим роботи школи повного дня регламентується єдиним розкладом  навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01 та затверджується наказом по закладу.

Додаткова освіта учнів здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо).  Учень може брати участь у кількох об’єднаннях, що визначені варіативною складовою навчального плану в межах санітарно-гігієнічних норм за наступними напрямками: науково – дослідницький, художньо – естетичний, спортивно – оздоровчий.

Всього для організації гуртків та секцій в режимі повного дня  для учнів 1 класів передбачено 5  годин.

Додаткова освіта учнів здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Структура навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації) від  17.07.2018р. № 063-7622 «Про структуру 2018-2019 навчального року ”.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структура навчального року,тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 • І семестр – з  01.09.2018р.  по 21.12. 2018 р. ,
 • ІІ семестр – з 10.01.2019 р. по  31.05.2019 р.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни:

 • осінні з 29 жовтня  по  04 листопада  2018 р.,
 • зимові з 24 грудня 2018 р. по 09 січня  2019 р.,
 • весняні з 25 березня  по   31 березня  2019 р.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул, запроваджуватись карантин, припинятись чи продовжуватись навчальні заняття з поважних причин.

Директор ЗЗСО № 24                                                                  С. Кудляк


Додаток

Єдиний режим роботи СШ № 24  в другій половині дня в режимі школи повного дня 1 класів

Клас

Час проведення

Вид діяльності

ГПД   1 класи

1- і класи 12.15-12.25  (13.10-13.20) прийом дітей до групи
12.25-13.40  (13.20-13.40) прогулянка, рухливі ігри
13.40-14.10 підготовка до обіду, обід
14.10-16.30 бесіди, індивідуальна робота, розвивальні ігри, суспільно-корисна праця, заняття в гуртках, секціях
16.30-17.45  (16.30-18.10) прогулянка, спортивно-оздоровчі заняття
17.4-18.15  (18.10-19.10)  суспільно-корисна праця, заняття за інтересами, бесіди з батьками
Позаурочна діяльність , додаткова освіта (гуртки, секції) 1 класи 
1-і класи 15.15-19.10 Художньо-естетичний напрям: Театральний гурток «Браво»

Спортивно-оздоровчий напрям: Секція  тхеквондо

Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток

Навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій ЗЗСО № 24  в другій половині дня

№п/п

Гурток, секція

Клас

1

Художньо-естетичний напрям
1 «Браво» Театральний гурток

2

Спортивно-оздоровчий напрям
2 Секція тхеквондо

3

  Всього

5

 

Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток

Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій ЗЗСО № 24 для 1 класів

Гурток, секція Класи Назва програми  гуртка, секції

Рекомендовано

1. Театральний гурток «Браво» 1 Навчальна програма театрального мистецтва Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4657 .

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К:УДЦПО, 2016, Випуск 1.


2. Секція тхеквондо 1 Навчальна програма «Тхеквондо» Програма обговорена та ухвалена Федерацією тхеквондо (ВТФ) України, науково-методичною радою Федерації тхеквондо (ВТФ) України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і ДНДІФКС, 2009р.


Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток

Варіативна складова ( курси за вибором)  робочого навчального плану ЗЗСО  № 24

№ п/п

Клас Предмет Назва курсу за вибором, факультативу К-ть годин

Навчальна програма

1. 1 Німецька

мова

Німецька

мова

35 Сайт МОН України mon.gov.ua/activity/education//navchalni-programy.html

«Іноземні мови» Навчальна програма з німецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи.

Директор ЗЗСО  № 24                                                            С.Кудляк