Золотий фонд ЗО

2020-2021 навчальний рік – золото 2

2019-2020 навчальний рік – срібло 1, золото 3

2018-2019 навчальний рік – срібло 1

2017-2018 навчальний рік – золото 3

2016-2017 навчальний рік – золото 2

2015-2016 навчальний рік – срібло 1, золото 1

2014-2015 навчальний рік – золото 2

2013-2014 навчальний рік – срібло 1

2012-2013 навчальний рік – золото 2

2011-2012 навчальний рік – срібло 1, золото 4

2009-2010 навчальний рік – срібло 3

2007-2008 навчальний рік

2006-2007 навчальний рік

2005-2006 навчальний рік – золото 6

2004-2005 навчальний рік – золото 4

2003-2004 навчальний рік – золото 8

2002-2003 навчальний рік – срібло 4, золото 14

2001-2002 навчальний рік – срібло 6, золото 8

2000-2001 навчальний рік – срібло 4, золото 8

1999-2000 навчальний рік – срібло 7, золото 14

1998-1999 навчальний рік

1997-1998 навчальний рік

1996-1997 навчальний рік – срібло 5, золото 22

1995-1996 навчальний рік – срібло 3, золото 6

1994-1995 навчальний рік – срібло 1, золото 1

1993-1994 навчальний рік – золото 2

1992-1993 навчальний рік – срібло 5, золото 3

1991-1992 навчальний рік – срібло 7, золото 4

1990-1991 навчальний рік – срібло 7, золото 3

1989-1990 навчальний рік – срібло 7

1988-1989 навчальний рік – срібло 1, золото 1

1987-1988 навчальний рік –

1986-1987 навчальний рік – срібло 2, золото 2

1985-1986 навчальний рік – срібло 1

1984-1985 навчальний рік – золото 3

1983-1984 навчальний рік – золото 2

1982-1983 навчальний рік –

1981-1982 навчальний рік – золото 3

1980-1981 навчальний рік – золото 4

1979-1980 навчальний рік – золото 5

1978-1979 навчальний рік – золото 4

1977-1978 навчальний рік – золото 3

1976-1977 навчальний рік – золото 2

1975-1976 навчальний рік – золото 1

1974-1975 навчальний рік –

1973-1974 навчальний рік – золото 3

1972-1973 навчальний рік – золото 1

1971-1972 навчальний рік – золото 1

1970-1971 навчальний рік – золото 1

1968-1969 навчальний рік – золото 1

1967-1968 навчальний рік – срібло 1

1966-1967 навчальний рік – срібло 1, золото 1