ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (ІНТЕЛЕКТ – 1Б кл.) на 2018-2019 навчальний рік

Posted by admin on 27.08.2018 in Архів новин |

науково-педагогічного проекту ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ 

Схвалено на спільному засіданні педагогічної ради та  ради закладу (протокол  № 10/15 від 08.06. 2018 р.)

Пояснювальна записка

Заклад загальної середньої освіти № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – ЗЗСО № 24) у 2018-2019 н.р. планує відкрити один 1-ий клас з українською мовою навчання за науково – педагогічним проектом «Інтелект України».

ЗЗСО № 24 працює в режимі школи повного дня.

Мова навчання – українська.  Режим роботи  – п’ятиденний.

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 1 класів  розроблена на основі «Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл I (1-2 класи)», яка відповідає Державному стандарту та може запроваджуватись у закладах загальної середньої овіти (лист МОН України № 1/9-344 від 25.05.2018).

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 1- Б класу визначає:

 • вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою;
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в початковій школі Проекту, а також освітніх програм для 1 класу з мовно-літературної (українська мова і література, іншомовна освіта), математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної освітніх галузей;
 • загальний обсяг навчального навантаження учнів 1 класу Проекту й очікувані результати навчальної діяльності учнів 1‒2-х класів.

Вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за Програмою

Зарахування учнів до проектного класу відбувається відповідно до чинного законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті розпочинається переважно із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в проектних класах цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року на бажання батьків або осіб, які їх замінюють. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти в Проекті з іншого віку (Закон України «Про освіту», стаття 12).

Перелік освітніх компонентів системи початкової освіти в Проекті

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті як перший рівень повної загальної середньої освіти, що відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із дошкільним періодом і здатність дитини виконувати під керівництвом учителя прості завдання в типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, а також готовність дитини до навчання на наступному рівні (Закон України «Про освіту», стаття 10).      

Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проекті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей.

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів початкової школи 11 ключових компетентностей, що зазначені в Законі України «Про освіту» (стаття 12), здійснюється за такими освітніми галузями:

 1. Мовно-літературна освітня галузь.
 2. Математична освітня галузь.
 3. Природнича освітня галузь.
 4. Технологічна освітня галузь.
 5. Інформатична освітня галузь.
 6. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь.
 7. Громадянська та історична освітня галузь.
 8. Мистецька освітня галузь.
 9. Фізкультурна освітня галузь.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-Б класу

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1‒Б класу визначено відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти, за якими гранично допустиме тижневе навантаження становить 20 год/тижд..

Очікувані результати навчання випускників 2-х проектних класів у повному обсязі реалізують вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів молодшого шкільного віку після першого циклу початкової освіти, що визначені Державним стандартом початкової освіти. Вони презентовані в освітніх програмах відповідних освітніх галузей, а встановлення ступеня їх досягнення учнями 1‒2-х проектних класів здійснюється відповідно до Державного стандарту початкової освіти за допомогою формувального оцінювання, що має на меті:

 • супроводжувати навчальний поступ учнів;
 • вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів;
 • діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;
 • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;
 • аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів;
 • підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів;
 • запобігати побоюванням помилитися;
 • плекати впевненість у власних можливостях і здібностях;
 • виховувати ціннісні якості особистості.

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції в знаннях, уміннях, навичках. Навчальні досягнення учнів у 1 класах підлягають формувальному (вербальному) оцінюванню.

Організаційні питання реалізації Програми

Проектні класи можуть створюватися в будь-якому закладі загальної середньої освіти незалежно від його статусу, організаційно-правової форми та типу з метою неперервного навчання, виховання й розвитку учнів 1‒12 класів і працювати за освітніми програмами науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що реалізують навчально-виховні завдання Проекту відповідно до вікових можливостей дітей молодшого шкільного віку, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та видаються позабюджетним коштом.

За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право вільного переходу до класу, що працює за іншими освітніми програмами Нової української школи.

Особливості організації освітнього процесу

Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за Проектом (далі — Типовий навчальний план, табл. 1), розроблено на основі Базового навчального плану для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання Державного стандарту початкової освіти.

Типовий навчальний план Проекту містить інваріантну складову, обов’язкову для виконання всіма закладами загальної середньої освіти, що працюють за Проектом, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. Варіативна складова Типового навчального плану (1 год/тижд.) може використовуватися на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації учнів.

У Типовому навчальному плані використано надану Державним стандартом початкової освіти можливість здійснення повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей.

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і література) реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» (6 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.).

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (2 год/тижд. + 1год/тижд. з варіативної складової).

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Математика» (3 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.).

Мета і завдання природничої освітньої галузі реалізуються через навчальний предмет «Я пізнаю світ» (2 год/тижд.).

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Мистецтво» (1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.). Зміст мистецької  галузі  реалізовано у такий спосіб: 0,5 годин на тиждень – як окремий предмет «Музичне мистецтво», що може вести фахівець, та 0,5 годин на тиждень  «Образотворче мистецтво», що проводиться вчителем початкових класів; фізкультурної — через навчальні предмети «Фізична культура» (2 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.).

Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години фізкультурної галузі забезпечує належний рівень рухової активності учнів та дає можливість інтегровано реалізувати здоров’язбережувальну мету освіти завдяки систематичному виконанню різноманітних вправ для психологічного розвантаження, зняття перевтоми, а також для профілактики найпоширеніших відхилень у здоров’ї молодших учнів — порушення зору, постави тощо.

У зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір, враховуючи спеціалізацію школи, освітні запити батьків доцільним виявляється виділення годин варіативної складової на мовно-літературну освітню галузь (іноземна мова), а саме англійську.

У проектних класах на бажання батьків може проводитися навчання учнів за індивідуальною освітньою траєкторією, гурткові, факультативні, індивідуальні та секційні заняття, а також відбуватися організація освітнього процесу в режимі школи повного дня за умов їх відповідності чинному ДСанПіНу й за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

Ураховуючи особливості організації освітнього процесу в Проекті, у 1-Б класі функціонуватиме група подовженого дня, що комплектується за принципом «клас‒група».

Типовий навчальний план для 1-Б класу, що працює за проектом        «Інтелект України»

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1б клас Разом
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 6 6
Математична Математика 3 3
Іншомовна освіта Англійська мова 2+1 3
Мовно-літературна Я пізнаю світ 8 8
Математична
Природнича
Соціальна і здоров’язбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна
Фізкультурна
Мистецька
Фізкультурна Фізична культура 2 2
 

Мистецька

Музичне мистецтво 0,5 0,5
Образотворче мистецтво 0,5 0,5
Разом (без фізичної культури): 20 20
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету 23 23

 

Річне навантаження навчальних годин на учня 1 класу складає:

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень/рік
1б клас Разом
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 6 210
Математична Математика 3 105
Іншомовна освіта Англійська мова 3 105
Мовно-літературна Я пізнаю світ 8 280
Математична
Природнича
Соціальна і здоров’язбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна
Фізкультурна
Мистецька
Фізкультурна Фізична культура 2 70
 

Мистецька

Музичне мистецтво 0,5 17,5
Образотворче мистецтво 0,5 17,5
Разом (без фізичної культури): 20 700
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 700
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету 23 805

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Модулі Клас
1
Формування культури рухів з елементами гімнастики +
Оволодіння навичками пересувань +
Опанування навичками володіння м’ячем +
Стрибкові вправи +
Ігри для активного відпочинку +
Розвиток  фізичних якостей +
Формування правильної постави і профілактика плоскостопості +
Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей +

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Режим роботи

У 2018-2019 навчальному році  ЗЗСО № 24 функціонує в режимі Школи повного дня з 8.30 до 19.10 з п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальні заняття в закладі починаються о 8.30 год. і закінчуються о 15.00 год. Режим роботи школи регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту ”:   у 1-х класах – 35 хвилин;

Для 1-х класів

Ранкова зустріч              08.30 – 08.40

І урок                               08.40 – 09.15

Перерва                          09.15 – 09.25

ІІ урок                              09.25 – 10.00

Перерва                          10.00 – 10.25

ІІІ урок                            10.25 – 11.00

Перерва                          11.00 – 11.25

ІV урок                            11.25 – 12.00

Перерва                          12.00 – 12.20

Vурок                              12.20 – 12.55

Проведення  навчальних екскурсій та навчальної практики передбачено протягом навчального року.

Організація роботи школи в режимі повного дня

Враховуючи індивідуальні освітні потреби здобувачів освіти, побажання їх батьків про розширення освітніх послуг через введення додаткових різнопрофільних гуртків, з метою забезпечення освітніх потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу, організації цікавого дозвілля, проведення позакласної, позаурочної роботи, з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності вирішено продовжити  роботу ЗЗСО № 24 у 2018-2019 н.р. у режимі повного дня.

Зарахування дітей до класів-груп і відрахування з них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Позакласна робота та формування груп (гуртків, секцій, факультативів тощо) в режимі роботи школи повного дня організовується відповідно до наказу по закладу на підставі заяв батьків. За результатами анкетування  (березень 2018р.) 63 % здобувачів освіти та їх батьків виявили бажання скористатись у 2018-2019 н.р. видами послуг, що надаються ЗЗСО № 24  в позаурочний час, а саме:

 • ГПД (1-6 класи) – 45 % учнів;
 • відвідування гуртків та секцій (1-11 кл.) – 68 % учнів;
 • відвідування факультативів, індивідуальних консультацій – 43 % учнів.

Режим роботи школи повного дня регламентується єдиним розкладом  навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01 та затверджується наказом по закладу.

Додаткова освіта учнів здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо).  Учень може брати участь у кількох об’єднаннях, що визначені варіативною складовою навчального плану в межах санітарно-гігієнічних норм за наступними напрямками: науково – дослідницький, художньо – естетичний, спортивно – оздоровчий.

Всього для організації гуртків та секцій в режимі повного дня  для учнів 1 класів передбачено 5  годин.

Додаткова освіта учнів здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Структура навчального року 

Структура навчального року визначена відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації) від  17.07.2018р. № 063-7622 «Про структуру 2018-2019 навчального року ”.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 • І семестр – з  01.09.2018р.  по 21.12. 2018 р. ,
 • ІІ семестр – з 10.01.2019 р. по  31.05.2019 р.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни:

 • осінні з 29 жовтня  по  04 листопада  2018 р.,
 • зимові з 24 грудня 2018 р. по 09 січня  2019 р.,
 • весняні з 25 березня  по   31 березня  2019 р.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул, запроваджуватись карантин, припинятись чи продовжуватись навчальні заняття з поважних причин.

Директор ЗЗСО № 24                                                                  С. Кудляк


Додаток

Єдиний режим роботи СШ № 24  в другій половині дня в режимі школи повного дня 1 класів

Клас Час проведення Вид діяльності
ГПД   1 класи
1- і класи 12.15-12.25  (13.10-13.20) прийом дітей до групи
12.25-13.40  (13.20-13.40) прогулянка, рухливі ігри
13.40-14.10 підготовка до обіду, обід
14.10-16.30 бесіди, індивідуальна робота, розвивальні ігри, суспільно-корисна праця, заняття в гуртках, секціях
16.30-17.45  (16.30-18.10) прогулянка, спортивно-оздоровчі заняття
17.4-18.15  (18.10-19.10)  суспільно-корисна праця, заняття за інтересами, бесіди з батьками
Позаурочна діяльність , додаткова освіта (гуртки, секції) 1 класи 
1-і класи 15.15-19.10 Художньо-естетичний напрям: Театральний гурток «Браво»

Спортивно-оздоровчий напрям:  Секція  тхеквондо

Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток

Навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій  ЗЗСО № 24  в другій половині дня

№п/п Гурток, секція

Клас

1

Художньо-естетичний напрям
1 «Браво» Театральний гурток

2

Спортивно-оздоровчий напрям
2 Секція тхеквондо

3

  Всього

5

 

Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток

Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій ЗЗСО № 24 для 1 класів

Гурток, секція Класи Назва програми  гуртка, секції Рекомендовано
1. Театральний гурток «Браво» 1 Навчальна програма театрального мистецтва Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4657 .

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К:УДЦПО, 2016, Випуск 1.


2. Секція тхеквондо 1 Навчальна програма «Тхеквондо» Програма обговорена та ухвалена Федерацією тхеквондо (ВТФ) України, науково-методичною радою Федерації тхеквондо (ВТФ) України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і ДНДІФКС, 2009р.


 

Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк