ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2-4 кл.) на 2018-2019 навчальний рік

Posted by admin on 27.08.2018 in Архів новин |

Схвалено на спільному засіданні педагогічної ради (протокол  № 10 від 08.06. 2018 р.)

Пояснювальна записка

Заклад загальної середньої освіти № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – ЗЗСО № 24) у 2018-2019 н.р. планує відкрити 1-4 класів – 14.

Мова навчання – українська.    Режим роботи  – п’ятиденний.

ЗЗСО № 24 працює в режимі школи повного дня.

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 2-4 класів розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 2-4 класів окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма ЗЗСО № 24 для 2-4 класів визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (Додатки 1,2);
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів, передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь “Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети “Українська мова (мова і читання)”, “Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)”, “Іноземна мова”.

Освітні галузі “Математика”, “Природознавство” реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, – “Математика”, “Природознавство”.

Освітня галузь “Суспільствознавство” реалізується предметом “Я у світі”.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” реалізується окремими предметами “Основи здоров’я” та “Фізична культура”.

Освітня галузь “Технології” реалізується через окремі предмети “Трудове навчання” та “Інформатика”.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується окремими предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво”. У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану ЗЗСО № 24 для 2-4 класів визначається закладом освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах .

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;

запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування;

індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Модулі Класи
2 3 4
Формування культури рухів з елементами гімнастики + + +
Оволодіння навичками пересувань + + +
Опанування навичками володіння м’ячем + + +
Стрибкові вправи + + +
Ігри для активного відпочинку + + +
Розвиток  фізичних якостей + + +
Формування правильної постави і профілактика плоскостопості + + +
Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей + + +

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати (продовжувати) здобуття початкової освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Діти, які на 1 вересня поточного навчального року опанували освітню програму 1-3 класу цього ж навчального року можуть бути зараховані до 2 – 4 класів відповідно згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України № 367 від 16 квітня 2018 року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

ЗЗСО № 24 для 2-4 класів передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються навеб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

При цьому використані наступні варіанти Типових освітніх програм:

№ додатку Класи Примітка Варіант Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти І ступеня, затверджених Міністерством освіти і науки України
№ 1 2- А,В,Г

3-А, Г

4-А, Б

 

З українською мовою навчання і поглибленим вивченням  іноземних мов (англійської  мови) Таблиця  4  Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти І ступеня (наказ   МОН  України від 20.04.2018 № 407).
№ 2

 

 

№ 3

 

 

№ 4

2-4 Єдиний режим роботи в другій половині дня в режимі школи повного дня.


Організація роботи гуртків  та спортивних секцій в режимі повного дня.


Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій.


Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2001р. № 1/9-245 „Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп подовженого дня ”,


наказ ГУОН від 02.04.2010р. № 78 «Про впровадження експерименту Школа повного дня у навчальних закладах м . Києва»,


наказ  ГУОН №239 від 05.09.2008р. „Про затвердження Положення про школу повного дня ”


№ 5 2-4 Варіативна складова (факультативи, курси за вибором) Програмне забезпечення, рекомендоване  МОН України

 

Особливості організації освітнього процесу 

Освітній процес у 2-4 класах ЗЗСО№ 24 здійснюється за програмами та підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а саме:

2-4-і класи – продовжують поглиблене вивчення англійської мови.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням спеціалізації школи, освітніх запитів  учнів і їхніх батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріально-технічного забезпечення школи. Зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних журналах. Зміст навчальних занять, облік відвідування та навчальні досягнення учнів із курсів за вибором здійснюються у класних журналах та оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти  ( в 2-4-х класах – вербально).

Враховуючи спеціалізацію школи, побажання батьків та наступність вивчення предметів із варіативної складової виділяються додаткові години на:

німецьку мову – в 2-А,2-В,2-Г, 3-А, 3-Г,

російську мову – в 3-А, 3-Г класах.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014         № 460 „ Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 № 572”  назва шкільного навчального предмету «Сходинки до інформатики» в 2-4-х класах змінена на  «Інформатику».

В 2-3-х класах 1 година з фізичної культури використовується на вивчення хореографії, згідно з листом  МОН України від  22.05.2015р. №1/9-253.

Особливості розподілу навчальних годин по семестрах у 2018-2019 н.р.:

Клас Предмет Кількість годин Кількість уроків
І семестр ІІ семестр
2–4 Українська мова 3,5 4 год. 3 год.
2 Музичне мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
2 Образотворче мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
3 Музичне мистецтво 0,5 1 год. через тиждень
3 Образотворче мистецтво 0,5 1 год. через тиждень

 

Режим роботи

У 2018-2019 навчальному році  ЗЗСО № 24 функціонує в режимі Школи повного дня з 8.30 до 19.10 з п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальні заняття в закладі починаються о 8.30 год. і закінчуються о 15.00 год. Режим роботи школи регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  відповідно до Закону України „ Про загальну середню освіту ”:   у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Для 2-4-х класів

І урок                               08.30 – 09.10

Перерва                           09.10 – 09.25

ІІ урок                              09.25 – 10.05

Перерва                          10.05 – 10.25

ІІІ урок                            10.25 – 11.05

Перерва                          11.05 – 11.25

ІV урок                            11.25 – 12.05

Перерва                          12.05 – 12.20

V урок                              12.20 – 13.00

Проведення  навчальних екскурсій та навчальної практики передбачено протягом навчального року.

Організація роботи школи в режимі повного дня

Враховуючи індивідуальні освітні потреби здобувачів освіти, побажання їх батьків про розширення освітніх послуг через введення додаткових різнопрофільних гуртків, з метою забезпечення освітніх потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу, організації цікавого дозвілля, проведення позакласної, позаурочної роботи, з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності вирішено продовжити  роботу ЗЗСО № 24 у 2018-2019 н.р. у режимі повного дня.

Зарахування дітей до класів-груп і відрахування з них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Позакласна робота та формування груп (гуртків, секцій, факультативів тощо) в режимі роботи школи повного дня організовується відповідно до наказу по закладу на підставі заяв батьків. За результатами анкетування  (березень 2018р.) 63 % здобувачів освіти та їх батьків виявили бажання скористатись у 2018-2019 н.р. видами послуг, що надаються ЗЗСО № 24  в позаурочний час, а саме:

 • ГПД (1-6 класи) – 45 % учнів;
 • відвідування гуртків та секцій (1-11 кл.) – 68 % учнів;
 • відвідування факультативів, індивідуальних консультацій – 43 % учнів.

Режим роботи школи повного дня регламентується єдиним розкладом  навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової освіти відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01 та затверджується наказом по закладу.

Додаткова освіта учнів здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо).  Учень може брати участь у кількох об’єднаннях, що визначені варіативною складовою навчального плану в межах санітарно-гігієнічних норм за наступними напрямками: науково – дослідницький, художньо – естетичний, спортивно – оздоровчий.

Всього для організації гуртків та секцій в режимі повного дня  для учнів 2-4 класів передбачено 41  година.

Додаткова освіта учнів здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Кількість часу для додаткового опрацювання визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не перевищує показників, наведених у таблиці:

Клас Кількість часу на день для додаткового опрацювання навчальних предметів в режимі школи повного дня
2 45 хв.
3 1 години 10 хв.
4 1 год. 30 хв.

 

Структура навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до листа Міністерства освіти і науки України   “Про структуру 2018-2019 навчального року”, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації). Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з  01.09.2018р.  по 21.12. 2018 р. ,

ІІ семестр – з 10.01.2019 р. по  31.05.2019 р.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни:

 • осінні з 29 жовтня  по  04 листопада  2018 р.,
 • зимові з 24 грудня 2018 р. по 09 січня  2019 р.,
 • весняні з 25 березня  по   31 березня  2019 р.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації учнів 9 класів. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул, запроваджуватись карантин, припинятись чи продовжуватись навчальні заняття з поважних причин.

Директор ЗЗСО № 24                                                                  С. Кудляк


Додаток  1

(складений за таблицею  4 до наказу МОН від 20.04.2018 № 407)

Робочий навчальний план для 2-4-х класів з українською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2

а, в, г

3

а, г

4

а, б

Разом
українська мова навчання
Мови і літератури Українська мова 7 7 7 49
Англійська мова 3 3 4 23
Математика Математика 4+1 4 4+1 33
Суспільствознав-ство Я у світі 1 1 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 14
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 3,5
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 3,5
Технології Трудове навчання 1 1 1 7
Інформатика 1 1 1 7
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 7
Разом (без фізкультури) 20+1 21 22+1 151  
Фізична культура 2 2 3 16
Хореографія 1 1 5
Варіативна складова
Курси за вибором Російська мова 1 2
Німецька мова 1 1 5
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23  
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 25 26 26 179  

 

Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток  2

Єдиний режим роботи СШ № 24  в другій половині дня в режимі школи повного дня 2-4 класів

Клас Час проведення Вид діяльності
ГПД   2-4 класи
2- і класи 13.10-13.20 прийом дітей до групи
13.20-14.00 прогулянка, рухливі ігри
14.00-14.30 підготовка до обіду, обід
14.30-15.15 самопідготовка
15.15-17.00 бесіди, індивідуальна робота, розвивальні ігри, суспільно-корисна праця, заняття в гуртках, секціях (за окремим графіком)
17.00-18.25 прогулянка, спортивно-оздоровчі заняття
18.25-19.10  суспільно-корисна праця, заняття за інтересами, бесіди з батьками
3- і класи 13.10  – 3.20 прийом дітей до групи
13.20 – 14.10 прогулянка, рухливі ігри
14.10 – 14.40 підготовка до обіду. Обід
14.40 – 15.50 самопідготовка
15.50 – 17.00 бесіди, індивідуальна робота, розвивальні ігри, суспільно-корисна праця, заняття в гуртках, секціях (за окремим графіком)
17.00 – 18.30 прогулянка, спортивно-оздоровчі заняття
18.30 – 19.10 суспільно-корисна праця, заняття за інтересами,бесіди з батьками
4- і класи 13. 10  – 3.20 прийом дітей до групи
13.20 – 14.10 прогулянка, рухливі ігри
14.10 – 14.40  підготовка до обіду. Обід.
14.40 – 16.10  самопідготовка
16.10 – 17.00 бесіди, індивідуальна робота, розвивальні ігри, суспільно-корисна праця, заняття в гуртках, секціях (за окремим графіком)
17.00 – 18.30 прогулянка, спортивно-оздоровчі заняття
18.30 – 19.10 суспільно-корисна праця, заняття за інтересами,бесіди з батьками
Позаурочна діяльність , додаткова освіта (гуртки, секції)  2-4 класи 
2-і класи 15.15-19.10 Науково-дослідницький напрям:

–       Гурток  «Культура мови і спілкування  (англійська)»

–       Гурток  «Культура мови і спілкування  (німецька)»

–       Гурток «Маленький розумник»

Художньо-естетичний напрям:

–       Гурток народно-сучасної хореографії «Вогник»

–       Театральний гурток «Браво»

Спортивно-оздоровчий напрям :

–       Футбольна секція «Шкіряний м’яч»

–       Секція  тхеквондо

–       Секція шахів


3-і класи 15.50-19.10 Науково-дослідницький напрям:

–       Гурток  «Культура мови і спілкування  (англійська, німецька)»

Художньо-естетичний напрям:

–       Гурток народно-сучасної хореографії «Вогник»

–       Театральний гурток «Браво»

Спортивно-оздоровчий напрям :

–       Футбольна секція «Шкіряний м’яч»

–       Секція  тхеквондо

–       Секція шахів


4-і класи 16.10-19.10 Науково-дослідницький напрям:

–       Гурток  «Культура мови і спілкування  (англійська, німецька)»

Художньо-естетичний напрям:

–       Гурток сучасного танцю «Імпульс»

–       Театральний гурток «Браво»

Спортивно-оздоровчий напрям :

–       Секція ритмічної гімнастики

–       Футбольна секція «Шкіряний м’яч»

–       Секція шахів


Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток  3

Навчальний план роботи гуртків та спортивних секцій ЗЗСО № 24  в другій половині дня

№п/п Гурток, секція Паралелі класів
2 3 4 Разом годин
Науково-дослідницький напрям  
1  «Культура мови і спілкування»

Speaking club  (англійська)

0,5 0,5 0,5 1,5
2  «Культура мови і спілкування»

Speaking club  (німецька)

1 1 2
3  «Маленький розумник»  гурток 2 2
4 Гурток російської мови 1 1
Художньо-естетичний напрям  
5 Гурток народно-сценічної хореографії «Вогник» 2,5 2,5
6 «Імпульс»

Гурток  сучасного танцю

3,5 2 5,5
7 «Браво»

Театральний гурток

2 2 2 6
8 Гурток «Веселий олівець» 0,5 0,5 0,5 1,5
Спортивно-оздоровчий напрям  
9 Футбольна секція 1,5 1,5 1,5 4,5
10 Секція тхеквондо 1 1 2
11 Секція шахів 0,5 1 1 2,5
  Всього 11,5 11 8,5 31

Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток  4

Програмне забезпечення роботи гуртків та спортивних секцій ЗЗСО № 24 для 2-4 класів 

Гурток, секція Класи Назва програми

гуртка, секції

Рекомендовано
1. Гурток 2 Маленький розумник МАЛЕНЬКИЙ РОЗУМНИК (Радецька Т.М.) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 № 1/11-10902)


2. Гурток

«Культура мови та спілкування» (англійська , німецька)

2-4 Культура мови та спілкування Лист МОН України № 1/11-3840 від 12.07.2005р.

Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. – Суми, ТОВ  АНТЕЙ, 2005.


3. Гуманітарний гурток 4 Російська мова Програма «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів з  навчанням українською мовою. Укладач: Фролова Т.Я.

Схвалено МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання протоколом  № 4 від 30.06.2010 (лист  Міністерства освіти і науки  України  від 06.08.2010  №  1/2-7504 ).


4. Гурток народної хореографії «Вогник» 2-3 Програма основ хореографічного мистецтва Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4657.

 

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К:УДЦПО, 2016, Випуск 1.


5. Гурток сучасного танцю  «Імпульс» 4 Програма гуртка сучасної хореографії
6. Театральний гурток «Браво» 2-4 Навчальна програма театрального мистецтва


7. Футбольна секція

«Шкіряний м’яч »

2-4 Футбол Лист МОН України від 05.04.2011 р. № 1/11-2789.

Столітенко Є.В. Навчальна програма для гуртків з футболу в 1-11-х класах для ЗНЗ. Освітній портал КВНЗ КОР «Академія  неперервної освіти».


8. Гурток

«Веселий олівець»

5-11 Програма образотворчого мистецтва Лист МОН України від 08.04.2016р.  № 1/11-4658.

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму/ за ред.. Т.В. Биковського, Г.А. Шкури. – К..:УДЦПО, 2016, Випуск 2.


9. Секція тхеквондо 2-3 Навчальна програма «Тхеквондо» Програма обговорена та ухвалена Федерацією тхеквондо (ВТФ) України, науково-методичною радою Федерації тхеквондо (ВТФ) України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і ДНДІФКС, 2009р.


10. Секція «Шахи» 2-4 Навчальна програма «Шахи»

 

 

 

 

 

Лист ІМЗО від 03.06.2016 р.№ 2.1/12-Г-309.

Навчальна програма гуртка (факультативу, курсу за вибором) «Шахи» для загальноосвітніх навчальних закладів та закладів позашкільної освіти (авт. Вінниченко О.В., Ільницький М.Й., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.).


Директор ЗЗСО  № 24                                                                  С.Кудляк


Додаток  5

Варіативна складова ( курси за вибором) робочого навчального плану ЗЗСО  № 24

№ п/п Клас Предмет Назва курсу за вибором, факультативу К-ть годин Навчальна програма
1. 2-4 Російська

мова

Російська

мова

35 Сайт МОН України mon.gov.ua/activity/education//navchalni-programy.html

«Іноземні мови» Навчальна програма з німецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи.

«Російська мова» Нввчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи з навчанням українською мовою.

2. 2-3 Німецька

мова

Німецька

мова

35

 

Директор ЗЗСО  № 24                                                            С.Кудляк