Посадова інструкція вчителя

Posted by admin on 01.01.2012 in Архів новин |

1. Загальні положення

1.1.            Ця посадова інструкція розроблена на ос­нові тарифне-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано реко­мендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти України.

1.2.            Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї начальником управління освіти за поданням директора школи.

1.3.            Вчитель повинен мати вищу чи середню педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогіч­ної роботи).

1.4.            Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-вихов­ної роботи.

1.5.            Вчителеві безпосередньо підпорядковуєть­ся лаборант (якщо вчитель виконує обов’язки за­відувача кабінету).

1.6.            У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового роз­порядку, наказами і  розпорядженнями дирек­тора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності вчителя є:

2.1.            Навчання і виховання учнів з урахуван­ням специфіки навчального предмета і віку шко­лярів, виконання вимог державного стандарту освіти.

2.2.            Стимулювання соціалізації учнів, форму­вання в них загальної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування в ринкових умо­вах.

2.3.            Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

3. Посадові обов’язки

Вчитель виконує такі посадові обов’язки:

3.1.            Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в за­кріплених за ним класах згідно з розподілом на­вчального навантаження, забезпечує під час за­нять належний порядок і дисципліну.

3.2.            Реалізує прийняті в школі освітні програ­ми відповідно до навчального плану, власного по­урочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засо­би навчання.

3.3.            Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стан­дарту.

3.4.            Виконує правила і дотримується норм охо­рони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.

3.5.            Оперативно повідомляє керівників шко­ли про кожен нещасний випадок, вживає за­ходів щодо надання першої долікарської допо­моги.

3.6.            Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального про­цесу, а також доводить до відома завідувача ка­бінету, адміністрації про всі недоліки в забезпе­ченні навчального процесу, які знижують праце­здатність учнів.

3.7.            Проводить інструктаж учнів з правил без­пеки праці під час навчальних занять з обов’яз­ковою реєстрацією в класному журналі чи жур­налі реєстрації інструктажів.

3.8.            Організовує вивчення учнями правил охо­рони праці

3.9.            Здійснює контроль за дотриманням пра­вил (інструкції) з охорони праці.

3.10.        Веде в установленому порядку класну до­кументацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адмі­ністрації школи звітні дані.

3.11.        Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.

3.12.        Допускає у визначеному порядку на за­няття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

3.13.        Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної ро­боти.

3.14.        Дотримується Статуту і Правил внутріш­нього трудового розпорядку школи, інших локаль­них правових актів школи.

3.15.        Створює умови для дотримання закон­них прав і свобод учнів.

3.16.        Готується до проведення занять, систе­матично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об’єднання та інших формах методичної роботи, які прий­няті в школі.

3.17.        Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

3.18.        Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20хв до початку і протягом 20 хв після закінчен­ня занять.

3.19.        Підтримує постійний зв’язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.20.        Проходить періодичне медичне обсте­ження.

3.21.        Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях.

3.22.        У випадку виконання обов’язків завіду­вача кабінету:

  • організовує поповнення кабінету обладнан­ням, приладами та іншими матеріалами, прий­має матеріальні цінності (крім меблів) під відпо­відальність на збереження на підставі відповід­них документів, забезпечує зберігання підзвітно­го майна, бере участь в інвентаризації та спису­ванні майна кабінету;
  • розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
  • контролює обладнання навчального кабі­нету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наоч­ною агітацією з питань забезпечення безпеки жит­тєдіяльності;
  • проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;
  • не допускає проведення занять, пов’яза­них із небезпекою для життя і здоров’я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної ро­боти;
  • вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охо­рони праці.

 

4. Права

Вчитель має право на:

4.1.            Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

4.2.            Захист професійної честі й гідності.

4.3.            Ознайомлення зі скаргами та іншими до­кументами, які містять оцінку його діяльності, на­дання відповідних пояснень.

4.4.            Захист своїх інтересів самостійно і/чи че­рез посередника, в тому числі адвоката, у ви­падку дисциплінарного розслідування, пов’яза­ного з порушенням вчителем норм професійної етики.

4.5.            Конфіденційність дисциплінарного (служ­бового) розслідування, за винятком випадків, пе­редбачених законом.

4.6.            Вільний вибір і використання методик на­вчання й виховання, навчальних посібників і ма­теріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.

4.7.            Підвищення своєї кваліфікації.

4.8.            Проходження атестації на добровільній ос­нові на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9.            Давання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дис­ципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Ста­тутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

5. Відповідальність

5.1.            У визначеному законодавством України по­рядку вчитель несе відповідальність за:

5.1.1. реалізацію в повному обсязі навчальних про­грам відповідно до навчального плану і розкладу занять;

5.1.2. збереження життя і здоров’я учнів під час навчального процесу;

5.1.3. дотримання прав і свобод учнів.

5.2.            За невиконання чи неналежне вико­нання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, за­конних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадо­вих обов’язків, встановлених цією Інструк­цією, вчитель несе дисциплінарну відпові­дальність у порядку, визначеному трудовим за­конодавством.

5.3.            За застосування, в тому числі одноразо­ве, методів виховання, пов’язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчи­тель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4.            За завдані шкоді чи учасникам навчально­го процесу у зв’язку з виконанням (невиконан­ням) своїх посадових обов’язків збитки учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним за­конодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Учитель:

6.1.            Працює в режимі виконання встановле­ного йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обо­в’язкових планових загальношкільних заходах, са­мостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

6.2.            У період канікул, які не збігаються з від­пусткою, залучається адміністрацією школи до пе­дагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального на­вантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

6.3.            Замінює в установленому порядку тимча­сово відсутніх вчителів на умовах погодинної опла­ти і згідно з тарифікацією (залежно від трива­лості заміни).

6.4.            Замінюється на період тимчасової відсут­ності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителя­ми, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в цьому класі.

6.5.            Одержує від адміністрації школи матеріа­ли нормативно-правового і організаційно-мето­дичного характеру, ознайомлюється з відповідни­ми документами.

6.6.            Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.