ВСТУП. 

Posted by admin on 30.08.2016 in Архів новин |

Аналіз роботи педагогічного колективу школи за 2015/2016 н.р.

Див. Окремо виданий звіт школи, в якому розкриті всі напрямки діяльності школи за 2015/2016 навчальний рік.

Пріоритетні  напрямки та завдання розвитку школи на 2016-2017 н.р.

Продовжити роботу над науково-методичною темою «Розвиток життєвої компетентності  та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу» (педрада № 8 від 28.08.2015р.) ІІ етап – організаційно-проектний та виховною темою «Використання сучасних освітньо-виховних технологій  як умови розвитку творчої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні».

Виходячи з аналізу результативності навчально-виховного процесу у 2015-2016 навчальному році та з метою його подальшого вдосконалення визначити на 2016-2017 навчальний рік основні напрямки:

 • Спрямувати роботу педагогічного колективу на підвищення якості результатів навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 • Акцентувати роботу педагогічного колективу на визнання та розвиток сильних сторін кожної дитини.
 • Забезпечити базову загальноосвітню підготовку учнів, що включає розвиток дитини як особливості, її нахилів, інтересів, здібностей, саморозвиток, самореалізацію з подальшим навчанням у вищих навчальних закладах. Підвищити якісний показник навчальних досягнень учнів школи до 65% на кінець навчального року.
 • Оновити зміст та технології навчання іноземних мов через здійснення переходу школи на поглиблене вивчення іноземних мов. Здійснити перехід на єдиний науково-методичний комплекс викладання іноземних мов в 1-11-х класах, дотримуючись принципів наступності і системності.
 • Розвиток кадрового забезпечення для оновлення навчально-виховного процесу на основі впровадження інноваційних освітніх технологій. Посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.
 • Створення комфортних та безпечних умов навчання та перебування у школі для всіх учасників навчально-виховного процессу.
 • Формування іміджу школи, розвиток партнерських відносин між учасниками навчально-виховного процесу, між школою та її оточенням.
 • Упровадження інноваційних і традиційних форм та методів роботи з метою підвищення ефективності навчання та виховання учнів, поглиблювати міжпредметні зв’язки на засадах взаємодії та взаємодоповнення базових дисциплін.
 • Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.
 • Створення умов для розкриття та сприяння   реалізації   індивідуальних творчих здібностей і обдарувань кожного учня школи. Розвивати  інноваційний потенціал  інтелектуально обдарованих дітей. Формувати  позитивну  мотивацію навчання та вибору майбутньої професії.
 • Забезпечити належні умови  для здобуття  якісної освіти школярами. Проводити  моніторинг якості навчання та життєвої компетентності школярів
 • Формування алгоритмів самоорганізації й самореалізації особистості учня, розвитку його пізнавальної активності й творчого потенціалу; самоосвіти вчителя.
 • Виховання національно свідомого громадянина України.
 • Суворе дотримання вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в школі.

Головними завданнями школи є:

 • На основі горизонтальної структури зв’язків внутрішньошкільного управління продовжити роботу щодо підвищення якості навчання шляхом підвищення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів на основі акмеологічного підходу.
 • Розробити ефективну систему внутрішньошкільного моніторингу навчального процесу в умовах досягнення високої якості знань школярів.
 • Подальше впровадження моніторингу якості освіти. Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу.
 • Організація та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності.
 • Максимального використання можливостей гуманітарних навчальних дисциплін для формування духовної сфери особистості.
 • Підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.
 • Спрямувати організацію системи виховної роботи школи на формування принципів моральності та духовності кожного учня, приділити особливу увагу національно-патріотичному вихованню.
 • Продовжити роботу з формування іміджу школи шляхом проведення різноманітних заходів із залученням батьків, громадськості. Формування творчого колективу вчителів-однодумців.
 • Використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного здоров’язберігаючого навчання та виховання, постійне підвищення рівня педагогічних знань, психологічної оснащеності. Підвищення рівня якості навчання учнів шляхом удосконалення роботи з впровадження інноваційних педагогічних технологій.
 • Удосконалення системи управління навчально-методичною роботою щодо забезпечення наступності, перспективності, оптимальності навчально-виховного процесу, самоосвіти вчителів, співпраці з навчальними закладами району, міста та вищими навчальними закладами.
 • Формування в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров’я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику, ухвалювати відповідальні рішення й протистояти соціальному тиску.
 • Удосконалення умов забезпечення життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією.
 • З метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленого вибору ними напрямку профільного навчання у старшій школі, здійснювати у 8-9-х класах допрофільну підготовку за рахунок варіативної частини навчального плану.
 • Формування в учнів психології успішності та свідомої громадськості, розвиток їх компетентностей, патріотизму до рідного краю, мови, традиції українського народу. Підвищення ролі сім’ї у вихованні школярів.
 • Формування життєвих навичок здорового способу життя, участь у міжнародних проектах «Школа проти СНІДу», «НОРЕ» та інших.

Розвивати матеріально-технічну базу з питань комп’ютерізації школи й поповнення фонду бібліотеки навчально-наочними посібниками та художньою літературою. З метою забезпечення ефективної співпраці учнів, учителів і батьків, можливість дистанційного вирішення проблем життєдіяльності школи продовж року.