Технологія колективного способу навчання

Posted by admin on 30.08.2015 in Архів новин |

Колективне навчання — базується на організації навчального процесу в парах, склад яких може змінюватись. Спосіб колективного навчання дає можливість колективного співробітництва, і в той же час, дає можливість самостійного мислення, що зумовлює розвиток мовлення та комунікативних здібностей учнів, таким чином підвищуючи якість навчання.

Технологія взаємодії під час колективного навчання включає в себе три компоненти:

  1. Підготовка навчального матеріалу (добір учителем навчальних текс­тів, додаткової літератури; розподіл навчального матеріалу на змістов­ні блоки; розробка завдань).
  2. Орієнтування учнів (у ході спеціальних тренінгів формування вмін­ня слухати партнера, знаходити інформацію, працювати в умовах ро­бочого шуму тощо; засвоєння правил роботи, способів обліку резуль­таті навчання тощо).
  3. Технологія проведення навчального заняття.

Етапи заняття, яке базується на основі колективного навчання:

  • кожен учень індивідуально опрацьовує свою частину інформації;
  • обмін знаннями у парі (рольова гра „вчитель — учень”). Той, хто ви­конує роль учителя, пропонує свій варіант назви тексту, відповідає на поставлені запитання, пропонує контрольні завдання тощо;
  • опрацювання вже нової, отриманої в парі інформації та пошук ново­го партнера для взаємонавчання.

Одночасно у класі вивчається кілька тем (як правило, три-чотири учні працюють над однією темою). Із самого початку перед кожним учнем ста­виться мета опанування інформацією так, щоб уміти розповісти про неї та дати відповіді на всі запитання.