Технологія програмованого навчання

Posted by admin on 30.08.2015 in Архів новин |

Суть програмованого навчання. Розглянемо декілька штрихів з історії виникнення програмованого навчання. Перед військовими США у 1942р. у зв´язку з підготовкою до відкриття другого фронту, виникла проблема масової, швидкої і якісної підготовки молодших офіцерів. Допомогу у вирішенні цього питання надали психологи і педагоги країни, запропонувавши новий вид навчання, якому була дана назва — програмоване.
Знову до цього виду навчання в США повернулися після 1957 р., після запуску першого радянського супутника, коли під тиском гро­мадськості виникла необхідність підвищити якість навчання в ма­совій американській школі.
Необхідно зазначити, що і в радянській школі, як у загально­освітній, так і у вищій, професійній, знаходили своє втілення не тільки ідеї програмованого навчання, а й матеріальне його забезпе­чення.
Програмоване навчання не відміняло класно-урочну систему на­вчання, а було новим кроком розвитку. Воно внесло організуюче на­чало в самостійну роботу тих, хто навчався.
У чому ж суть основної ідеї програмованого навчання? Уявімо собі, що учень вивчає деяку тему з того чи іншого навчального пред­мета. Після вивчення цієї теми (самостійно або з учителем, удома або в класі, у навчальному кабінеті чи аудиторії), щоб перевірити, як він її засвоїв, запропонуємо йому декілька запитань, пов´язаних зі змістом даного матеріалу.
На деякі з них учень дає правильну відповідь, що є сигналом пра­вильного засвоєння знань. А ось на деякі з завдань учень дає непра­вильну відповідь. Що стало причиною того, що учень неправильно зрозумів даний матеріал або взагалі його не зрозумів, не може відтво­рити і не може застосувати. Проаналізувавши весь ланцюг навчаль­них дій учня, як за змістом, так і в процесуальному відношенні, ми не зможемо встановити, коли саме, в який момент процесу навчан­ня, на якій думці учень фактично зупинився у засвоєнні нового ма­теріалу або почав розуміти його неправильно. У кінцевому резуль­таті навчальної діяльності (йдеться про негативний результат) не закладена інформація про те, на якому етапі засвоєння і в якому учень фактично зупинився у своєму русі від незнання до знання. А це означає, що учитель не може йому допомогти, отже, управління процесом засвоєння знань з боку учителя мало ефективне або вза­галі неможливе.
Провідною ідеєю програмованого навчання є формування струк­тури навчального матеріалу, його змісту й обсягу на основі так зва­них елементів інформації.
Зміст кожної теми розбивається на окремі, логічно закінчені ча­стки навчальної інформації — елементи інформації.
Ці елементи інформації розміщуються в певній послідовності, що визначається логікою навчального змісту. Якщо учень виконав певні навчальні дії, спрямовані на засвоєння даного елементу, йому про­понується завдання, на яке він має дати відповідь. Це завдання за змістом відповідає тільки даному елементу інформації.
Учневі дається декілька варіантів відповіді, серед яких один пра­вильний. Якщо він вибрав правильний варіант, йому дозволяється приступити до засвоєння наступного елементу інформації. Якщо вибір відповіді був неправильним, тобто якщо учень вибрав непра­вильну відповідь, йому пропонують ще попрацювати над цим еле­ментом або пропонують звернутися до таких джерел інформації (підручник, додаткова література), які можуть допомогти правиль­но зрозуміти даний елемент знань.
Після повторної, але вже правильної відповіді, учень приступає до наступного елементу інформації.
Дії учня щодо засвоєння елементу інформації, включаючи і по­шук відповіді на запитання, називають кроком. Тому програмоване навчання за своїм характером — це покрокове навчання.
Навчальна програма. Програмоване навчання здійснюється на основі навчальної програми, яка має такий вигляд:

Таблиця 10.1.

№ кроку Зміст елементу інформації Запитання Відповідь Наступна дія
         

   Нині програмоване навчання можна організувати на якісно ви­щому рівні, оскільки для цього великі можливості має сучасна ком­п´ютерна техніка. Однак, суть цього виду навчання залишається без змін.
Які ще особливості програмованого навчання? Якщо кожен учень має навчальну програму вивчення будь-якої теми, то працюючи з нею, він освоює навчальний матеріал у тому темпі, який обумовлений його природними задатками і наявним рівнем знань, умінь і навичок з даного навчального предмета. Та­ким чином, програмоване навчання забезпечує не тільки самостійне опрацювання матеріалу, а й враховує індивідуальні особливості кож­ного учня. Це означає, що воно відкриває винятково великі можли­вості для здійснення внутрішньої диференціації навчання.
Вивчення деякого обсягу навчальної інформації складається з трьох основних процесів: доведення інформації до учнів (студентів) — лекція, розповідь, демонстрування; самостійного осмислення цієї інформації (самостійне повторення, з´ясування, запам´ятовування, розв´язання практичних задач, вироблення практичних навичок); контролю ступеня засвоєння цієї інформації.
Усім цим процесом керує вчитель (викладач). Чим менший об­сяг переданої інформації і чим частіше здійснюється контроль, тим дієвіше управління процесом навчання. Проте обсяг елемента інфор­мації не має бути дуже малим. Він повинен дати поживу для само­стійної роботи, для обдумування сутності переданої інформації і можливості власних висновків. Як стверджують психологи, опти мальна кількість кроків при програмованому навчанні 14 — 15. Дуже велика їх кількість (60 — 80), як і дуже мала (3 — 6), не сприяє найк­ращому засвоєнню матеріалу.
Упровадження програмованого навчання породжує низку запи­тань такого плану: чи не може машинна програма, програмоване на­вчання відтіснити на задній план учителя і, отже, звести його роль до мізерної.
Комп´ютер, будь-яка програмована машина — це лише засоби, які допомагають учителеві організувати навчальний процес, живого вчительського спілкування з учнем ніхто і ніщо не замінить.
Психолого-педагогічна наука стверджує, що програмоване на­вчання є особливим видом навчання, яке має великі можливості для здійснення індивідуалізації навчального процесу і реалізації ідеї внутрішньої диференціації, воно:
– забезпечує активізацію навчального процесу;
– програмовані посібники вносять організуюче начало в само­стійну роботу із засвоєння нового матеріалу, особливо великі мож­ливості для здійснення такого виду навчання має комп´ютерна тех­ніка;
– створює великі можливості для організації самостійної робо­ти, самоконтролю, самовираження, самореалізації в навчанні.
Алгоритми у навчанні. Навчання із застосуванням алгоритмів є різновидом програмованого навчання. Головними засадами такого навчання є певні моделі мисленнєвих процесів або певні послідов­ності розумових дій, що забезпечують успішне вирішення навчаль­них завдань.
При такому навчанні засвоєння знань йде шляхом послідовного виконання однієї за другою логічно взаємозв´язаних операцій. Од­ним із завдань, які розв´язує учитель, використовуючи алгоритми у навчанні, є забезпечення засвоєння самого алгоритму і навчання учнів застосовувати його в конкретних навчальних ситуаціях. Як свідчить психологічна теорія, засвоєння алгоритму, осмислення його дій і всього алгоритму у цілісності відбувається одночасно з його за­стосуванням у конкретній навчальній ситуації. Зрозуміло, що вико­ристання алгоритму є виправданим на перших порах засвоєння ма­теріалу — на рівні розпізнавання і на репродуктивному рівні. На інших, вищих рівнях засвоєння потрібні інші методи, інші техно­логії навчання. Нижче на схемі показано дію алгоритму при вивченні однієї із граматичних тем.
Підсумок. Провідною ідеєю програмованого навчання є формуван­ня структури навчального матеріалу, його змісту і обсягу на основі еле­ментів інформації. Зміст кожної теми розбивається на окремі, логічно закінчені частки інформації, елементи інформації. Ці елементи розмі­щуються в певній послідовності, що визначається логікою навчально­го змісту. Дії учня щодо засвоєння елементу інформації називають кро­ком. Здійснивши крок, учень відповідає на запитання, сформульоване для даного кроку, шляхом вибору правильної відповіді. При правильній відповіді програма дозволяє йому перехід до наступного кроку, при неправильній — учень опрацьовує той самий елемент змісту. Програ­моване навчання має великі можливості для здійснення індивідуалі­зації навчання. Можливості цього навчання істотно розширилися у зв´язку із застосуванням комп`ютерів у навчанні. Окремим видом про­грамованого навчання є навчання із застосуванням алгоритмів.