Технологія модульного навчання

Posted by admin on 30.08.2015 in Архів новин |

Модульне навчання — це технологія навчання, сутність якої полягає в тому, щоб той, хто навчається, міг самостійно працюва­ти із запропонованими йому індивідуальними програмами, що містять банк інформації та методичні рекомендації щодо виконання завдань.

Модульне навчанння — система навчання, яка є одним із видів особистісно-орієнтованого навчання та відрізняється від традиційної системи навчання цілями й завданнями, програмно-методичним забезпеченням, організаційними формами та ін.

Тех­нологія модульного навчання в Україні застосовується як у середній школі, так і в у ВНЗ. Теоретичні засади модульного навчання розроблялися цілим рядом учених — Є. Сковіним, А. Фурманом, П. Третьяковим, І. Сенновським, М. Чошановим, М. Лазарєвим, А. Алексюком, К. Вазіною, П. Юцявичене, О. О. Огнев’юком та ін.

Спочатку модульне навчання було представлене як пакет навчальних програм для індивідуального опрацювання. Сьогодні програмно-методич­не забезпечення навчально-виховного процесу включає граф-схеми (гра­фіки) начальних курсів, наукові проекти навчальних модулів, сценарії мо­дульних занять, міні-підручники та посібники, індивідуальні освітні про­грами самореалізації особистості. Усі ці компоненти взаємопов’язані.

Основні підходи до організації начального процесу у системі модульного навчання

 • навчання з випереджальним вивченням теорії;
 • вивчення матеріалу за допомогою дидактично виважених, змістовно пов’язаних і закінчених блоків-модулів;
 • проблемний підхід до навчання;
 • індивідуально-диференційований підхід;
 • організація активної науково-пошукової діяльності учнів;
 • програмованість навчання;
 • технологізація навчального процесу та ін.

Переваги модульного навчання

 • системність, логічність і комплексність підходу до побудови курсу;
 • диференційованість;
 • посилення мотивації;
 • розвиток саморегуляції та самооцінювання учнів;
 • зміна ролі педагога з інформаційно-контрольної на консультаційно- координаційну;
 • гнучкість та варіативність;
 • гарантованість запланованих результатів та ін.

Основним структурним елементом навчального процесу в системі модульного навчання є модуль.

Модуль (від лат. modulus— «міра») — самостійний, функціо­нально-орієнтований етап процесу навчання, що має власне програмно-цільове та методичне забезпечення.

Організаційною особливістю модульного навчання є те, що тривалість міні-модуля складає, на відміну від традиційного уроку, 25-30 хвилин. Тому впровадження модульної технології неможливе в межах одного шкільно­го предмета або паралелі.

Функціональний цикл навчального модуля складається з таких по­слідовних міні-модулів.

 • Чуттєво-естетичний (Ч-Е)

Він не є обов’язковим. Його метою є створення психологічної, емо­ційної установки на вивчення нового, налаштування на співпрацю.

 • Установчо-мотиваційний (У-М)

Під час цього міні-модуля визначаються перспективи вивчення теми, відбувається проектування навчальної діяльності; формується внутрішня мотивація до самоосвіти та саморозвитку.

 • Змістовно-пошуковий (3-П)

Організується всебічне вербально-розумове та образно-графічне моде­лювання проблемно-діалогічного простору для навчального пошуку нових знань, повна мобілізація всіх можливих засобів пізнавальної діяльності.

 • Контрольио-змістовий (оцінно-смисловий (О-С))

Моделюються ситуації перевірки ступеня оволодіння теоретичними знаннями та потреби їх практичного використання, проводиться проміж­на рефлексія правильності та результативності навчання.

 • Адаптивно-перетворювальний (А-П)

Сутністю міні-модуля є переконструювання й адаптація теоретичних знань до їх практичного використання.

 • Системно-узагальнюючий (С-У)

Організується робота з узагальнення та систематизації особистих знань, набутих під час вивчення теми, з визначення їх місця в системі власних уявлень, шляхом тестування й складання знаково-графічних моделей (таб­лиць, схем, діаграм тощо).

 • Контрольно-рефлексивний (К-Р)

Проводиться підсумкове оцінювання рівнів оволодіння знаннями, нормами та цінностями шляхом застосування спеціальної модульно-рей- тингової системи.

 • Духовно-естетичний (Д-Е) (необов’язковий)

Метою цього міні-модуля є гармонізація взаємовідносин особистості з навколишнім світом через переживання, творча й духовна рефлексія.